MENINGER:

Svikter det kvenske folket nok en gang

MENINGER Hilja Huru, leder i Norske Kveners Forbund.   Foto: Pål Vegard Eriksen

meninger

Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto har med forventninger gått gjennom regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017.  Vi må imidlertid erkjenne at skuffelsen er stor. De samlede økningene i budsjettet tilsvarer knapt nok pris- og lønnsvekst. 

Ingen bevilgninger til kvenske læremidler eller kvenske barnehager. Ingen bevilgninger til kvensk film. Ingen bevilginger til eget nasjonalt kvensk museum. Ingen bevilgninger til kvensk helse. Ingen tilskudd til kvensk kulturminnearbeid. Ingenting til kvensk kulturfond. I tillegg er det fra i år til i fjor økt usikkerhet om kvenske institusjoner og media opprettholder sine driftstilskudd.

Vi kan ikke se at det er bevilget noe til drift og utvikling av det nye museumsbygget til Ruija Kvenmuseum i  Vadsø. Det betyr i realiteten at museet i sin nåværende form ikke kan drives videre. Kvensk Institutt og den kvenske avisa Ruija Kaiku har ikke lengre egne poster i budsjettet, men er overført til en større samlepost. Hvordan fordelingen i den potten blir går ikke fram av budsjettforslaget, men totalsummen i potten økes ikke, dermed ingenting som tyder på en økning for disse institusjonene heller.

Det eneste positive finner vi i tekstdelen om at man i høst skal sette i gang arbeidet med en målrettet plan for innsats for kvensk språk. En slik plan har vært etterlyst av Europarådet siden 2007. Vi kan ikke se at det er satt av ressurser til dette arbeidet, så før vi får en konkretisering av hva dette innbefatter er vi avventende med å feire!

Usynliggjøringen av kvensk historie og kultur skal altså fortsette, kvenene skal ikke ha sitt eget nasjonale museum, og gjennom årets budsjett vil effekten av fornorskingspolitikken få lov til å fortsette og rasere kvensk språk og kultur.

Samlede bevilgninger til kvenske formål er mindre enn bevilgningene til sykkelrittet Arctic Race. Regjeringen har heller ikke denne gang ønsket å følge opp sine fine formuleringer om at de vil gi det kvenske folket mulighet til å ta vare på og utvikle sin kultur og sitt språk.  Dette budsjettforslaget viser at det ikke er politisk vilje i regjeringspartiene til å følge opp disse intensjonene. Det kvenske folket sviktes nok en gang av nok en regjering.