Tryggve Enoksen gav i Framtid i Nord et «tilsvar» på min nyttårshilsen. Det er ikke vanlig i en slik hilsen å ta et dypdykk i fag eller store analyser, men er ment å være en hyggelig og kanskje litt alvorlig hilsen inn i det nye året.

Det må Enoksen åpenbart ha misforstått. I sitt innlegg legger han i vei i ren Trump-stil og fyrer skudd fra hofta langt under verdigheta til norsk lokaldemokrati. Med Trump-stil mener jeg at det fremmes påstander uten at dokumentasjon og kilder henger sammen med det som blir skrevet.

Enoksen slår selv fast at «tilliten til den kommunale ledelsen er katastrofalt lav». Dette uten at han viser til noe grunnlag for påstanden annet enn at tilliten på landsbasis er svekket. Tillit i politisk sammenheng måles gjerne gjennom valg og målinger, eller gjennom innbyggerundersøkelser og liknende. Det siste resultatet vi har for tillit til meg og Arbeiderpartiet er ikke dårligere enn at velgerne gav oss nesten 40% av stemmene og attpåtil en framgang fra valget i 2015. At tilliten er katastrofalt lav passer nok med Enoksens eget virkelighetsbilde, men er neppe en kilde jeg ville lagt til grunn for en saklig og korrekt framstilling i debatten.

Dernest hevder han at Kvænangen er en foregangskommune på å «bryte lover og regler samt i å behandle sine innbyggere respektløst». Her kommer det to eksempler på saker som i seg selv ikke danner grunnlag for påstandene og utsagnet framstår som udokumentert og ondsinnet.

I den ene saken har Tryggve Enoksen skrevet et innlegg tidligere. Saken om industribygget har etter hva jeg er kjent med skjedd helt etter boka. At det stilles spørsmål ved prosessen er helt greit og sikkert sunt, men det er i seg selv er ikke grunnlag for at det er skjedd noe feil. Alle vedtak har, fram til siste møtet i formannskapet før jul, vært enstemmig både i formannskap og kommunestyret. Bygget er ennå ikke solgt og kommunestyret har ikke fått saken til endelig behandling. Enoksen koker suppe på spiker og serverer det som en skandale. Formålet, slik jeg ser det, er aktivt å bygge ned tilliten til politisk og administrativ ledelse.

I den andre saken har Kvænangen kommune vedtatt å utrede bygging av nytt helsehus. Han hevder at administrasjonen arbeider uten noen form for vedtak med ordførers velsignelse. Selv om Enoksen ønsker å gi meg større makt enn jeg har, for så å rive ned tilliten til meg, bommer han kraftig. Dette er først og fremst kritikk av kommunedirektøren som har ansvaret for å påse at administrasjonen har fullmakt til å foreta seg det de gjør, men også her bommer han med kritikken sin.

Jeg har gått en runde og sett på de vedtak som ble fattet. Akkurat samme kilder som Enoksen selv har tilgang til. «Skandalen» Enoksen hevder foreligger er at administrasjonen har satt i gang utredninger uten at det fantes grunnlag for dette. Jeg legger til grunn at Enoksen selv har kontroll på de vedtak han har fremmet og alle vet at det var Enoksen (med flere) som hadde flertallet og bestemte budsjettet for 2019 (vedtatt desember 2018). Der står det i vedtatte budsjett fra, blant annet, SV:

«Vi ønsker ikke å realisere et helsehus som skissert i økonomiplanen, men velger å beholde bevilgede kr.700.000 for 2019 til benyttelse til gjennomgang av eksisterende struktur/tilbud/bygg innen helse. Dette med tanke på tilrettelegging for framtidige behov og omstillinger.»,

Tilbudsinnhentingen som startet opp seint på høsten 2019 (avtalen ble inngått 7.2.2020) skulle bl.a. oppfylle denne bestillingen fra Enoksen selv. Etter oktober 2019 fikk AP og bygdelista flertall i kommunestyret og fulgte opp saken med følgende bestilling i budsjettet for 2020. Der sto det:

«4.3.2 Reduksjon forprosjekt helsehus

Prosjektet vil nok behøve betydelige med kapital for å komme i mål. Administrasjonen har nå gått i gang med en konseptvalgskisse som skal utarbeides. Det er avsatt kr 1 500 000 til et forprosjekt. Dette vil ikke være nok til endelig prosjektering, og antakelig for mye til et forprosjekt. Vi reduserer derfor potten til 750 000. Når prosjektet er modent for endelig beslutning av bygningsstruktur for helsehus må det legges fram en egen sak, med en endelig finansieringsplan. Dette gir en driftsreduksjon på kr 750 000.»

I motsetning til det Enoksen foreslo og vedtok i budsjettet for 2019, ønsker dagens flertall å realisere et nytt helsehus. Konseptvalgutredninga er en viktig brikke saksbehandlingen for å kunne ta stilling til prosjektet nytt helsehus, kostnader/gevinster og er helt i tråd med det flertallet i kommunestyret ønsker. Jeg vil berømme administrasjonen for jobben som er gjort, og håper vi i løpet av året kommer oss videre slik at vi også i framtida kan gi de eldre og syke et tilbud på høyt nivå i moderne lokaler.

De fleste i kommunen jobber for å bygge opp tilliten etter beste evne, ta tak i utfordringer og bli bedre der det behøves. Enoksen ser ut til å ha som mål å bygge den ned. For folk som har drevet med politikk eller en nybegynner i faget kan det kanskje virke naturlig all den tid han er politiker for mindretallet.  Med såpass mye erfaring er jeg i undring over at Enoksen ikke selv ser at det å bygge ned tilliten til kommunen gir store utfordringer for å oppnå alle lokalpolitikeres mål: flere innbyggere, kompetente og dyktige ansatte og folk som er stolt over kommunen sin. Alle vet at man ikke kan rive ned tilliten til kommunen når man er i opposisjon og tro at den enkelt bygges opp når man selv får makta – om man ikke har veldig grandiose tanker om seg selv, vel og merke.

Selvfølgelig er det utfordringer å ta tak i. Det er ingen dans på roser å drive en kommune med 1200 innbyggere og enorme oppgaver. Men for å ta tak i utfordringer må vi med respekt for hverandre, stille spørsmål og få lagt de fram for en nøytral part, kontrollutvalg eller revisjon, for dernest å fremme kritikk basert på fakta og nøytrale undersøkelser. Da får troverdighet i sakene som bringes til torgs på en måte som antakelig gir et løft for kommunens innbyggere. Dette framfor krangling og ukvemsord. Det å selv opptre som etterforsker, påtale og domstol er uklokt om man ønsker en saklig debatt.

Det kan tenkes at Enoksen tenker at det å rive ned tilliten til kommunen, administrasjonen og ordfører tar han ett skritt nærmere valgseier i 2023, men det er først og fremst bare synd for innbyggerne i Kvænangen kommune, og strategien er i beste fall en taktikk som minner om å pisse i buksa for å holde seg varm. Tillit må være alles ansvar og da må man som minimum sørge for at skudd fra hofta er i nærheten av å treffe blink.