Idretten har søkt om over en kvart milliard i krisehjelp

700 millioner var satt av til idrett og kultur. Det er søkt om 371 millioner.

Tomme tribuner i Holmenkollen i mars. Ifølge NTB har arrangøren søkt om 16,5 millioner kroner.   Foto: Vidar Ruud

idrettspolitikk

Frem til 21. april kunne aktører innen idrett, kultur og frivillighet søke om penger fra et koronafond. Nå er søkertallene klare, og ifølge Lotteritilsynet har over 2300 har søkt om penger. Det er søkt om 371 millioner totalt, aktører i idretten har søkt om 264.328.329 kroner.

40 søkere ber om mer enn 1 million kroner, rundt 70 prosent av søkerne ber om mindre enn 100.000 kroner.

Ordningen gjelder arrangører som har avlyst, stengt eller utsatt arrangement i tidsrommet 5. mars til og med 30. april på grunn av korona.

Nedenfor er en alfabetisk liste over søkerne:

– Nå begynner jobben med å gå gjennom søknadsbunken og betale ut, sier direktør Gunn Merete Paulsen i Lotteritilsynet og legger til at det er for tidlig å si noe om når søkerne har pengene på konto.

– Men vi tar sikte på å betale ut raskt i samsvar med intensjonen bak ordningen, sier hun.

Nif vil utvide frist

Det er lansert flere støtteordninger og krisepakker. Noen pakker er tenkt for idretten. Andre er tenkt for næringslivet, men det er også åpent for at noen idrettslag kan søke, avhengig av hvordan de er organisert. Idrettspresident Berit Kjøll mener at de millionene som deles ut nå, ikke er nok.

Idrettspresident Berit Kjøll og fotballpresident Terje Svendsen.   Foto: Terje Pedersen

– Det akutte likviditetsbehovet som har oppstått i idrettslagene, løses ikke fullt ut gjennom denne kompensasjonsordningen alene. Derfor jobber vi i Norges idrettsforbund inn mot myndighetene og er i god dialog for få på plass flere målrettede tiltak for å sikre norsk idretts samlede og akutte likviditetsbehov, sier hun i en pressemelding.

Norges idrettsforbund (Nif) lanserer flere tiltak for idretten. Se listen i faktaboksen under:

Nifs tiltak for idretten
 • Kompensasjonsordningen for arrangementer må videreføres utover 30. april som følge av forbudet mot idrettsarrangementer.
 • Større deler av frivilligheten og idretten må bli en del av den etablerte kontantstøtteordningen som i utgangspunktet er rettet mot næringslivet.
 • Det må etableres en likviditetspakke for idretten og frivilligheten i revidert statsbudsjett. Denne kan ta utgangspunkt i et beløp tilsvarende full momskompensasjon basert på årene 2018 og 2019 og vil gi et umiddelbart likviditetstilskudd til klubbkassene på over 300 millioner kroner.
 • Idrettslagene må få gratis halleie, og det må gis rentekompensasjon for lån som idrettslag har tatt opp for egeneide anlegg, og som nå ikke kan benyttes.
 • Mange kommuner har allerede kommet på banen med økonomiske støttetiltak lokalt til idrettslagene. Det er særdeles viktig og ønskes velkommen.
 • Næringslivet kan bidra med sårt tiltrengte penger inn i klubbkassene, eksempelvis gjennom innsamlingsaksjoner, stipender og gaver fra fond og stiftelser. Mange initiativ er allerede godt i gang.

Listen viser at idrett og kultur har søkt om cirka 300 millioner kroner til sammen.  

– Alvorlig

Idrettsforbundet har satt i gang med en kartlegging av alle kostnader som følge av koronasituasjonen. Ifølge kommunikasjonsansvarlig Finn Aagaard Nif har i overkant av 2000 idrettslag svart om utgifter.

– Har dere blitt klokere om situasjonen idrettslagene er i?

– Ja, det vil jeg si. Vi har fått innsikt i hvilke typer tap som ikke dekkes av støtteordningene som er lansert til nå. Det kan være dugnadssalg, kiosksalg og sponsorpenger. Mange klubber har ikke store billettinntekter, men tjener penger på loppemarkeder, små turneringer og utleie av idrettshaller. Nå stopper dette opp, og ingen av tiltakspakkene treffer slike inntektstap, sier Aagard.

Nå jobber Nif med å kvalitetssikre svarene fra idretten.

– Det viktigste er å få et reelt bilde av tapet norsk idrett har som følge av korona. Det er viktig kunnskap i dialogen med myndighetene.

– Hvor mye tåler idrettslagene?

– Det er veldig variabelt og kommer an på hvor de er i sesongen. Noen har tradisjonelt høy aktivitet i mars/april. De blør. Andre idrettslag er kanskje i gang med sine ting utover sommeren. Gjennomgående er det ikke tvil om at dette er alvorlig for norsk idrett.

NFF er bekymret

Nylig behandlet Stortinget et forslag fra regjeringen om at foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall på grunn av koronakrisen kan få kompensasjon fra staten. Men idrettsledere frykter at deres klubber skal falle utenfor. For å kunne søke om støtte fra krisepakken må virksomheten være registrert i foretaksregisteret, som for eksempel et aksjeselskap.

Men mange klubber driver med en annen selskapsform. Blant annet har fotballpresident Terje Svendsen uttrykt bekymring for at store idrettslag med mange millioner i omsetning ikke får ta del i ordningen.

Slik svarer Therese Riiser Wålen i Finansdepartementet om idrettens mulighet for å kunne søke om penger fra pakken:

– Ideelle og frivillige organisasjoner og stiftelser er inkludert i ordningen, men kun for den delen av virksomheten som er kommersiell og skattepliktig. Det er også et krav til at de er registrert i foretaksregisteret. Vi jobber videre for å få på plass løsninger til frivillige og ideelle organisasjoner som har uunngåelige faste kostnader som ikke dekkes av kompensasjonsordningen eller andre ordninger.

Krevende

Nif deler NFFs bekymring.

– Vi har jo hatt møter med Finansdepartementet og finanskomiteen på Stortinget for å gi beskjed at dette kan omfatte norsk idrett, som har store klubber med fast ansatte og store kostnader. Det er ikke hundre prosent klart hvordan ordningen «treffer» ennå, og vi har bedt om tilbakemelding fra særforbundene. Det er krevende å få et komplett bilde, men vi ønsker en indikasjon, sier Finn Aagaard.

En annen problemstilling er at mange idrettsarrangementer foreløpig bare er utsatt, som fotballsesongen. Dermed kan ikke klubbene søke om tapte billettinntekter.

I løpet av våren skal fylkeskommunene fordele spillemidler til landets idrettsanlegg. Nå ber Kulturdepartement om at anlegg som eies av idrettslag, må prioriteres for å bedre likviditeten. Ifølge idrettspresident Berit Kjøll betyr det at idrettslagene trolig får flere hundre millioner mer i år enn de ellers ville ha fått. De får ikke mer penger enn de ville fått til vanlig, men raskere.

Søknadskriteriene for koronafondet

Hva som kompenseres, avhenger av  om  arrangementet er blitt avlyst,  stengt eller utsatt:

 • Arrangører som  har  avlyst  eller  stengt  sine arrangementer som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med   koronaviruset, vil  få kompensert  netto tapte billettinntekter og deltakeravgifter  samt eventuelle  merutgifter som følge av avlysningen  eller stengingen.
 • Arrangører som har utsatt  sine arrangementer som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset, vil  få kompensert eventuelle merutgifter som følge av utsettelsen.

Hvem kan  søke om kompensasjon:

 • Arrangører med hovedvirksomhet i Norge.
 • Arrangører i frivillighets- og idrettssektoren som var  registrert i  Frivillighetsregisteret  før 5. mars 2020. Dersom du ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, skal du søke hos Kulturrådet. Det forutsetter at arrangøren oppfyller denne ordningens vilkår.
 • Arrangører som er under  konkursbehandling, kan ikke søke om kompensasjon.

Hvilke krav må arrangementene som det søkes kompensasjon for,  oppfylle:

 • Arrangementet var planlagt avholdt i Norge i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020.
 • Arrangementet ville ha vært åpent for allmennheten.

Det kan  ikke søkes  om kompensasjon for  blant annet:

 • Tapte inntekter fra planlagt salg av mat og drikke.
 • Tapte reklame/sponsorinntekter.
 • Kostnader  laget eller organisasjonen hadde hatt uavhengig av om arrangementet ble  avlyst, stengt eller utsatt.
 • Arrangementer som ikke er åpne for allmennheten.
 • Arrangementer som  organisasjonen ikke selv skulle arrangere.
 • Tapt billettinntekt og deltakeravgift eller merutgifter som i den gjeldende perioden  samlet utgjør mindre enn 25.000 kroner for arrangøren.
 • Arrangører som mottok 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlige tilskudd i 2019, har ikke rett til kompensasjon etter denne forskriften.