MENINGER:

La lekeplassene være lekeplasser

Lekeplasser i bomiljø er kanskje viktigst for de små barna, men også viktig som et møtested for alle andre i bomiljøet.

Illustrasjonsbilde.   Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Ingrid Lønhaug, leder for Skjervøy SV. Arkivfoto.  

meninger

Gjennom lang erfaring som politiker har jeg opplevd mange ganger at det har vært vanskelig å beholde lekeplasser og til dels friareal i bomiljøene. Det er i regelen regulert inn lekeplasser, men oppfølging av bestemmelsen blir utvannet med årene. Det heter i nye reguleringsplaner at lekeplassene skal opparbeides og ferdigstilles, men ettersyn og sikring på at dette blir gjort har blitt glemt eller ikke prioritert. Mange lekeplasser i Skjervøy kommune står og forfaller, når forfallet blir synlig finner noen det mulig å bruke plassen til lagring og parkering for alt mulig en ikke har plass til på egen tomt. Det er vanskelig å ta tilbake slike områder til lek.

Argument som brukes ved omregulering kan være at det ikke er barn i området lenger, et generasjonsskifte hvor bare eldre bor. Da blir lekearealet sårbart i forhold til andres interesser. Da er det viktig å tviholde på området, slik at boligfeltet beholder et areal som kan bli brukt til sitt formål om noen år. Eiendommene er ikke lenger hva de var heller. Det bygges store garasjer, plattinger og verandaer, så det knapt blir igjen en grønn flekk. Blir barns lek nok prioritert?

Hvorfor er det viktig å bevare lekeplassene?

Alle ønsker gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Barns muligheter for lek er høyt prioritert i planer og bestemmelse etter hvert. Kommuner har ansvar for at all plan- og byggesaksbehandling skal ivareta hensynet til barn og unges behov for gode oppvekstsvilkår og et godt nærmiljø. Sitat: «Regjeringen ønsker at Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge skal håndheves strengere, og mener at i de tilfeller det er interessekonflikter bør barns behov for aktivitetsfremmende arealer veie tyngre enn de hittil har gjort. Hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår må komme på dagsorden igjen»! I kommunal planleggingsprosess skal det vurderes konsekvenser for barn og unge og fortas en samlet vurdering av barns og unges oppvekstmiljø for å innarbeide mål og tiltak i kommuneplanarbeidet.

Barn trenger gode lekemuligheter som skal gi lyst til variert lek og bevegelse, så kan en slippe taket i telefoner og nettbrett for en stund. Lekeplasser i bomiljø er kanskje viktigst for de små barna, men også viktig som et møtested for alle andre i bomiljøet.

Så kommer en til praksis. Skal det bare være fagre ord om barn og unge i planverk, hva med oppfølging av planverk. Når en tar bort et lekeareal fra et boligfelt i tettbygde strøk, er det vanskelig å få erstattet det. Det er mange eksempler på at lekeareal er blitt lagt til områder med kratt og bakkeskråninger, når en erstatter et lekeareal som utbygges skjer det samme, ugunstig erstatningsareal. Noen lekeplasser blir ikke erstattet da det ikke er areal igjen å bruke.

Argumenter for annet bruk blir fremmet med stor pondus. Noen ganger kommer forslagene dalende som lyn fra klar himmel. Naboer og talsmenn for barna evner ikke å mobilisere før saken er kjørt. Barns talsmann kan oppleve at de er uteglemt når det gjelder å få sakspapirer i forhold til saken.

I tillegg legges det press på disse områdene fra interessenter eller politisk hold. Innspill som å ta i bruk lekeområde til boligformål gjentas – av og til gjennom flere perioder. Det er lov å prøve seg på nye politikere. Det blir da en slags utmattelseskrig. I noen tilfeller har folk pekt ut et friareal eller et ubebygd område og fått bygge på den uten at tomta er gjort kjent til salgs for andre.

Mange ganger når en forsvarer lekeplasser, blir en møtt med at en er imot utviklinga. Det er klart at det har vært en trend å fortette i tettstrøk og i byer – det skal ikke være igjen grønne «lunger» innimellom husene. I Tromsø ser en at folk er trøtte av denne utviklinga og stadig flere protesterer mot fortetting og høye hus.

Håper at det skal bli lettere å bevare lekeplassene framover og at Skjervøy kommune vil fortsette med opprusting av lekeplassene, det må imidlertid settes av ressurs til å følge opp arbeidet.