UTTALELSE:

Nordreisa som regionsenter i det nye fylket Troms og Finnmark

Denne uttalelsen skrevet av Terje Olsen i Nordreisa Høyre ble enstemmig vedtatt på kommunestyremøtet i Nordreisa 8. februar 2018.

Terje Olsen i Nordreisa Høyre. 

meninger

Nordreisa har status som regionsenter i Nord-Troms med en rekke tjenester innenfor spesialisthelsetjenester og videregående utdanning, eid av Troms fylkeskommune og UNN HF. I tillegg er flere interkommunale samarbeidsordninger mellom kommunene i Nord-Troms lokalisert til Nordreisa. Lensmannsdistriktet har også sitt hovedkontor i Nordreisa, og andre statlige funksjoner som for eksempel nasjonalparksenteret er lokalisert hit.


Rådmannen får tillit i seks nye år

- Skal gjøre mitt beste også framover.

 

Fagmiljøet som er lokalisert til Halti med næringshagen, nasjonalparksenteret, kvenkultursenteret, Nord-Troms studiesenter og andre private bedrifter med høy fagkompetanse er en drivkraft i utviklingen i hele regionen.

Rekrutteringen av fagfolk med høy kompetanse til de ulike funksjonene og tjenestene er god.

Dette er en naturlig utvikling fordi Nordreisa ligger sentralt geografisk og har gode kommunikasjoner til kommunene internt i regionen. I tillegg er Nordreisa et samferdselsknutepunkt for forbindelser ut av regionen med flyforbindelser til Tromsø og deler av Finnmark flere ganger i døgnet. Det satses for tiden store ressurser på utbygging og oppgradering av E6 både sørover og nordover i Nord-Troms.


Går for det gamle

Politikerne i Nordreisa valgte å gå for brua som er mest lik dagens bru.

 

Ved sammenslåingen av fylkene Troms og Finnmark er det naturlig at Nordreisa opprettholder sin status som et regionalt senter i for de samme kommunene med samme type tjenester som en har i dag. I tillegg er det naturlig at det etter regionreformen lokaliseres nye  oppgaver til Nordreisa bla som en følge av overføringen oppgaver  fra Staten til de nye fylkene. Nordreisa er sentralt plassert i det nye fylket og vil kunne levere tjenester med høy kvalitet. Nye oppgaver kan være innenfor naturforvaltning, kultur, næring, samferdsel og vei, landbruk, reiseliv osv.

Nordreisa kommunestyre krever derfor at det i arbeidet med organiseringen av det nye fylket etter regionreformen opprettes tett dialog mellom fylkesrådet i Troms, fellesnemda som skal etableres og Nordreisa kommune.