MENINGER:

Verken smil eller tømmerstokker løser konflikten i Kjellerskogen

«Er det ikke nå på tide å få avgjort rettighetsspørsmålene i retten - all den tid partene ikke klarer å enes om en samarbeidsavtale – og verken smil eller tømmerstokker løser konflikten?»
meninger

Viser til leserinnlegget fra sauebonde Magne Rickardsen i Nordlys 7. november 2020 der han innleder med at innlegget er et forsøk på å nyansere konflikten i Kjellerskogen. Innlegget inneholder dessverre faktafeil.


Vil ikke gå inn igjen i konflikten i Kjellerskogen

– Anser saken som avsluttet fra kommunens side.


Hundekjørerlaget fikk tidlig på 2000-tallet avtale med Statskog om hundetrening i Kjellerområdet. Antall hundekjørere og antall hunder var da ikke så mange, men har etterhvert økt. Noen har også kjøpt eiendom og etablert seg med hundekjøring i dette området de siste årene. Hundekjøring brukes både innenfor fritid, sport og næring i området.

Fra omtrent år 2015 har kommunen fått henvendelser om konflikter knyttet til hundekjøring og beitenæringa i Kjellerskogen og det har vært mange møter om saken. Det har vært prøvd med bruksavtale mellom bøndene og hundekjørerlagt. Den fungerte en kort periode. Etter det har det ikke vært mulig å finne noen minnelig løsning mellom partene. Partene har også anmeldt den andre part til politiet. Politiet har vært i samtaler med partene og med kommunen.

Det ble jobbet med et forslag om å regulere området i Bergskog, for å flytte all hundekjøreraktivitet dit. Dette strandet på grunn av stor motstand fra naboer i området. Planforslaget ble derfor trukket av miljø-, plan- og utviklingsutvalget.


DEBATT:

Skal et «bygdeopprør» mot hundekjørere være måten å løse utfordringer på i Nordreisa? 

Skal Nordreisa være et sted der det er plass til alle? Nordreisa hundekjørerlag håper befolkningen og ikke minst politikere i Miljø-planutvalget den 23. mai tenker seg nøye om når administrasjonen legger fram en forskrift om å stenge ute en lovlig idrettslig aktivitet, nemlig hundekjøring.


Etter mange drøftinger med Statskog ble de positive til å åpne området Tørfossmoen for hundekjøreraktivitet. De satte som klausul at da må områdene Bergskog og Kjelleren stenges med kommunal forskrift. Forslaget om forbud mot hundekjøring med vogn eller ATV i Kjelleren og Bergskog for perioden 1.mai til 15.november (eller til det har etablert seg et tilstrekkelig snødekke) ble nedstemt av miljø-, plan- og utviklingsutvalget. Utvalget ba ordfører finne en mekler, noe som viste seg å ikke være mulig. Og ordfører ba da utvalget om å ta saken opp på nytt. I utvalgsmøte den 10.10.2019 ble politiet, partene og Statskog som grunneier invitert for å redegjøre for sitt syn. Etter disse redegjørelsene gjorde miljø-, plan- og utviklingsutvalget et enstemmig vedtak om at utvalget ikke ønsker en kommunal forskrift mot kjøring med hundespann, da utvalget ikke anser en slik forskrift for å være riktig verktøy for å løse denne konflikten. Utvalget henstilte partene til å ta opp bruksavtalen fra 2015 med de nødvendige endringer og oppdatering som skal til for å gjøre situasjonen akseptabel. Den ene parten ønsker ikke dette.


Håper hundekjørerlaget nytter anledningen til å se nye muligheter

Arne M. Kristiansen svarer Geir Wang i et innlegg om hundekjøring.


Brev fra Bonde og småbrukarlagets advokat ble lagt som referatsak til driftsutvalget i mai 2020. Det ble fremmet forslag i møtet at saken skulle tas opp på nytt. Forslaget falt. Saken ble også tatt opp i en interpellasjon i kommunestyret i juni 2020 og nedstemt. Konflikten ble drøftet i formannskapsmøte for en knapp måned siden. Ordfører har i ettertid hatt møte med leder av hundekjørerlaget og leder av Nordreisa sau- og geitavlslag.

Kommunen ønsker at alle våre innbyggere skal ha det bra. Det er virkelig trist når slike uenigheter oppstår og det er vanskelig å finne en løsning. Denne konflikten dreier seg om beiterett, bruksrett, allemannsrett og friluftsloven. Er det ikke nå på tide å få avgjort rettighetsspørsmålene i retten - all den tid partene ikke klarer å enes om en samarbeidsavtale – og verken smil eller tømmerstokker løser konflikten?