Kvensk kultur må gjenoppbygges

Den 18.-19. april hadde Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliito landsstyremøte i Alta.
kultur

I en pressemelding som gikk ut 5. mai, ber landsstyremøtet i Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto, regjeringen om å iverksette strakstiltak for å få økt synliggjøring og videreutvikling av den kvenske kulturen, både den materielle og den immaterielle, f.eks. bygninger, fartøy, håndverksarbeid, sanger, musikk og fortellinger.

Kvensk kultur har vært en viktig den av kulturen i Norge, men lang tids fornorskningspolitikk har gjort at den kvenske kulturen er betydelig svekket.

Det er i dag ingen lavterskelstøtte for kvensk kultur. Eksisterende norske støtteordninger er ikke tilpasset nødvendigheten av å revitalisere kvensk kultur.

Det mangler midler til alle sider av dette: dokumentasjon, videreføring, gjenskaping og/eller nyskaping.

Et kvensk kulturfond og øremerkede midler til kvenske kulturutøvere er nødvendig for å gjenoppbygge den kvenske kulturtradisjonen.

Arbeidet med innsamling og registrering av kvenske kulturminner både lokalt, regionalt og nasjonalt må intensiveres.

Norge har nasjonale og internasjonale forpliktelser til å ivareta kvensk kultur, bl.a gjennom Unescos konvensjon for immateriell kulturarv og rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter.

Forbundet krever strakstiltak og lavterskeltilbud gjennom et kulturfond for at kvensk kultur igjen skal kunne blomstre, og kvensk kultur skal være en ressurs for nasjonen Norge.

Kulturminneloven må endres slik at minoriteters kulturminner sikres samme rettigheter som de samiske.