MENINGER:

Lyngen hagelag ved veis ende?

meninger

Lyngen hagelag avviklet nylig sitt årsmøte på Kløverstua på Lyngseidet med bare seks frammøtte. Dette gjenspeiler et medlemstall som ved årsskiftet bare er på ti ordinære medlemmer. Årsmeldinga berettet om en aktivitet i laget som også er en funksjon av få medlemmer, men som likevel har omfattet hage- og soppvandringer, planteloppemarked og mange dugnader i Prestelvparken. Lyngen hagelag har i året som er gått fornyet leieavtalen for parkarealet, og den nye perioden går fram til 2042.

I Prestelvparken har kommunen fortsatt med oppgraderingsarbeidet, som ble påbegynt for noen år siden som et ledd i Lyngen-løftet. Det er montert forskjellige trim- og lekeapparater, og grillhytta har fått levegger på to sider samt solide benker og en ny grill, som kan flyttes på. Den asfalterte veien fra inngangen til parken og til brua er gjort breiere, slik at det nå ikke skal være vanskelig for rullestolbrukere å ta seg fram. Det ser ut til at Parken blir brukt stadig mer, og ikke minst har vinter bruken økt betraktelig. Økt bruk av parken vinterstid kommer vel mye av at Lyngen kommune holder veiene i parken brøytet, og ikke minst blir isen på dammen brøytet.

Hagelaget gjenvalgte leder, Ingolv Sivertsen, og de to styremedlemmene som var på valg, Torbjørg Berg og Ingebjørg Mihlan. Det reviderte regnskapet, som for øvrig viste et lite underskudd, ble godkjent av årsmøtet.

Årsmøtet diskuterte bare ei sak utenom de faste årsmøtesakene, og det var spørsmålet om hvor veien går for Lyngen hagelag framover. Ved et stadig minkende medlemstall, som skyldes at folk faller fra, reiser, eller melder seg ut, sier det seg sjøl at laget før eller seinere ikke lenger fungerer, med mindre det skulle bli et betydelig tilskudd av aktive medlemmer – og det relativt snart. Fire mulige muligheter ble diskutert på møtet:

1. Lyngen hagelag fortsetter med nytt eller endret styre. Dette forutsetter flere medlemmer i laget, slik at styret kan fornyes. Et lag bestående av bare eldre medlemmer er nok ikke særlig attraktivt for yngre interesserte.

2. Lyngen hagelag legges ned og leieavtalen for Prestelvparken opphører på en eller annen måte. Dette vil nok oppfattes som uansvarlig og kan skape problemer på ulike vis.

3. Lyngen hagelag formaliserer Prestelvparkens Venner, som både må ha et styre og som må registreres i Brønnøysundregistrene, og som så kan ha driftsansvaret for parken. Dette vil selvfølgelig fortsatt både kreve tilstrekkelig medlemstall og et fungerende styre.

4. Lyngen hagelag overdrar festekontrakten for Prestelvparken til Lyngen kommune, forutsatt at kommunen er villig til dette, og at grunneieren (OVF) går med på denne endringa. Ei slik løsning kan gjøre at hagelaget kan fortsette drifta av parken som hittil, eventuelt at en annen organisasjon, f.eks. Prestelvparkens Venner eller andre, kan gjøre dette. Ei forutsetning for ei slik ordning vil være at det inngås fornuftige avtaler om framtidig drift av parken.

Årsmøtet vedtok å bruke dette arbeidsåret til å finne fram til den best mulige løsninga, som så vil måtte legges fram for medlemmene i Lyngen hagelag på et seinere tidspunkt. Uansett vil det fortsatt være et ønske om et høyere medlemstall i laget, og årsmøtet oppfordrer de som primært er interesserte i og opptatte av hage og i tillegg gjerne ser at Prestelvparken fortsatt skal holdes i god stand, om å melde seg inn i laget.