MENINGER:

Det kreves både dialog og respekt for hverandres interesser for å få dette til

Hilde Nyvoll, leder for miljø-, plan- og utviklingsutvalget i Nordreisa kommune, har skrevet et leserinnlegg om detaljregulering Bergskogen hundekjørerarena.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Hilde Nyvoll, leder miljø-, plan- og utviklingsutvalget Nordreisa kommune.  Foto: SIRI BERGSET ELVESTAD

meninger

Nordreisa kommune har mange attraktive områder for trening av hunder i spann og det har vært trent med hunder i kommunen i mange år. Per i dag trener omtrent 500 hunder i her og det er økende interesse innenfor reiselivet. Tidligere har kommunen har gitt dispensasjon til trening med ATV som i senere tid har vist seg å være gitt på feil grunnlag. På vei er det lov med ATV. Både friluftsloven og motorferdselloven gjelder også for hundekjørere. Hundekjøring på snødekt mark utenfor skiløyper er lovlig.

En allemannsrett

Det har vist seg et behov for å legge til rette for et eget område for trening av hundespann på barmark. Per i dag benyttes flere områder, men ikke alle områdene er like godt egnet og konfliktnivået har variert.

Derfor har Nordreisa kommune laget et forslag om regulering av et område for hundekjøring i Bergskogen i Reisadalen som nå er sendt ut på høring. Så vidt jeg vet som første kommune i Norge. Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for barmarkskjøring av hundespann både med og uten motorisert vogn. Området brukes også i dag til samme formål. Forslaget legger ikke opp til lenger strekninger med helt nye traseer, kun noen korte nye strekninger for å binde sammen eksisterende skogsbil- og traktorveier, samt traseer som tidligere har vært i bruk. Se nordreisa.kommune.no. Det er viktig å poengtere at selv om kommunen regulerer et område for hundekjøring, så er likevel hundekjøring en allemannsrett lovfestet i friluftsloven plassert under samme bestemmelser som sykling og ridning og er derfor tillatt på sti og vei i utmark og overalt i fjellet. 

Respekt for hverandre

Nordreisa er en stor kommune i areal og her bør det være god plass til alle, men det kreves både dialog og respekt for hverandres interesser for å få det til. Det var stort engasjement på folkemøtet 3. januar og mange gode innspill som vi vil ta med videre. Merknader til planen sendes skriftlig til postmottak@nordreisa.kommune.no innen 20. januar 2018. Prosessen videre er politisk behandling av innspillene, ny høring og offentlig ettersyn før sluttbehandling i kommunestyret. Prosessen kan forskyves ytterligere dersom planforslaget endres vesentlig.