Tøffe tider for Nergård

Forverret resultatet med 71 millioner kroner i 2008.
forside

Konsernets årsregnskap for 2008 viser at til tross for at omsetningen økte med over 126 mill kroner, forverret resultatet før skatt seg med hele 71 millioner kroner og endte på -11 millioner kroner.

Om lag 40 millioner kroner av endringen i resultat svarer seg fra kurstap på terminforretninger i valuta, melder konsernet i en pressemelding.

De opplyser også at det først og fremst var innenfor virksomhetsområdet foredling av hvitfisk at 2008 ble et utfordrende år - med fall i ferdigvarepriser, samtidig som det var vanskelig å oppnå reduksjon i sentrale innsatsfaktorer i takt med prissvikten.

For flåteleddet ble det ekstra utfordrende fordi prisen på bunkersolje økte til dels svært mye, mens prisen på råstoff gikk kraftig ned. Innenfor pelagisk foredling var imidlertid utviklingen positiv.

En stor øking i konsernets produksjon, kombinert med gode markedsforhold for pelagiske produkter, innebar til dels brukbare marginer.

Når det gjelder driften av rekeindustrien så ble denne strammet betydelig opp, og resultatet ble kraftig forbedret i forhold til det meget svake året i 2007, skriver Nergård.