– Alle vil se at retten er kommet til stikk motsatt resultat av det han forfekter

Kyrre Pedersen, i Sammenslutningen av grunneiere i Reisaelva, svarer i dette leserinnlegget på Terje Nordbergs innlegg om konflikten om sammenslåingen av nedre del av Reisaelva.

MENINGER: Kyrre Pedersen (innfelt).  Foto: Arkiv

meninger

Dette er et svar på Terje Nordberg, styremedlem i Reisa Elvelag, sin raptus i Framtid i Nord den 4. august 2019.


 

Innledningsvis bruker Terje Nordberg mye plass på forhold som ikke er stridstema i saken om sammenslåingen nerelva til en sone. Både bestemmelsene fra jordskiftedommen og servituttloven er korrekt gjengitt. Dessverre holder ikke resten av innholdet i leserinnlegget samme presisjonsnivå.


– Gagner ikke meg

Terje Nordberg avviser at Statskog har brukt han.

 

Som hestehandelens far burde Terje Nordberg vite at både forslaget og vedtaket den 06.06.17 om omgjøring av sone 1 - 10 i nerelva til en sone ble truffet i 2017 og ikke i 2018. Det vises her til styresak 26/17. I 2018 vedtok styret som kjent bare en videreføring av ordningen.


DÅRLIGE FANGSTTALL I REISAELVA:

All laks over fem kilo fredes ut sesongen

I begynnelsen av august besluttet Reisa Elvelag å frede all ho- og hannlaks over fem kilo eller 80 cm. Det betyr at laks over disse målene skal settes ut igjen.

 

Videre sier han dette skjedde med bakgrunn i at man hadde tillatt grunneierne å flytte næringskort fra en sone til en annen uten at de fiskeberettigede fikk noen kompensasjon for dette jf. Sak 21/15 (vedtak datert 07.05.15). Denne «man» må identifiseres. Dette var styreleder Kåre Rasmussen (Statskog) og Jan Harald Tørfoss. Det var disse som både fremmet forslaget og vedtok adgangen til flytting av døgnkort mellom soner for utelukkende å ivareta egne økonomiske interesser.  


Nord-Troms Tingrett var knusende i sin dom om sammenslåing av soner i Reisaelva:

Kaller det en så spesiell hestehandel

De mindre grunneierne er sikker på at Statskogs representanter var en pådriver for vedtaket.

 

For å gjøre historien komplett må det tas med at styret i sak 24/17 traff ett nytt vedtak (18.04.17) hvor det tidligere vedtaket om flytting av døgnkort ble reversert. Dette ser det ut til at Terje Nordberg ikke lenger husker, til tross for at han på dette tidspunktet både var medlem av styret og selv hadde kommet med forslaget. Hadde Terje Nordberg og de fiskeberettigede i styret fulgt opp dette vedtaket hadde problemet vært løst og delingsgrunnlaget 60/40 i sonene ivaretatt. I stedet valgte altså Terje Nordberg å gå for hestehandelen, en ordning på siden av lagets vedtekter og jordskiftedommen, og heller kjemper hardnakket mot de grunneiere han selv skal representere. Og dette, til tross for at han selv ikke har noen personlig vinning av ordningen. Han påstår det, andre vil mene dette fremstår som svært lite troverdig. 


– Vi har ingen stor business i Reisaelva

Kåre Rasmussen avviser at Statskog har vært en pådriver for vedtaket.

 

Terje Nordberg sier lite om styrevedtaket om videreføringen av hestehandelen i fiskereglene for 2018, og hvor styret i forkant «glemte» å gjøre sakspapirene tilgjengelig for lagets medlemmer. Dermed mistet man muligheten for å komme med innvendinger før vedtak ble truffet den 4. april 2018. Dette var et brudd på § 9 om styrets informasjonsplikt i lagets vedtekter.  

Det blir altså ikke riktig når Terje Nordberg sier at «eneste mulige løsning» var å åpne for fritt fiske for de fiskeberettigede. Vedtektenes § 10.2 åpner for å fritt fiske. Men det han ikke nevner er at et slikt fritt fiske også skal omfatte grunneierne på deres eiendommer. Bestemmelsen sier at styret kan beslutte at det i enkelte soner og/eller i deler av sesongen åpnes for fritt fiske for grunneierne på egen eiendom og fiskeberettigede som har betalt sin årlige forvaltningsavgift. Vedtektene tillater ikke en fiskeordning med bare fritt fiske for den ene part.  Her gir Terje Nordberg en bevisst misvisende fremstillingen av jordskiftedommen og lagets vedtekter. Trolig fordi det koster å gi et sannferdig bilde av egen rolle og motiver, og at han tror det kanskje blir enklere å legge skylden på andre.


Tingretten har slått fast: Den nye soneinndelingen av Reisaelva er ugyldig

Ti grunneiere vant fram i rettsak om soneinndeling av Reisaelva.

 

Forøvrig fremmet vi forslag om fritt fiske for begge parter flere ganger i rettsprosessen, men som verken Terje Nordberg, Statskog eller de fiskeberettigede ikke ønsket å diskutere. Selv dommeren i Nord-Troms Tingrett stusset over deres bastante avslag. Han syntes på lik linje med oss at det var leit å høre at dere kun ønsket saken løst på deres premisser, uten å gå i en reell dialog.

Hadde Terje Nordberg vært villig til å tilgodese de andre grunneierne, og ikke bare ivaretatt behovet til sine samarbeidsvenner, så ville sannsynligvis konflikten med medlemmer i sone 1 og 2 vært unngått allerede i 2017


Ingen konsekvenser for årets sesong

Sonene blir som de er satt, enn så lenge.

 

Videre inneholder leserinnlegget en skyllebøtte overfor meg og Geir-Bjarne Solborg Bendiksen, med base i lett omgang med fakta. Ikke uten grunn at enkelte kommentarer på nettet og ellers mener dette er ren svada. Også Terje Nordberg hadde sine drømmer og håp om hva vi kunne få til under jordskifteprosessen. Nå derimot er det jordskiftedommen og lagets vedtekter vi må forholde oss til. Hadde Terje Nordberg evnet å opptre sannferdig og forstått konsekvensene av egne handlinger, så ville han aldri tatt del i noen hestehandel.
 

Når det gjelder Line Ørstad sin befatning med styrets videreføring av sonesammenslåingen for 2019, kan Terje Nordberg neppe ha lest innholdet i dommen fra Nord-Troms Tingrett. Alle vil se at retten er kommet til stikk motsatt resultat av det han forfekter.


Foreløpig ikke noe større fiskeri i elva

Søndag åpnet laksefisket i Reisaelva, men Reisa elvelag har så langt ikke registrert spesielt mange fangster.

 

Terje Nordberg er også av den oppfatning at vi andre grunneiere, ikke skjønner vårt eget beste. Han tillater seg å påstå at hans hestehandel, også er til vår fordel. Også her er dommen fra Nord-Troms Tingrett klar. Den sier at «retten kan ikke se at de mindre grunneierne i sone 1 og 2 har fordeler av sonesammenslåingen».


Jobber med å gjøre det enklere å kjøpe fiskekort

Flere håper på et enklere system for å kjøpe fiskekort for Reisaelva.

 

Dette har sammenheng med at vedtektene § 10.1 allerede åpner for et samarbeid mellom nabo eiendommer innenfor de enkelte soner. Denne er videre uomtvistet og klart innenfor lagets vedtekter. For grunneierne i sone 1 og 2, så er det denne samarbeidsløsning vi forholder oss til. Det er åpenbart ikke behov for noen soneovergripende ordning, unntatt for Terje Nordberg, Jan Harald Tørfoss og Statskog.

Terje Nordberg har store problemer ved å erkjenne det faktum at den ordningen han er arkitekten for faktisk tillater et system med uforutsigbarhet og mulighet for opphopning. Det at det ikke er opphopning av fiskere en dag eller en uke, gir ingen garantier for neste dag eller neste uke. I hvert fall ikke for de fiskeplasser som har enkel adkomst og tilstrekkelig nærhet til Storslett. Dette er bakgrunnen for at alle lakseførende vassdrag av en viss størrelse både i inn og utland opererer med avgrensede soner og vald, nettopp for å ha kontroll og forutsigbarhet med hvor mange fiskere det er på samme sted samtidig.


 

Den fiskeordning som Terje Nordberg nå kjemper for er stikk i strid med det som ble jobbet frem under jordskiftesaken. Intensjon med fiskereglene og vedtektene var å etablere et attraktivt fiske for alle medlemmer i laget. Døgnkort og soner skulle skape ro ved elva, hindre opphopning og ha kontroll med fiskepresset. Alle var enige i dette. Også Terje Nordberg, som var tilstede under hele rettsprosessen og som deltok i arbeidsgruppen nedsatt av retten. Men igjen, grådighet og mulig andre motiver har utvilsomt gjort at Terje Nordberg plutselig har skiftet side mot de små grunneieres interesser.


 

Raptusen til Terje Nordberg når sitt klimaks når han med stor innlevelse forteller at jeg i det ene øyeblikket syns det er greit at laget bryter vedtektene, for så i neste øyeblikk kreve beskyttelse av de samme vedtekter. For å berolige Terje Nordberg, kan jeg og de «ni andre» grunneierne klart tilkjennegir at vi ikke synes det er greit å ta rettigheter fra andre, noe vi selvfølgelig heller ikke har gjort.


 

Terje Nordberg hevder også at jeg gir ham æren for fritt fiske i sone 1-10. Joda, jeg gir han gjerne en kjempestor del av æren for dette, her og nå.   

Det er liten grunn til å mistro Terje Nordberg når han avslutningsvis hevder sine edle motiver for å sitte i styret i Reisa Elvelag. Men noe må ha gått skikkelig galt, når han allikevel står dypt i en konflikt med egne medlemmer. Han ser f.eks. ikke at styret og han selv er dømt for brudd på flere av bestemmelsene i vedtektene. Det er også med stor forundring en leser det Terje Nordberg sier om bruken av medlemmenes penger. Tenker det beste er å gi han tid til å sette seg bedre inn i dommen fra Nord-Troms Tingretten.


Nå får fiskerne betalt for innsatsen

Fiskerne i Reisaelva kan så langt rapportere om et særdeles godt fiske.

 

Terje Nordberg og resten av styret nå synes litt synd på seg selv, siden de må begynne å gjennomføre en forsvarlig saksbehandling og gi begrunnede vedtak. Dette handler i bunn og grunn om å ivareta rettsikkerheten til lagets medlemmer, noe jeg håper også Terje Nordberg etter hvert vil forstå betydningen av. Kanskje vil han også se viktigheten av å jobbe frem en fiskeordning som ligger innenfor lagets vedtekter og som i større grad ivaretar interessene til alle medlemmer i laget.


DEBATT:

Saken er ikke tapt

"Alle må være med på å bidra hvis vi skal få tilbake den fulle fiskeretten."