Vi har et helsevesen som trenger et gigantisk løft

Arbeiderpartiet ønsker et skikkelig helseløft, skriver Foshaug.
meninger

I valgkampen har Arbeiderpartiet møtt ulike avdelinger i Fagforbundet og vi har møtt Norsk sykepleierforbund (NSF) i Troms og Finnmark. Vi har besøkt ulike institusjoner og vi har snakket med mange enkeltpersoner. Vi har hørt historier om kritisk mangel på sykepleiere, helsefagarbeidere og annet helsepersonell. Møtene har gitt oss en mer konkretisering av problemer vi allerede kjenner til og vi har fått nye lokale innspill til løsninger og tiltak både på kort og lang sikt. Sammen skal vi få til et løft for landsdelen og et løft for velferdstjenestene i nord.

Troms og Finnmark har en befolkningsnedgang. Det betyr at vi får mindre tilgang på kompetanse og det blir vanskeligere å drive velferdstjenester i kommunene. Derfor skal Arbeiderpartiet jobbe for å gjøre vår felles velferdsstat sterkere og omfatte alle, uavhengig av hvem du er, og hvor du bor. Ingen unge skal falle utenfor, og alle eldre skal oppleve å ha trygge og gode helsetjenester.

Arbeiderpartiet vil styrke desentralisert utdanning for relevante og kritiske yrker innen helsevesenet. Vi vil gå i dialog med studiesentrene og se på konkrete tiltak for å se på lokal innvirkning av opptaket og få til et samarbeid med kommuner og helseforetak som har spesielle bemannings – og kompetanseutfordringer. I tillegg vil vi lage egen rekrutteringsordning for helsepersonell i distriktskommuner. Tiltakene vil være særdeles viktig for å styrke kompetansen ut i distriktene.

Deltidsproblematikk er fortsatt et problem og vi har snakket med sykepleiere og helsefagarbeidere som fortsatt tilbys 17% stilling og 54% stilling. Med så lave stillinger må ansatte ut å «shoppe» vakter, som oftest vakter på kveld og helg. En slik arbeidssituasjon er svært uheldig og er med på å øke frafallet fra yrkene. Vi må legge til rette for gode arbeidsbetingelser og arbeidsforhold som gjør at folk blir i disse livsviktige yrkene. Vi trenger hver og en! Derfor vil Arbeiderpartiet sørge for at heltid og faste stillinger blir normen i helse og omsorgssektoren.

Belastningen i yrket må ned. Vi ser at sykefraværet er generelt høyt i helsesektoren og frafallet fra yrkene er for høyt. NSF rapporter om at 1 og 5 sykepleiere slutter i yrket etter få år. Det er alvorlig! Derfor vil Arbeiderpartiet ha en opptrappingsplan for bemanning i eldreomsorgen og satse på kompetanseheving. I tillegg vil Arbeiderpartiet innføre en tillitsreform i offentlig sektor som vil være førende for hvordan tjenesten organiseres og forvaltes ute i kommunene. Nøkkelord er mer tillit til fagfolk, med mer tid til pasienten.

Lønnsgapet mellom kvinner og menn må tettes. Lønn avspeiler samfunnets verdsetting av den jobben hver enkelt gjør, og kvinner som jobber innen helse og velferd utgjør i stor grad ryggraden i velferdsstaten. Selv om det er partene i arbeidslivet som skal komme til enighet må vi som politikere ta den kritiske mangelen på sykepleiere og annet helsepersonell på alvor. Vi må sette i gang tiltak både på kort og på lang sikt.

På sykehus opplever sykepleiere at de må gjøre oppgaver som andre yrkesgrupper kan gjøre. Når vi samtidig har en knapphet på sykepleiekompetanse må vi se på tiltak og løsninger som gjør at ressursene utnyttes maksimalt. Derfor vil Arbeiderpartiet se på oppgavedeling og få tilbake nødvendig støttepersonell. På den måten vil sykepleieren få brukt sin kompetanse på sykepleieoppgaver og nødvendig omsorg og pleie.

Arbeiderpartiet ønsker et skikkelig helseløft, hvis befolkningen gir oss tillit!