- Vi skal kjempe for hovedbasen

Soldater fra 2. bataljon under øvelse Joint Viking i 2015.  Foto: Ole-Sverre Haugli/Hæren/Forsvarets mediesenter / NTB scanpix

meninger

Det siste året har vært preget av mange harde debatter rundt forsvarets langtidsplan. En av de mest omtalte sakene har vært hovedbase for helikopter på Bardufoss. Senterpartiet har kjempet og kjemper fortsatt for at hovedbasen for helikopter skal være på Bardufoss. Nettopp derfor kommer vi igjen til Bardufoss tirsdag 31. januar. Vi vil snakke med fagfolk i forsvaret og lokale ildsjeler. Sammen ønsker vi å legge en best mulig strategi for hvordan vi skal bevare både Andøya flystasjon og hovedbasen for helikopter på Bardufoss.

Senterpartiet har kjempet kampen for Bardufoss i mange år. Også forrige gang vi var i regjering, stod Senterpartiet opp for helikoptrene på Bardufoss. Vi krevde at det skulle stadfestes i et stortingsvedtak at hovedbasen for helikopter skulle være på Bardufoss. Det fikk vi også gjennomslag for.

Vi skal være ærlig om vi både ble skuffet og overrasket over forliket som kom mellom regjeringen og Arbeiderpartiet. Hadde Stortingsflertallet fulgt SP sin stemmegivning på Stortinget, ville hovedbasen for helikopter på Bardufoss vært sikret og flyttingen til Rygge avverget.

En Bardufoss flystasjon uten 339-skvadronen er en trussel for nedleggelse av hele flyplassen og et flymiljø som er avgjørende viktig for Nord-Norge. I dag er det Forsvaret som drifter flyplassen, og frykten er stor for at Forsvaret trekker seg ut av flyplassdrifta. Det er heller ikke noen tvil om at Avinor også da blir rammet, og det sivile flytilbudet på Bardufoss. Regjeringens langtidsplan for Forsvaret er ren sentralisering.  Verst av alt er det alvorlig for den faglige kompetansen som er bygd opp over mange år.

I Moss avis kan vi lese at «de militære helikoptrene som skulle til Rygge fra Bardufoss kommer ikke, i alle fall ikke ennå. Når helikoptrene kommer til Rygge er litt uvisst». Det er ingen vil om at politikere i regjeringen har en baktanke med utsettelsen, og nettopp det skriver Moss Avis om.

Å ta fra Hæren Bell-helikoptrene er en svekkelse av det norske forsvaret generelt, og forsvaret av Nord-Norge spesielt. Bare tanken på en hær uten helikopter er absurd! Det finnes ingen moderne hær i verden i dag som ikke har funksjonelle helikopter tilgjengelig. Helikopter gir Hæren mulighet til hurtig å forflytte soldater til viktige posisjoner i terrenget. Helikopter er kort og godt en avgjørende kapasitet. Norges langstrakte land og vår geografi med fjell, fjorder og daler gjør det svært vanskelig for Hæren å operere uten denne kapasiteten. NH-90-helikopterne vil ikke gjøre den samme jobben for Hæren, og det vet også regjeringen.

Under sitt foredrag ved Oslo militære samfund 2. februar i fjor slo Generalinspektøren i Hæren, Odin Johannesen, fast at «en hær uten helikopter er en hær som ikke er i stand til å ivareta sine taktiske oppgaver». Langtidsplanen som regjeringen la frem bærer med seg et stort paradoks. Regjeringen vil svekke Hæren og teoretikerne bak denne planen begrunner det med at Hæren er for lite mobil. Samtidig vil altså regjeringen fjerne en av de viktigste kapasitetene Hæren har for å nettopp sikre mobilitet.

Problemet med regjeringens langtidsplan er at den fører til en farlig svekkelse av Hæren, Heimevernet og kystforsvaret. Absolutt nødvendige investeringer i Hæren, som et samlet Storting senest for halvannet år siden var enige om at måtte igangsettes, har blitt satt på vent. Langtidsplanen inneholder ikke midlene som trengs for å sikre en sterk hær de kommende årene. Regjeringen er allerede i gang med å bygge ned Heimevernet. Sjøheimevernet legges ned. Kystforsvaret svekkes ved at kystkorvettene avskaffes.

Senterpartiet var det eneste partiet som under forhandlingene om langtidsplanen kjempet for at bevilgningene til Forsvaret måtte økes ut over regjeringens forslag. Senterpartiet har vært klare på at Norge må leve opp til sine forpliktelser overfor NATO, og øke investeringene og bevilgningene til Forsvaret slik at de utgjør 2 % av vårt brutto nasjonalprodukt. Vi ser nå at Arbeiderpartiet også her følger etter Senterpartiet. Det er svært gledelig. Langtidsplanen som Frp, Høyre og Arbeiderpartiet ble enige om i fjor høst sikrer rett og slett ikke et godt nok Forsvar av Norge.

Nordområdene er landets viktigste utenrikspolitiske interesseområde, både på grunn av den sentrale geostrategiskebeliggenheten og ressurser som finnes i området. Dette ligger ikke til grunn for regjeringens utforming av forsvarets kapasiteter og struktur. For å sikre norske interesser, er det nødvendig at våre militære kapasiteter er tungt tilstede. Senterpartiet ser med bekymring over at langtidsplanen flytter tyngdepunktet av den samlede, militære aktiviteten ut av nordområdene. Langtidsplanen svekker forsvarets tilstedeværelse i nord og gjennom dette, Norges evne til å Forsvare Nord-Norge.

Senterpartiet har gjennom hele prosessen med langtidsplanen jobbet for å styrke Hæren og Heimevernet. Vi har kjempet innbitt for å bevare Andøya flystasjon og ikke minst helikoptermiljøet på Bardufoss.  Senterpartiet har stått i slike kamper før. Vi ga oss ikke da – og vi gir oss ikke nå heller!