MENINGER:

Ergoterapeuter muliggjør hverdagslivet

27. oktober er Ergoterapiens dag. Ergoterapeuter over hele verden markerer vårt bidrag til bærekraftige helsetjenester.

27. oktober er Ergoterapiens dag. Illustrasjonsfoto: Jan Haas / NTB 

meninger

På verdensbasis jobber 528 000 ergoterapeuter etter visjonen «rett til aktivitet og deltakelse for alle». I Norge finnes omtrent 5000. Ergoterapeuter har en særdeles viktig rolle i helse- og velferdstjeneste for å fremme livskvalitet, inkludering og deltakelse for befolkningen. Til tross for lovfesting av kompetansen inn i kommunenes tjenestetilbud opplever vi at mange fortsatt ikke er kjent med hvordan helseprofesjonen muliggjør ressurser i befolkningen. I anledning Ergoterapiens dag ønsker vi å spre kunnskap om den strategisk viktige rollen ergoterapeutene har i dag og vil ha i årene som kommer for å styrke menneskers psykiske helse.

F.v. Vår Mathisen, førsteamanuensis, Even Edvardsen, universitetslektor, Marianne Olsen, universitetslektor, Lene Angell Åsli, førsteamanuensis, Vegard Horne, universitetslektor, Mari Hepo-oja, Høgskolelærer, masterstudent, Rita Jentoft, dosent i ergoterapi og Astrid Vekve Nymo, studieleder. Alle jobber på Ergoterapeututdanningen i Tromsø, UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for helse - og omsorgsfag Psykisk helse trenger gode rammebetingelser

Psykisk helse kan være både en ressurs og en utfordring for oss alle gjennom livsløpet. God psykisk helse er basert på opplevelser av å mestre hverdagen, og oppleve tilhørighet, mening og sosiale relasjoner. Hendelser og utfordringer i livet kan føre til at psykisk helse trues. Selv i et velutviklet velferdssamfunn finnes det mennesker som faller utenfor. De faller ut av skolen, utenfor arbeidslivet, er ensomme i omsorgsboliger, er bostedsløse eller har ikke funnet sin plass i nord etter flukt. Mange trenger støtte til å delta i meningsfulle aktiviteter etter evne, behov og interesse, slik at ingen utelates, jamfør FNs bærekraftsmål. Da trengs ergoterapeuter!

Hva kan ergoterapi bidra med?

Ergoterapi er et fag med over 100 års tradisjon innenfor psykisk helsearbeid med kjernekompetanse på betydning av deltakelse i meningsfulle aktiviteter som både mål og middel for å fremme helse. Ergoterapeuter står på barrikadene for menneskers rett til å engasjere seg i meningsfulle aktiviteter uavhengig av alder, diagnose og sosial status. Ergoterapeuter bidrar således til enkeltmenneskets iboende behov for frihet og tilhørighet.

Opplevelse av meningsfulle aktiviteter er høyst individuelt. Det kan være alt fra å drikke kaffe og lese avisa om morgenen, strikke, dra på fisketur, gå på jobb, være i lag med familie, eller gå på konsert. Noen kan ha vansker med å finne mening og inspirasjon til å være aktive og delta i aktiviteter og trenger derfor hjelp til å bli aktive i egen hverdag. Gjennom deltakelse i meningsfulle aktiviteter opplever vi å være til og bli den vi trenger og ønsker å være. Å få hjelp til å finne tilbake til tidligere interesser, vaner og roller kan gi nytt håp og øke deltakelse, skritt for skritt. Diagnose og årsak til aktivitetsutfordringene kan ha betydning, men er ikke hovedfokus for ergoterapeuter. Vi gjør hverdagslivet mulig, uavhengig av årsakene til problemene.

Ergoterapeuter utløser ressurser i befolkningen

Ergoterapeuter er opptatt av folks ressurser. Vi har en helhetlig tilnærming som favner videre enn medisinsk tilnærming. Søkelyset er på viktige aktiviteter i folks liv, og hvordan de selv vil delta i disse. Innledende spørsmål fra ergoterapeuten er derfor: Hva er viktig for deg? Og hvordan vil du delta? Personers ønsker og muligheter for aktivitet og deltakelse står derfor i hovedfokus, og må ses i sammenheng med folks alder og livssituasjon. En narrativ tilnærming er sentral. Det samme med brukermedvirkning.

Mange barn hindres i å delta i lek, skole og nærmiljø, og opplever utenforskap. Ergoterapeuter bistår barn og familier for å fremme deltakelse i lek, skole- og fritidsaktiviteter med andre barn og hverdagsaktiviteter i hjemmet. Vi jobber resiliensfremmende for å forsterke prosesser som allerede er i ferd med å utvikles i hvert enkelte barn. For å muliggjøre frigjøring av barnets ressurser og interesser, står tilrettelegging av omgivelsene og veiledning av voksenpersoner sentralt.

Mange ungdommer erfarer press og stress. Ergoterapeuter bistår ungdommer i skole, jobb og fritid. Å lage en plan for når det er skolearbeid, pauser, sosial kontakt, skjermtid, og ikke minst tid for å sove kan være lurt. Vi samarbeider med ungdommen eller hele familien, og tilbyr ulike gruppetilbud. Bruk av kreative metoder i grupper står sentralt. Tegning, maling, musikk, dans, friluftsliv, tekst, skulptur og leire brukes. Vi fremmer ønskede aktiviteter slik at ungdom kan møtes for å gjøre ting i lag, bli kjent og utvikle vennskap. Det bygger god psykisk helse og forebygger utenforskap.

Mange voksne faller utenfor arbeidslivet. Arbeid har stor betydning for god økonomi og helse, for å knytte sosiale relasjoner og for se seg selv som en aktiv bidragsyter til samfunnsutvikling. Arbeidslivet, med sine mange komplekse samspillskontekster, medfører at mange faller utenfor arbeidslivet. Unge voksne som verken er i utdanning eller arbeid, tilsvarer 5000 skoleklasser, viser tall fra NAV. Ergoterapeuter bidrar i å forebygge og redusere sykefravær og hjelper voksne som står i fare for permanent utenforskap fra arbeidslivet. Vi er eksperter på (hverdags)rehabilitering, universell utforming og velferdsteknologi. I Tromsø kommune er vi en av de største yrkesgruppene som jobber for at mennesker med rus og/eller psykiske utfordringer skal få en bedre hverdag på egne premisser og økt livskvalitet. Kommunen har virkelig fått øynene opp for våre faglige bidrag som utgjør en forskjell i folks hverdag!

Mange eldre opplever også utenforskap og ensomhet. Økende alder gir flere helseplager, og ny teknologi gjør det vanskelig å henge med. Flere erfarer at det sosiale nettverket blir mindre. Samtidig har eldre ofte ressurser som kan bidra i å opprettholde egen og andres helse og trivsel. Ergoterapeuter jobber med eldre i ulike livssituasjoner slik at de kan erfare meningsfulle hverdager ut fra sine forutsetninger og ressurser. Både hjemme, i ulike institusjoner, individuelt og i grupper. Vi bidrar til å flytte ressursbruken fra pleie og passivitet til mestring av og frihet i eget liv, slik kvalitetsreformen “Leve hele livet” etterlyser.

Lovpålagt tjeneste

1. januar 2020 ble ergoterapi en lovpålagt tjeneste for alle kommuner. Dette er en milepæl. I forhold til styrking av folks psykiske helse mener vi det må komme et paradigmeskifte. Nye arbeidsmåter og nye faglige tilnærminger må vektlegges i behandlingstilbudet. Fremtidens søkelys på bærekraftig samfunn, krever rehabilitering og forebygging fremfor reparasjon. Da øker behovet for ergoterapeutenes aktivitets -og ressursfokuserte kompetanse!

Utdanningen i Tromsø

Ergoterapeututdanningen i Tromsø ved UiT Norges arktiske universitet ble 30 år i 2020. Vi oppfyller intensjonen om at befolkningen i vår region får et likeverdig helsetilbud på linje med resten av landet. Ifølge SSB sine analyser, forventes det økning i etterspørsel av ergoterapeuter med 50 prosent frem mot 2035. Vi i Tromsø er motiverte for å utdanne flere til å styrke folks psykiske helse. Vi er motiverte for å samarbeide med folk og familier som trenger oss, aktuelle samarbeidspartnere og brukerorganisasjoner. Spre gjerne det budskapet videre!