Lars Monsen har fått så capsen passer fordi han kritiserte avslaget han fikk på å kjøre hundespann utenfor Røros. Årsaken var hensynet til reindrifta.

Det Monsen egentlig gjorde, var å ta oppgjør med at samiske interesser er ensbetydende med reindrift. Fakta er at samer flest snakker norsk og lever av alt annet enn reindrift – som Monsen.

Bildet «brudeferden i Hardanger» er det nasjonalromantiske synet på vår norske kultur, med bunadskledde mennesker, høye fjell og fjorder. En reindriftsutøver som går ensom over fjellet, snakker samisk og joiker sin joik, er tilsvarende det nasjonalromantiske synet på samer. Begge deler er nettopp det: nasjonalromantikk og stemmer ikke med virkeligheten.

Mangfoldighet fornektes

Den samiske kulturen er like mangfoldig som den norske. Vi jobber i alle typer næringer, som lagerarbeider, gruveslusker, rørlegger, dataprogrammerere, omsorgsarbeidere, kunstnere, butikkpersonale og andre yrker som måtte finnes.

Samer har egne bedrifter, er bønder, fiskere, reindriftsutøvere, driver utmarksnæring, har egne opplevelsesbedrifter, hoteller og annet. Vi er hetero, homo og alt imellom og utenfor. Og vi utøver vår kultur liker mangfoldig og variert som i enhver annen kultur.

Også mange samer i sørsamisk område har blitt gjenstand for den harde fornorskningen, og snakker dermed ikke samisk lengre, i tillegg har de ikke rein. Vi er like fullt samer, alle sammen. Mange av disse føler likevel at de har endt opp som kulturelle misfoster, foraktet og usynliggjort både av samer i egen region, og av nordmenn. Om våre interesser skulle møte reindriftens interesser, vil vi alltid tape for velmente stemmer som ser samer for bare reindrift, selv om vi er like allsidige som nordmenn flest.

Varaordføreren i Røros er en slik når han i Dagbladet omtaler saken og ender med å fordømme all annen samisk kultur enn den som ikke er reindrift.  Enten er det uvitenhet, eller så viser han forakt for minst 95 prosent av den samiske befolkning. Også i hans egen region, det sørsamiske området. Vi ser det samme over hele landet: du er ikke ekte nok same, om du ikke snakker et av de samiske språkene, og hører til reindrifta.

Det samiske er så mye mer enn reindrift

Når Lars Monsen står frem med sin samiskhet, det er imponerende og stort for oss samer, for undertrykkelsen var så stor. For bare få år siden, ville det blitt tiet i hjel, og man ville skammet seg. Det gjør vi ikke lengre. Hva skjedde denne gangen? Varaordføreren i Røros degraderte umiddelbart Monsen til mindre verdt enn reindriftssamer – det ble omtrent fornektet at han var same! Norske Samers Riksforbunds (NSR) rådsmedlem gjorde det samme: nedgradert til «ingenting».

Til alle dere nordmenn og samer som tviholder på myten om reindriftsamisk kultur som enerådende for samisk eksistens: dere tråkker mer enn 95 prosent av samene. Og dere løper ærend for Norske Samers Riksforbund (NSR) som har alt å tjene på at myten om reindrift som eneste bærende for samisk kultur, dominerer. Sammen med Senterpartiet og Arbeiderpartiet styrer de Sametinget i en retning som fratar oss andre samer vår verdi og vår rett til å utøve vår kultur og næring.

Takk til Monsen som på trist, forbilledlig måte klarte å få frem det vi har sett i årevis: man anses knapt nok som same, hvis man ikke er reindriftsame. Uansett om vi liker det eller ikke: konflikten er ikke mellom fæle nordmenn som koloniserer samisk land og skaper konflikt med samer, men mellom samer som driver naturnæring.

Alle er like mye verdt

Reindriftssamer har hele sitt utkomme fra naturen, en natur vi alle er avhengige av. Det samme har Lars Monsen, med sin hundekjøring. Og meg selv, med min utmarksnæring, og mange, mange andre. Resterende samer har sterkt forhold til naturen, som brukes både til matauk, psykolog, treningssenter og ivaretakelse av vår kultur og verdensbilde. Slik er det også for mange nordmenn. Vi samer er ikke alene, og vi kommer heller ikke i fremtiden til å være alene om å bruke naturen.

Alle vi som er utenfor reindrifta, utgjør antakelig minst 95 prosent av samene. Vi aksepterer ikke lengre å bli usynliggjort og nedgradert, verken av nordmenn eller av sametingsrådet med NSR i spissen. Lars Monsen og vi alle samer burde fått en beklagelse. Vi er nøyaktig like mye same, og har helt samme verdi, som resten av den samiske befolkningen. Det triste i den saken, er at både NSR og varaordføreren her spiller på nasjonalromantikken, og later som at den samiske kulturen består av kun reindriftssamer.

Nordkalottfolket mener det er plass til oss alle, både i naturen, i bygdene og i byen. Vi er alle likeverdige. Og vi forlanger og forventer at vi alle samer skal ha samme verdi i vår næring, kulturutøvelse og i samfunnslivet, uansett om vi driver reindriftsnæring eller noe annet.

Nasjonalromantikk gir ikke rettvist bilde av norsk kultur, samfunn og næring i dag, og heller ikke av det samiske.

Toril Bakken Kåven er leder av partiet Nordkalottfolket, og parlamentarisk leder for Nordkalottfolket på Sametinget og Troms og Finnmark Fylkesting. Hun driver i tillegg med utmarksnæring.

Nordkalottfolket er største opposisjonsparti på Sametinget.