– Tror grunneierne bommer litt her

Laksefiske reisaelva geir hugo Eriksen 

MENINGER: Terje Nordberg (t.v) svarer på kritikken i debatten om Reisaelva. Arkivfoto 

meninger

Her føler jeg at saken blir ensidig fremstilt, når det gjelder sonesammenslåing. Reisaelva har vært gjennom to jordskiftesaker, og vi har fått ei bruksordning. Ut fra denne ordningen har laget fått ett sett vedtekter å styre etter.


– Gagner ikke meg

Terje Nordberg avviser at Statskog har brukt han.

 

DOM NR. 1 DE FISKEBERETTIGEDES KRETS OG FISKERETTENS INNHOLD:

I. Rett til å fiske i Reisaelva har følgende:

1. Grunneiere som har eiendom som grenser til Reisaelva.

2. Grunneier som ved sine eiendommers adkomstdokumenter (skylddelingsforretning, utskiftningsforretning o.l.) kan påvise at eiendommen er tilsagt rett til fiske.

3. Personer som er registrert bosatt innenfor Nordreisas grenser fastsatt før kommuneutvidelsen i 1963.

II. Fiskerettens innhold:

1. De fiskeberettigede grunneiere under punkt I, 1 og I, 2 har enerett til fiske etter hovedregelen i lov av 6. mars 1964 §§ 43 og 76, dog med plikt til å respektere rett til fiske for den krets som er nevnt i punkt I, 3 og med det innhold som er nevnt i punkt II, 2.

2. Innholdet i fiskeretten til kommunens innbyggere, jfr. I, 3 er følgende;

a. Fiskeretten er personlig og kan ikke overdras.

b. Fiskeretten er begrenset til eget husbehov og kan ikke drives som næring.

DOM NR. 2 BRUKSORDNINGENS DELINGSGRUNNLAG.

1. Forholdet mellom grunneiernes, staten og de private, og de fiskeberettigedes andeler av fisket fastsettes til 60 % på grunneierne og 40 % på de berettigede.

2. Adv. Rekves påstandspunkt III, 2, om at grunneiere som må tåle bruk av dyrket mark, tun m.v. for utøvelse av fiske fra kommunens innbyggere, skal kompenseres i form av utvidet rett til fiske, blir å avvise.

Av servituttloven § 3 framgår:

«Gjeld det ei utnytting som tilkjem både eigaren og rettshaveren, har ingen av dei nokon førerett framfor den andre. Kan ikkje båe stettast fullt ut, lyt dei minka på bruken etter måten like mykje.»

Som vi ser av bruksordningen er grunneierretten avløst av servituttloven§3.

Tror Kyrre Pedersen og de ni andre grunneierne bommer litt her. Og hevder at de har en grunneierrett er en ting, men ikke på lik linje med andre elver i landet. Her har vi fått en dom på at fisket skal foregå side om side. Skal vi sammenligne rettsforholdene i Reisaelva med andre elver må det bli mot Tanaelva, som har tilnærmet lik rettspraksis.


– Vanskelig å si hva som er vanligst

Prosjektleder for kommunikasjon i Norske Lakseelver, Pål Mugaas, forteller til Framtid i Nord at han vet det har vært mye fram og tilbake med tilgjengeligheten på fiskekort i Reisaelva.

 

Når det gjelder forslaget om åpning for fritt fiske sone 1-10 for 2018 kom dette på bakgrunn av at man hadde tillatt grunneierne å flytte næringskort fra en sone til en annen uten at de fiskeberettigede fikk noen kompensasjon for dette, dette mot de fiskeberettiges stemmer. Det vil si at man ikke ivaretok fordelingen av andelen av fisket 60/40 i sonene. Dette gir ikke vedtektene hjemmel for.

For å ivareta andelene av fisket 60/40 var eneste mulige løsning å åpne for fritt fiske for de fiskeberettigede, noe vedtektene gir åpning for om styret er enstemmig, noe det var.


– Vi har ingen stor business i Reisaelva

Kåre Rasmussen avviser at Statskog har vært en pådriver for vedtaket.

 

Det er vanskelig å forstå hva Pedersen egentlig mener. I ene øyeblikket syns han det er greit at laget bryter vedtektene, for så i neste øyeblikk kreve beskyttelse av de samme vedtekter.


Nord-Troms Tingrett var knusende i sin dom om sammenslåing av soner i Reisaelva:

Kaller det en så spesiell hestehandel

De mindre grunneierne er sikker på at Statskogs representanter var en pådriver for vedtaket.


Det at Kyrre Pedersen lar grunnen for åpning av sone 1-10 forbigå i stillhet er vel innlysende. At Pedersen og de 9 andre synes det er greit å ta rettigheter fra andre, bare man selv kommer godt ut av det får bli deres sak. Vi så jo også et forslag om at utenbygdsboende grunneiere krevde å få fiske på lik linje med de innenbygdsboende fiskeberettigede. Dette svarer dommeren i siste jordskiftesak klart og tydelig på til Geir Bjarne Solborg Bendiksen. Skal man gi noen en større rett enn de har, må man ta denne retten fra noen, så dette lar seg ikke gjøre innenfor vedtektene. At Kyrre Pedersen har en konspirasjonsteori om at jeg har latt meg bruke av andre i styret er tatt fra løse lufta, for dette kjenner jeg ikke noe til. Det jeg imidlertid kan si er at jeg er motstander av å berike meg selv på bekostning av andre medlemmer av laget, noe Kyrre Pedersen tydeligvis ikke har noen skrupler med. Det bekrefter Pedersen med at han synes det er greit å flytte næringskort over sonegrensene uten at de fiskeberettigede får noen form for kompensasjon.

Når vi så kommer til behandling av fiskereglene 2019 kan nok ikke jeg tilskrives æren for dette. Jeg var på møtet før møtet da fiskereglene ble vedtatt. Her oppsummerte vi fiskesesongen, også hvordan sone sammenslåingen hadde fungert. Jeg kom her med et muntlig forslag om at vi muligens kunne ha sone 1 som en sone. Dette på grunn av at fra tidligere var det opprinnelig to soner. Videre at sone 2, 3 og 4 kunne samarbeide innenfor disse soner, videre 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Det ble diskutert rundt dette temaet. Men tilbakemeldingene fra fiskere, oppsyn og andre sa oss at det ikke var noe problem med opphopning.

Når så Pedersen gir meg æren for fritt fiske i sone 1-10 for året 2019 er nok dette feil. Jeg var på ferie når dette møtet ble avviklet, og min varamann møtte for meg. Line Ørstad deltok på dette møtet. Pedersen burde instruert Ørstad i hvordan hun skulle stemme i stedet for å skylde på meg. Hadde Ørstad med stemmetegn eller på annen måte gjort kjent at hun var i mot at sone 1-10 skulle være en sone, ville elvelaget ikke kunnet gjennomføre vedtaket om fritt fiske i sone 1-10. Dette vedtaket krevde et enstemmig styre.


Reisastua Lodge i Reisadalen arbeider for å gjøre Reisaelva kjent i verden - og lykkes:

Har tatt imot flere kjente laksefiskere til Reisastua

Reisastua Lodge i Reisadalen har gjennom årene hatt flere kjente laksefiskere og kjendiser på besøk. Grunnen bak, forteller eier Roar Olsen, er god markedsføring.

 

Jeg eier ca. 350 meter elvestrekning i sone 8, og ca. 300 m i sone 1. Dette mener Pedersen er en stor grunneier. Vi har derimot samarbeidsavtaler med 15 grunneiere i sone 6, 7, 8, 9 og 10 hvor vi selger kortene for dem. Jeg er stolt og ydmyk over at disse grunneierne vil samarbeide med oss. Her oppe prater vi med hverandre og ser verdien av litt liv og røre i dalen. Hittil har ingen av oss blitt rike av dette. Vil også tilføye at om flere vil samarbeide med oss er det bare å ta kontakt.

Denne ordningen med fritt fiske i sone 1-10 gir også grunneiere lenger nede i dalen samme mulighet til og samarbeide, men da må de snakke sammen. Denne ordningen med fritt fiske gir små grunneiere en reell mulighet for å få solgt kortene sine om de inngår samarbeid.


Starter forening for å øke laksebestanden i elva:

Vil redde reisalaksen

Roar Olsen har vært laksefisker i flere tiår, og har nå flyttet til hytta han kjøpte for 35 år siden. Nå har han startet foreningen Redd Reisalaksen for å arbeide mot at laksen kan overleve i Reisaelva.

 

Min motivasjon for å sitte i styret i RE er å få lagets avgjørelser innenfor vedtektene. At laget ikke overkjører noen, med brudd på vedtektene. Legge til rette for både næringsdrivende og fiskeberettigede. Skape et godt miljø langs elva. Videre å forvalte elva på en bærekraftig måte.


Mangel på utedo ved Bilto i Reisadalen skaper ubehag:

Kan se folk løpe med dorullen i hånda og inn i skogen

Folk gjør fra seg utenfor stuevinduet hennes. For seks år siden kontaktet hun kommunen, vegvesenet og Statskog. Nå har hun sett seg lei på at det ikke er utedo ved Bilto i Nordreisa.

 

Når vi så kommer til rettssaken som er gjennomført blir RE ikke dømt for brudd på vedtektene. Det RE blir dømt for er at det er for tynn skriftlig begrunnelse hvor man veier fordeler og ulemper opp mot hverandre angående sonesammenslåing. Dommen blir ikke rettskraftig i år. RE gjennomfører for fiskesesongen 2019 kontroller for å se om det er opphopning av fiskere i noen soner. Til neste år kan elvelaget fritt vedta et likt vedtak angående sonesammenslåing om det kommer frem at det ikke er noen opphopningsproblematikk. Jeg sier ikke at elvelaget kommer til å gjøre det, men muligheten ligger der da med en god begrunnelse. Så å kalle dette for en knusende dom er vel å ta hardt i, tatt i betraktning at det ikke har oppnådd annet en at RE må skrive bedre møtereferater. Om Pedersen syns det er greit å bruke så mye av medlemmenes penger på en så liten seier, forundrer meg.


Ingen konsekvenser for årets sesong

Sonene blir som de er satt, enn så lenge.

 

Må også ta forbehold om at ankefristen ikke er utløpt ennå, så en anke på dommen kan fortsatt komme.