Meninger:

Her mangler vi en småbåthavn

«Kvænangen kommune er en viktig fiskerikommune, og en av målsetningene med kystsoneplanen er å framskaffe attraktive rammebetingelser for tradisjonelle næringer».

Denne kaia er alt fiskere har til rådighet når de kommer til Burfjord. Her drives det også et fiskemottak i dag. 

meninger

Kvænangen kommune er en kystkommune, hvor fiskeri er og har vært en viktig næring. I kystsoneplanen for kommunen er dette stadfestet gjennom følgende: «Kvænangen kommune er en viktig fiskerikommune, og en av målsetningene med kystsoneplanen er å framskaffe attraktive rammebetingelser for tradisjonelle næringer.»

Vi ser på våre sjø-areal som svært verdifulle og forvaltningen av disse er derfor en av kommunens viktigste anliggender.

Våre to viktigste satsingsområder i denne vår blåe åker er derfor de vanlige tradisjonelle fiskerier samt havbruksnæringen. For å klare dette, må vi som kommune tilby gode rammebetingelser for begge, gjennom blant annet å utvikle en havn som begge disse viktige næringer kan benytte seg av.

Burfjord er kommunesenteret i Kvænangen, og her finnes ikke muligheter å legge til land på en forsvarlig måte. Dette setter svært store hindringer for sikker og trygge forhold for vår egne og fremmede som ønsker å drifte i våre kommunale nærområder. Dette både for de som driver fiskeri, havbruk og de med fritidsbåter. Det er umulig å ligge trygt her etter levert fangst, så eneste mulighet er å dra finne slikt timers gange fra leveringssted. I samtale med fiskere er trygge havneforhold det de savner mest.

En slik havn har stor og uvurderlig betydning. Skal vi ta våre egne vedtak, kystsoneplan, fiskeri og havbruksnæring på alvor, må vi nå starte arbeidet med havn raskt.

Senterpartiet ser viktigheten og nødvendigheten av en havn i Burfjord. Derfor fortsetter vi arbeidet med «Prosjekt kommunal fiskerihavn i Burfjord», som ble satt i gang i 2015 og var kommet svært nær en realisering.

Prosjektet har noen overordnede mål:

- Etablere en isfri havn knyttet kommunesenteret

- Tilby minst 15 plasser for fiskeflåte/ oppdrett samt plasser for fritidsbåter.

- Gi sikre arbeidsforhold for de som driver i næringen

- Rekruttere unge fiskere

- Besøkshavn

For at prosjektet med småbåthavn skal bli en realitet og igangsatt, må vi som kommune først avsette midler til revidering av reguleringsplan, knyttet opp til Burfjord sentrum. Dette med kr.125.000 i 2020 og samme i 2021. Videre et beløp på kr. 500.000 i 2020 til prosjektering og planlegging.

Arbeidet knyttet opp til planlegging vil synliggjøre behovet for kommunal del for realisering, samt driftsform av havnen.

Utgiftene knyttet opp til regulering og prosjektering tas fra kommunens tidligere års overskudd.