I leserinnlegg i Framtid i Nord datert 21/12-21 framsettes det fra 5 leger en rekke nye og udokumenterte påstander som i alle fall undertegnede ser det nødvendig å kommentere, også siden påstandene er rettet direkte mot min person. Saken gjelder i utgangspunktet et retningsvalg i forhold til fastlegetjenesten i Lyngen og i forhold til ledelse. Det jeg har framført av klager dreier seg om prosessen og mangel på saksbehandling i den offentlige forvaltningen i så måte.

Jeg finner det forøvrig merkelig at flere av de som har signert leserinnlegget kan gi uttrykk for hvorledes ledelsen og arbeidsmiljøet har vært de siste årene. En av nordsjøturnuslegene har vært i permisjon i 16 måneder. Den nye fastlegen begynte i jobben 1. november 2021.

Angående pasientlister påstås det at det er, «fritt opp til legene å redusere sine lister».

Med 4 fastleger er det allerede 188 liste-plasser for lite i kommunen. Det skal dessuten være en viss «overkapasitet» for at pasienter skal kunne velge fritt.

Det vesentlige her er likevel at det er pasientene som skal kunne velge lege og ikke motsatt. Pasienter skal ikke behandles som «pakkepost» og bli overflyttet til en annen lege bare fordi det passer legene.

Man kan forøvrig lese av arbeidsliste for januar 2022 at det likevel legges opp til 5 fastleger i det en av nordsjøturnuslegene går over i fastlegestilling (som deltidsvikar på listen til kommuneoverlegen). Dette til tross for at fastlegeavtaler ikke tillater å overlate listen til en annen lege uten at dette er avtalefestet. Og man fortsetter å engasjere vikar for nordsjøturnuslege. Det har forøvrig vært konstant vikar for nordsjøturnuslege siste 1,5 år pga. permisjoner og sykdom. Nordsjøturnusleger har i mindre grad vikariert for næringsdrivende leger ved ferier/permisjoner o.l. som det påstås.

Undertegnede er selvsagt glad for at legevakter blir dekket og er pga. sentrale arbeidsavtaler nå selv fritatt for legevakt. Det skjedde allerede før det ble ansatt leger i nordsjøturnus. Etter 25 år med legevaktsarbeid i Lyngen/Storfjord ved siden av vanlig fastlegejobb er jeg fullt klar over at legevaktsarbeid kan være belastende. Når det nå kun er legevakt i én kommune og uten fastlegeliste blir det mye hvilende vakt for nordsjøturnuslegene. Dersom dette ikke var tilfelle, ville det også bryte med alle hviletidsbestemmelser og forsvarlighet.

I utlysningsteksten for disse stillingene i Lyngen kommune er det angitt «halv jobb for full lønn» og «svært liten vaktbelastning». Med en såpass god avtale er det fullt forståelig at Nordsjøturnuslegene velger å pendle fra Tromsø til Lyngen i stedet for å søke på ledige fastlegehjemler i byen.

Det angis i avisinnlegget at det nå er blitt gode ledelsesforhold og stor trivsel på arbeidsplassen vår. Etter å ha arbeidet i kommunen i over 20 år vil jeg dessverre hevde at det er oppstått mye splid og uro etter at den engasjerte kommuneoverlegen kom til.

Noe av det som har skapt mest uro er oppsigelsen som ble gitt til en dyktig fastlege.

Etter min erfaring har definitivt kommuneoverlegen, men også en av nordsjøturnuslegene hatt en aktiv rolle i denne oppsigelsen. Det er forøvrig den samme nordsjøturnuslegen som deltok i intervjuene for søkerne til kommuneoverlegestillingen.

Undertegnede har tidligere fortalt om en sykepleier som etter manges oppfatning urettmessig ble skjøvet til side og om en meget negativ kommunikasjonskultur pr. mail. Mange opplever at deres stemme ikke blir hørt. Dette gjelder også hjelpepersonell som har arbeidet på legekontoret i en mannsalder.

Det angis at «Haugstad valgte å ikke stille til intervju til kommuneoverlegestillingen

Med andre ord påstås det at jeg ikke snakker sant når jeg har fortalt at jeg ikke hadde registrert noen innkalling. Det er også nytt for meg det som nå påstås at jeg ikke er blitt vurdert for stillingen. Kommunen har imidlertid veldig god kjennskap til undertegnedes kvalifikasjoner slik at man uansett har hatt grunnlag for å vurdere søknaden.

Ovenstående bekrefter jo bare ytterligere (jf. tidligere kommentarer) at kommuneoverlegestillingen og fastlegehjemmelen var beregnet på Eriksen.

Det refereres til en klage på tildelingen av en fastlegehjemmel («Lenangen-hjemmelen») fra de næringsdrivende legene. Her «saksbehandler» de 5 legene en sak som er unntatt offentlighet. Når det nå likevel kommer opp må det presiseres at det ikke er framført klage på personen som mottok hjemmelen, men på måten tildelingen har skjedd på.

Tilsettingsregler er til for å sikre pasientene den best kvalifiserte søker og offentlig forvaltning skal sørge for likebehandling og at alle regler følges.

Aktuelle tildeling har skjedd ved at næringsdrivende leger har vært stengt ute fra tildelingsprosessen, noe som er i strid med Rammeavtalen for fastlegeordningen. Dette har Den norske legeforening sentralt pekt på i et brev til Lyngen kommune. Videre er tildelingen gitt til en som ikke har søkt innenfor søknadsfristen.  Stillingen har rett nok vært utlyst totalt fire ganger. De to første gangene gjaldt det overdragelse av solopraksisen i Lenangen, men dette var ingen interessert i. Tredje utlysning skjedde med for kort søknadsfrist (2 uker mot minstekrav 3 uker) og derfor måtte hjemmelen lyses ut på nytt, denne gang også med kortest mulig søknadsfrist. Siste året har det også vært 4 kvinnelige leger på søkerlisten, men de har alle trukket seg.

Det angis at, «5. fastlegestilling ble tatt opp våren -21 og avvist av kommunen da det vil påføre ekstra kostnader på over en halv million

For at man skal kunne komme med en slik påstand må det foreligge en saksbehandling og et vedtak. Det må foreligge en helhetlig saksutredning inkludert kostnadsberegninger.

Undertegnede har etterlyst denne saksbehandlingen og vedtaket uten å få svar. Ut fra mine beregninger blir ikke en 5. fastlegestilling dyrere enn det som nå har skjedd ved at fastlegelisten til nordsjøturnuslegene er overdratt til kommuneoverlegen. Visstnok skal det også være leid inn en vikar for nordsjøturnuslege for 2 år fram i tid, og dette blir selvfølgelig en stor ekstrakostnad for kommunen. Usikkerheten omkring det sistnevnte er nok et eksempel på at kommuneledelsen har overlatt all styring til kommuneoverlegen.

Det angis at, «nordsjøturnuslegene sparer Lyngen kommune for over en halv million». Nordsjølegene som er på fastlønn har «glemt» å fortelle at de også mottar 30 % av honorarer fra pasientarbeidet og at de har 2 ekstra frihelger i året, slik at reell godtgjørelse er en god del høyere. Det kan godt være at vaktleger andre steder tjener mer pga. mye større vaktbelastning. Poenget er at dersom nordsjøturnusleger hadde mottatt det som er standard godtgjørelse for næringsdrivende leger ville de tjent mindre, og nordsjøturnuslegene foretrekker derfor dagens fastlønnsordning.

Således finnes det ikke grunnlag for å påstå at de sparer Lyngen kommune.

Forøvrig er det også merkelig at nordsjøturnuslegene først forteller om sine lønnsforhold, for deretter å påstå at det er brudd på taushetsplikten når andre omtaler dette.

Offentlig debatt er ikke et problem, men en forutsetning for demokrati.

Slik jeg ser det kan det i dette tilfellet gis honnør til Framtid i Nord for å tillate debatt. Det største problemet vil imidlertid være dersom noen prøver å legge lokk på debatten.