MENINGER:

Sykepleiere må prioriteres NÅ!

Foto: NTB scanpix 

meninger

KS -Troms arrangerer denne uken sin strategikonferanse i Tromsø. Her vil kloke arbeidsgivere i kommunene drøfte strategier og føringer for vårens tariffoppgjør. Når vi vet at lønn er et av de viktigste virkemidlene for å rekruttere og beholde kompetanse, har Norsk Sykepleierforbunds medlemmer et svært så berettiget krav til årets oppgjør: Sykepleierne må ha førsteprioritet!


En av tre unge sykepleiere opplever trakassering fra pasienter

Mer enn hver tredje sykepleier under 30 år sier de har opplevd trakassering eller overgrep fra pasienter og brukere siste året, viser fersk spørreundersøkelse.

 

Kommunene har i årevis gitt tilbakemeldinger på at det er sykepleiere og spesialsykepleiere de har størst utfordringer med å rekruttere. Da er det et paradoks at det er de ufaglærte som har hatt størst lønnvekst i kommunene perioden 2010-2015 (19 prosent). Deretter fulgte ansatte med utdanning på videregående nivå (18,2 prosent). Høyskolegruppene, som sykepleiere kommer inn under, hadde i samme periode en lønnsvekst på 17,2. (Kilde: Teknisk beregningsutvalgs rapport 2016).

Klare forventninger

KS sin arbeidsgivermonitor 2016 slår fast: «Hovedtariffavtalens lønns- og forhandlingssystem er ett av flere virkemidler for å beholde og rekruttere arbeidstakere, og er ment å gi kommunene nødvendig fleksibilitet for å ta vare på og skaffe viktig kompetanse og arbeidskraft.» Norsk Sykepleierforbund har klare forventninger om at kommunene i år gjør ord til handling og tar inn over seg alvoret i de utfordringene kommunehelsetjenesten står overfor.

 Når vi vet at 1 av 5 som utdanner seg som sykepleiere, slutter å jobbe som sykepleiere før 10 år etter endt utdanning, må varselklokkene ringe for flere enn Norsk Sykepleierforbund. Dette er dårlig samfunnsøkonomi. Det er skrikende sykepleiermangel i hele Norge, Norden og Europa. Da kan en ikke sitte stille i båten uten å endre kurs.


Skal servere 7300 ekstra måltider uten mer penger:

– Tanken er i alle fall god

Gargo sykehjem skal innføre et ekstra måltid og samtidig kutte 500.000 kroner i 2018.

 

Tiden er overmoden, arbeidsgivere må vise at de verdsetter sykepleiernes kompetanse på en måte som gjør at de faktisk opplever seg verdsatt. Gode ord og intensjoner er ikke nok, arbeidsgiver må ta inn over seg at også sykepleierne måler verdsetting i årslønn - ikke helt ulikt det vi ser i mer mannsdominerte yrker.

Må ta grep

Selv om kommuner sliter med trang økonomi må en ta grep NÅ. Det er meget kostbart å ikke ha nok sykepleiere. Dette er en sektor med allerede høyt sykefravær som koster dyrt. Innleie av arbeidskraft er ekstremt kostbart, og  samfunnsøkonomisk er det forkastelig.


Sykepleiere blir syke av jobben

En tredel av sykefraværet blant sykepleiere skyldes høy arbeidsbelastning, viser en ny undersøkelse fra SINTEF. – Ille, mener forbundsleder.

 

Konkurransedyktig lønn for sykepleiere og spesialsykepleiere i kommunal sektor vil bidra til at allerede ansatte fortsetter å arbeide som sykepleiere, nyutdannede sykepleiere vil finne kommunene mer attraktive, sykepleiere i frivillig deltid vil vurdere å gå opp i stillingsstørrelse, og sykepleiere som arbeider i andre yrker kan finne det interessant å gå tilbake til sykepleieryrket. Det forutsetter vilje til å prioritere. Nå!