MENINGER:

Vi vil ha en større andel av Havbruksfondet til kommunene som satser på næringen

Høyre i Nord-Norge ønsker at fremtidig salgs- og auksjonsinntekter fra økt kapasitet og nye tillatelser fra og med 2022, tilfaller i større grad havbrukskommunene enn det som regjeringen foreslår.

  Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

meninger

Det er ønskelig med en trinnvis nedgang i fordeling på Havbruksfondet fra dagens ordning til man får en lik fordeling mellom staten og kommuner/fylkeskommuner. Dette er en bedre løsning som gir langsiktige og stabile inntekter for havbrukskommunene enn regjeringens forslag på 25%. Auksjonen skjer annen hvert år og utbetalingen bør skje i to omganger slik at havbrukskommunene har inntekt fra havbruksfondet hvert år.

Dette vil gi havbrukskommunene følgende fordeling av Havbruksfondet:

2022: 70%

2024: 60%

2026: 50%

Produksjonsavgiften kommer i tillegg hvert år.

Fra årets kapasitetsjustering foreslår regjeringen at kommunesektoren tilføres én mrd. kroner i hvert av årene 2020 og 2021 gjennom Havbruksfondet. Dette er en stor nedgang fra tidligere bevilgninger og er ikke ønskelig.

Regjeringen har foreslått å innføre en produksjonsavgift på laks, ørret og regnbueørret i statsbudsjettet for 2021, der avgiften settes til 40 øre per kg produsert fisk. Inntektene fra avgiften skal fordeles til havbrukskommunene og -fylkeskommunene. Samtidig foreslås det å endre fordelingen av inntektene fra salg av nye tillatelser.

Høyre i Nord-Norge er fornøyd med at regjeringen er gått vekk fra innføring av overskuddsbasert grunnrenteskatt og at produksjonsavgiften erstatter deler av kommunenes andel av salgsinntektene fra nye tillatelser. Havbruksnæringen er en stor og viktig næring for Norge som bidrar med betydelig verdiskaping, kompetansearbeidsplasser og sysselsetting langs kysten. Høyre i Nord Norge mener derfor at regjeringen skal legge til rette med gode og forutsigbare rammevilkår for de kommuner som er vertskommuner og som er positiv gjennom å frigi arealer, ta risiko for forurensning og sykdom.

Norsk havbruk er en sterk voksende næring som er i hard konkurranse internasjonalt. Man skal tenke seg vel om før man innfører nye skatter og avgifter på havbruksnæringen som kan virke konkurransevridende og gir norsk fisk dårligere konkurranseforhold internasjonalt. For at næringen skal kunne vokse i fremtiden, er man avhengig av velvillige kommuner og økende arealer. Da er det viktig å gi incitamenter, slik Havbruksfondet er, til de regioner som er villig til å satse på næringen videre. Forsvinner den økonomiske støtten, kan det være problematisk å få politisk aksept og tilrettelagt lokalitet for denne utvikling.