Jeg har tidligere arbeidet som ungdomskontakt i Storfjord kommune, og jeg ble overrasket over innholdet i Framtid i Nords artikkel, 7. juni i år.

I artikkelen påpekes det ved flere anledninger at nabokommune er lite interesserte i og kjenner lite til hvordan Lyngen kommune arbeider rundt barn og unge. Videre påpekes det at det skulle vært bedre samarbeid mellom kommunene i Nord-Troms. Jeg undrer meg over alle disse påstandene som er i artikkelen, spesielt sett i lys av følgende punkter:

  • Det finnes et pågående prosjekt som heter "Gode valg", som er en del av en tiårig nasjonal satsning knyttet til folkehelsearbeid i kommunene. Dette prosjektet involverer blant annet samarbeid mellom Lyngen, Balsfjord, Storfjord, Kåfjord og Skjervøy. Lyngen er pilotkommune, og det er tiltenkt at de andre kommunene skal la seg inspirere av Lyngens måte å jobbe på. Det har vært mye og tett samarbeid blant de som jobber i dette prosjektet, og Aktiv Lyngen har ved flere anledninger presentert sitt arbeid. I disse møtene har både ledere og de som arbeider direkte med barn og unge deltatt aktivt.

  • Som en del av min tidligere stilling som ungdomskontakt i Storfjord kommune, har jeg hatt flere samarbeidsprosjekter med Lyngen kommune. Vi arrangerte felles aktiviteter, eksempelvis bowling- og pizzakvelder i Tromsø. Dette arbeidet pågår og utvikles fortsatt.

  • Aktiv Lyngen har presentert arbeidet sitt ved flere anledninger, både i samarbeidsprosjektet "Gode valg" og ved andre tilstelninger. Der har både Storfjord og andre nabokommuner vært deltakere. Mitt inntrykk er at alle kommuner som er med i prosjektet "Gode valg" har et innblikk i hvordan Aktiv Lyngen arbeider. Påstanden om at Nordland vet mer om Aktiv Lyngen enn nabokommunene lokalt, fremstår for meg som usannsynlig.

Jeg undrer meg over alle disse uttalelsene i artikkelen, som samlet sett gir inntrykk av en manglende oversikt over alt det gode arbeidet som gjøres i egen og omliggende kommuner.

Aktiv Lyngen gjør et godt stykke arbeid som er til å bli inspirert av, men en lite anerkjennende og ydmyk holdning overfor andres arbeid tilrettelegger ikke for et godt samarbeidsklima. Alle kommuner er forskjellige, vi har ulike behov og ikke minst tilgjengelige ressurser. Vi kan lære av hverandre, ta med oss det som passer til egen kommune, men akkurat måten Aktiv Lyngen jobber på passer ikke nødvendigvis for alle. Synes som nevnt det er uheldig hvordan mangelen på samarbeid blir lagt frem, da det faktisk eksisterer et pågående folkehelseprosjekt i kommunene. Det er noe underlig å mene at andre ikke kjenner til Aktiv Lyngen, når man åpenbart selv mangler oversikt over arbeidet i omliggende kommuner.

Forebyggende arbeid rettet mot barn og unge er noe av det viktigste vi gjør, og må prioriteres i alle kommuner. Det er trist at så få dukket opp på møtet om barn og unge, men man skal vokte seg for å dra brede konklusjoner ut fra dette alene.

Godt interkommunalt samarbeid er en forutsetning for å lykkes med folkehelsearbeidet. Her har vi alle et ansvar.