MENINGER:

Gi kommunene råderett over all motorferdsel

«Denne saken er nok et bevis på at det er byråkrater på fylkesmannsnivå som skal avgjøre hvordan vi som bor i distriktene/kommune skal forvalte våre områder.»
meninger

Kåfjord Senterparti og Kåfjord KrF registrerer på nytt at fylkesmannen i Troms og Finnmark forskjellsbehandler kommunene i samme fylke. Kåfjord kommune er en av de kommunene i Nord Troms, som på lik linje med kommunene i gamle Finnmark fylke har søkt om forlengelse av scooterløypenes åpningstid for årets sesong. Spesielt i år er det særdeles gode forhold og mye snø i fjellet. Denne søknaden er gjort, etter det vi forstår i samråd med reindrifta, og distrikt 36 har ingen innvendinger mot utvidelsen.

Denne saken er nok et bevis på at det er byråkrater på fylkesmannsnivå som skal avgjøre hvordan vi som bor i distriktene/kommune skal forvalte våre områder. Dette har man fra kommunen sin side gjentatte ganger opplevd, og det er på tide at ansvaret for slike type saker må kunne avgjøres av lokaldemokratiet og de folkevalgte, og ikke bli styrt av noen byråkrater som sitter bak et skrivebord og «rir» prinsipper.

Vi er svært glade for at man endelig har landet saken om å gi kommunene ansvaret hva gjelder 2,5 kilometers grensen som har vært en sak som har pågått over lang tid, og 05.05.2020 vil forbli en merkedag i den henseende. Nå er det på tide at også resten av motorferdselloven blir revidert.

Kommunene i Nord Troms og Finnmark har i tiere vis av år hatt rekreasjonsløyper, noe som er ivaretatt på en meget god og miljømessig måte for naturen og friluftslivet. Samtidig er vi i kommunene i Nord Troms og Finnmark pålagt å revidere hele løypenettet, noe som tilsvarer tiere vis av mil av løypenett, en oppgave som er enormt arbeidskrevende, og enda mer byråkratiserende. Dette har blant annet Nord Troms Regionråd tatt opp ved flere anledninger både med departementet, regjeringspartiene og våre folkevalgte på Stortinget, men dessverre uten at man har blitt hørt i denne saken.

Nå er det på tide at også hele motorferdselloven blir revidert, slik at ansvaret blir plassert der den hører hjemme hos de lokale folkevalgte. Dette fordi vi mener at det er svært problematisk at det er byråkrater som skal styre landet, og ikke våre folkevalgte organer.

Vettet er vel likt fordelt hos oss alle?