SV sier nei til kutt i akutt- og intensivberedskapen i nord

– Det er uakseptabelt om styret i Helse Nord gir føringer for organiseringen av spesialisthelsetjenesten uten de viktigste samarbeidspartnerne, kommune/primærhelsetjenesten har fått medvirke.

Det siste året har det ikke manglet på ministre som har reist til Finnmark, Troms og Nordland for å fortelle hvor viktig det er at det bor folk i nord. Da rimer det dårlig å redusere akutt- og intensivberedskapen slik at pasienter fort får en reisevei på 80 mil. I tillegg til avstand kommer vær og vind som ikke er normalsituasjon rundt regjeringskontorene i Oslo.

Lørdag 18. februar gikk katastrofealarmen ved Nordlandssykehuset Lofoten. Turistbuss med 38 passasjerer om bord hadde kjørt av veien på Vestvågøy. Skadeomfang usikkert. Et fagteam med leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, radiografer, bioingeniører og administrativt personell ved lokalsykehuset ble aktivert. Dette er akuttberedskap i praksis.

Hurdalsplattformen har kloke formuleringer om at “regjeringen vil utvikle og styrke det desentraliserte sykehustilbudet i Norge, flytte mer av den elektive virksomheten ut til lokalsykehus og styrke den lokale akuttberedskapen.” Det er derfor overraskende at det statlige helseforetaket Helse Nord planlegger for det stikk motsatte: Sentralisere driften og redusere lokalsykehus med fullverdig akuttberedskap og fødeavdelinger. Rekrutteringsproblemer brukes som begrunnelse, men med det er god grunn til å spørre hva foretaket selv har gjort av konkrete og langsiktige tiltak for at sykehusene kan konkurrere som attraktive arbeidsplasser. De ansatte etterspør først og fremst hele og faste stillinger. Men Helse Nord brukte i 2022 formidable 500 millioner kroner på vikarutgifter.

Regjeringen har nedsatt en totalberedskapskommisjon som skal komme med sine anbefalinger for hvordan vi skal rigge oss for å sikre god beredskap i hele landet. Utfordringer i områder med lave folketall og store avstander ligger inne i mandatet kommisjonen skal legge til grunn i sin rapport som skal publiseres 5. juni i år. Her må vi forvente at akutt- og intensivberedskap må ligge inne, og da fremstår det uklokt å legge opp til sentralisering og kutt nå.

Det er uakseptabelt om styret i Helse Nord gir føringer for organiseringen av spesialisthelsetjenesten uten de viktigste samarbeidspartnerne, kommune/primærhelsetjenesten har fått medvirke. Vi forutsetter at helseministeren stanser svekkingen av akutt- og intensivberedskapen, og avviser Helse Nords planer.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no