MENINGER:

Bergskogen bør skrinlegges som hundekjørerarena

Tørfossmoen peker seg ut som det minst konfliktfylte området for hundekjøring, mener Geir Vang, leder i Nordreisa Hundekjørerlag.

DEBATT: Geir Vang, leder i Nordreisa Hundekjørerlag, håper hundekjørelaget, kommunen og innbyggere blir enige om et område som kan reguleres til hundekjøring.  Foto: PRIVAT

Summen av meningene blant innbyggere både i Moskodalen/Kjelleren og Bergskog/Liland  er at ingen ønsker regulert hundekjøring på barmark i sitt område. 

meninger

Bakgrunnen for forslaget om Bergskogen Hundekjørerarena er at Nordreisa kommune ønsker at det meste av barmarkstreninga med hundespann skal foregå en plass i kommunen, samt at det skal være mulig å bruke motorisert redskap (ATV) i trening. Hundekjørerlaget har vært  aktiv samarbeidspartner i prosessen med reguleringsforslaget.


MENINGER:

Ønsker et område der man unngår konflikter mellom hundekjørere og andre

Harald Evanger, leder i Nordreisa Bonde- og småbrukerlag, skriver i dette innlegget om hunderkjørerarena i Nordreisa, allemannsretten og beiteretten.

 

Bruksregler for Kjellerskogen

Hundekjørere har brukt Kjellerskogen i 25 år som treningsområde, 21 av årene har vært uten kjente konflikter. De siste 4 åra  har det vært uenigheter og konflikter angående sauehold versus hundekjøring. Antall hundekjørere har de siste 5 år økt med 3-4 og dermed har antall treningsdager med flere spann i Kjellerskogen økt.   I 2015 tok Hundekjørerlaget initiativ til å lage bruksregler (med tidspunkt for trening, sauesanking m.m.) for Kjellerskogen i samarbeid med Nordreisa Bonde og småbrukarlaget (NBS)    Bruksreglene i barmarksesongen 2015  fungerte godt for begge parter i følge evalueringen foretatt av hundekjørerlaget og NBS. NBS mente allikevel prinsipielt at hundekjøring ikke skulle foregå i Kjellerskogen. Hundekjøringa gjør at sauer og lam blir skremt oppover i fjellsida, der de i tillegg til å miste mye tilvekst også blir svært utsatt for rovdyr, og hundekjøring er derfor  ikke  mulig å forene med næringsmessig sauehold ble poengtert fra NBS i deres evaluering.  Hundekjørerlaget har observert i mange år at sau blir vant med hundespann, men vi ønsker ikke å bestride det næringa sjøl sier.  Beiteretten har aldri Hundekjørerlaget bestridt, men beiteretten utelukker ikke allemannsretten, og det å ta hensyn, (som er sentralt i friluftsloven) mente hundekjørerlaget var ivaretatt gjennom bruksreglene vi i samarbeid lagde.


MENINGER:

Håper kommunen i det videre arbeidet ivaretar alle innbyggerne

Åpent brev/Svarbrev til leserinnlegg i Framtid i nord 4. Januar 2018, av Hilde Nyvoll, som leder av Miljø, plan og utviklingsutvalget (MPU)

 

Vanskelig å finne gode løsninger

I november 2015 hadde innbyggere i Moskodalen/Kjelleren området  et møte der støyplager, trening med hunder i Kjellerskogen, trening på vinter m.m. av hundekjørere ble problematisert. Media skrev også endel om disse konfliktene i Reisadalen.  Hundekjørere som bodde i samme område ble ikke invitert på dette møtet.  Konfliktnivået var relativt høgt og kommunen gikk mere aktivt inn i prosessen for å finne minnelige løsninger for partene.


DETALJEREGULERING HUNDEKJØREARENA:

- Skal vi ha hundekjøring eller bosetting? Det er alvorlige ting dere har satt i gang!

Både grunneiere og hundekjørere engasjerte seg i debatten om Bergskogen hundekjørearena.

 

Gjennom 3 møter i 2015-17 har det vist seg svært vanskelig å finne gode løsninger, men det ble grundig diskutert en løsning med offentlig treningsområde som skulle reguleres med bruk av ATV på barmark for hundekjørere, og Bergskogen ble valgt.  Bakgrunnen var at Tromsø Villmarkssenter brukte området (hadde skriftlig avtale med Statskog om bruk) samt at kommunen ville at hundekjøring skulle opphøre i Kjellerskogen og plasseres en plass.  Tørfossmoen ble foreslått av NBS, men Statskog ønsket ikke å båndlegge dette området til slik virksomhet. Ingen andre alternativer ble diskutert da Hundekjørerlaget ikke kunne se det var andre egnede plasser i forhold til behovet for bruk av ATV.   Det presiseres igjen at bruk av vogn er stadfestet i friluftsloven og at Statskog er klare på at hundekjørere kan bruke vogn på veger,stier på deres eiendom, deriblant Kjellerskogen,Bergskogen og Tørfossmoen.

Stort engasjement

Som kjent gjennom leserinnlegg og reportasjer fra Framtidinord var engasjementet fra befolkningen i Reisadalen meget stort da reguleringsforslaget om Bergskogen ble framlagt i starten av januar.

Summen av meningene blant innbyggere både i Moskodalen/Kjelleren og Bergskog/Liland  er at ingen ønsker regulert hundekjøring på barmark i sitt område.  Samtidig sies det at lokalbefolkningen ikke er mot hundekjøring, men de ønsker ikke å samle alle hundekjørere  i sitt nærområde.  Hundekjørerlaget registrerer at engasjementet er stort og vi som hundekjørere har stor forståelse for negative konsekvenser med  mere trafikk, mere støy, området forringes i forhold til tradisjonell bruk m.m. Tilrettelegging har både positive og negative konsekvenser , og det er konsekvensene folkevalgte må vekte i mulig framtidig valg av løsninger for barmarkstrening med ATV.

Ikke en god løsning

Hundekjørerlaget vil med dette innlegget poengtere at dersom det skal reguleres et område for kjøring med hund med ATV, samt at mesteparten av all barmarkskjøring kanaliseres dit,  er det viktig å finne en løsning der de fleste parter føler at de blir hørt og forstått.  Møtet i starten av januar ga klar melding til oss hundekjørere at det å samle både Tromsø Villmarkssenter og Hundekjørerlaget på en plass ikke er en god løsning.  Hundekjørerlaget mener at Bergskogen hundekjørerarena ,med folkemøtet som bakgrunn, må skrinlegges. Vi ønsker ikke å bruke krefter og økonomi på områder som skal tilrettelegges  der en ikke føler seg velkommen.

Det presiseres nok en gang at den foreslåtte tilrettelegginga gjelder bruk av ATV som foretrukket treningsutstyr, men bruk av vogn på stier, veger i utmark og på fjellet er stadfestet i friluftsloven. 

Minst konfliktfylt

Kanskje det beste er at Hundekjørerlaget fortsetter som før å trene på forskjellige områder i Reisadalen med vogn slik at aktiviteten spres? Praksis neste sesong vil sannsynligvis  bli at 4-5 stk trener i Kjellerskogen, 1 stk.Tørfossmoen, Tromsø Villmarkssenter og 1 til i Bergskogen. 

Slik det ser ut i dag, uten at alle alternativer er utredet, peker Tørfossmoen seg ut som det minst konfliktfylte området som Hundekjørerlaget kan se er egnet for formålet. 

Hundekjørerlaget håper allikevel på en bredere drøfting politisk  og at vi kommer fram til et område som er interessant for Hundekjørerlaget å legge tid, krefter og økonomi i for å få gode treningsløyper.

Hundekjøring er en friluftslivsaktivitet og sport som vi ønsker å gjøre med glede og entusiasme, og da er det viktig at vi kan ferdes i naturen både sommer og vinter uten at det blir de store konfliktene som har vært de siste år.  Vi ønsker politikere, lokalbefolkning og oss hundekjørere lykke til med å finne den best egnede plassen til barmarkstrening med hund.!