MENING:

Skihytta og styrekrangel

«Det som nå planlegges er en hytte for framtiden.»

  Foto: Arkivfoto

meninger

I ett debattinnlegg i avisen ”Framtid i Nord” 1. oktober 2019 har deler av styret i Lyngseidet hytteforening hevet seg inn i kampen mot bygging av ny hytte ovenfor den gamle Skihytta. De ønsker et ekstraordinært årsmøte for omkamp av vedtaket om byggingen, og mener at penger på bok og dugnadsinnsats må brukes til oppussing og utbedring den gamle Skihytta.

Det rettes også kraftig kritikk til styreleder og byggekomiteen som jobber med byggesøknad og finansering av den nye hytta, og karakterisere dem som «en litt utilnærmelig eksklusiv gruppe». I forbindelse med byggingen av Rørneshytta i 2012 -14 ble det nedlagt tusenvis av arbeidstimer på dugnad av den «eksklusive» gruppa. Det er senest også i år innkalt til dugnad både på Skihytta og Rørneshytta hvor det kun var de «eksklusive» som stilt opp. Jeg bare undre meg over hvorfor deler av styret ikke deltar på dugnad og hva som ligger bak avisinnlegget.


MENING:

Ka skjer med «Folkesjela»!

«Først og fremst vil vi at «Folkesjela», Skihytta, skal unngå å råtne på rot før det brukes tid, penger og energi på ei ny stor hytte.»

 

Hvilke sammenheng har så bygging av ny hytte med vedlikehold og utbedring av den gamle hytta. Bygningen ble oppført på Jensvoll i 1924 som kraftstasjon, men ble i 1964 ble flyttet til dagens tomt som turhytte. Lyngen kommune har avsatt område som Skihytta står på til fritids- og turistformål med krav om bruk av hytta til næringsmessig formål, minst 9 måneder i året. Bestemmelsen rammer hytteforeninga som drives på dugnad av frivillige. Det må derfor søkes om dispensasjon fra arealbruksformål i gjeldende arealdel.

Skihytta har en enkel byggeteknisk standard og oppgradering/utvidelse til mer tidsmessig turhytte vil være omfattende og vil føre til endring av byggets eksisterende stil og uttrykk. At den gamle hytta blir ivaretatt slik den var, vil sikre det historiske bygget i framtida og vil være positivt for omgivelsen. Det planlegges derfor en ny og moderne hytte på nabotomta til Skihytta for videreføring av bruken fra den gamle hytta. Endring av formål til fritidsbebyggelse vil åpne muligheten for økonomisk støtte fra tippemidler, Olav Thon-fond, kommunen, andre givere og dugnadsinnsats.

Det som nå planlegges er en hytte for framtiden. Med den økende trafikken vi har registrert i de senere år med storstilt skiturister får også konsekvenser for hytteforeningen. At noen ikke vil gå til Rørneshytta pga. alle turistene forteller det meste. Fjellvandrere har gjennom generasjoner kunne hente drikkevann direkte fra kilder og oppkom av grunnvann. I dag viser prøver at vannet er forurenset av tarmbakterier. I den nye Skihytta planlegges det derfor rent drikkevann fra brønn med rensing. Skihytta ligger utenfor nedslagsfeltet for Lyngseidet vannverk. Toalettløsningen på ny hytta vil være med på å redusere tilfeldige dobesøk inne i nedslagsfeltet for vannverket og minske risiko for forurensning.

Størrelsen og rominndelingen på ny hytta skal også bidra til at det både blir plass for lokale turgåere og turister. Det jobbes også med løsning med oppvarming, lys og vannrensning med solenergi noe som er bra for klima. 

Til de som nå er bekymret for at den gamle Skihytta skal råtner på rot må jeg bare si. Ja, hvis ingenting gjøres vil det skje. Og prate om hva andre skal gjøre er lett. Men å bidra noe selv vises vanskelig. At noen er uenig i valg av løsninger og veien videre er greit. Men er det ikke greit å kreve omkamp når en ikke får gjennomslag for sitt syn. Lyngseidet hytteforening drives på dugnad av frivillige og vi trenger flere som vil bidra.   

Ivar Aasen er en av mine favoritter: (1875):

Til Lags aat alle kann ingen gjera; 
det er no gamalt og vil so vera. 
Eg tykkjer stødt, at det høver best 
aa hjelpa den, som det trenger mest. 

Og kor du bryggjar og kor du bakar, 
d'er alltid ein, som det ikkje smakar; 
og naar den eine daa gjerer Rop, 
so ropar sidan den heile Hop. 

D'er mange nog, som vil Domar vera 
og læ aat alt, som dei andre gjera. 
Og Lyte finna dei rundt i Kring, 
og sjølve gjera dei ingen Ting.