FRAMTID I NORD MENER:

Vi er ikke klare for kutt

Norsk presse skal fortsatt være fri, og kapabel til å stå på egne ben.

meninger

I mars i år la Mediemangfoldsutvalget fram sitt forslag som ville gi en rekke endringer i mediepolitikken. Forslagene var - dersom de gikk gjennom - anslått til å koste mellom 743 og 843 millioner kroner per år. De aller færreste i norsk presse har derfor trodd at alle forslagene ville gå gjennom.


Kraftige reaksjoner på kutt i pressestøtten

NRK-lisensen økes med 55 kroner neste år og pressestøtten kuttes. Det siste skaper sterke reaksjoner.

 

Torsdag la Regjeringen fram sitt forslag til Statsbudsjett for 2018. I dette er det lagt opp til kutt i pressestøtten. Forslaget fra Finansministeren er en ny tilskuddsordning for pressen, kombinert med et samla kutt på 25,7 millioner kroner i det såkalte produksjonstilskuddet til nyhets- og aktualitetsmedier. Samtidig skal det settes av syv millioner kroner til det Regjeringen omtaler som en inovasjonsrettet tilskuddsordning, noe som samlet gir et netto kutt på 18,7 millioner kroner.

Norsk Journalistlag var raskt ute og advarte mot omlegginga. Frykten blant journalistene er at media, i en utfordrende tid med digitalisering og stadige omveltninger i annonsemarkeder og strukturer, får mindre penger til å drive den gode og sikre journalistikken.

Det er all grunn til å dele en slik bekymring. Norske mediehus er allerede presset. Framtid i Nord er ett av mange medieselskaper i landet som måtte kutte i antallet årsverk og reduserer antallet papirutgivelser. Vi merker i stor grad den digitale omveltninga, både i form av færre lesere på papir og en tilbakegang på den samlede annonseringen.

Så er det selvsagt ikke slik at Norge skal ha medier som holdes oppe av staten. Norsk presse skal fortsatt være fri og uavhengig, og i så måte være kapabel til å stå på egne ben. Dette er også tilfellet for Framtid i Nord. Vi vil ikke forsvinne av et kutt i pressetøtten, men vi vil få enda magrere tider. Det vil bety at vi i enda større grad må droppe arbeid ut over normal arbeidstid. Vi vil i enda større grad måtte prioritere og velge bort saker som krever mer ressurser. Det vil i så fall være en utvikling ingen er tjent med.

Vi håper Regjeringens forslag vil tape i den kommende debatten, og at man heller ser på andre løsninger enn direkte kutt. Pressestøtten er moden for omlegging, det er så godt som alle enige i, men tiden er fortsatt ikke inne for å ramme mediebransjen med kutt.