Oppdelingen skal være gjennomført til 1.1.2024. I Senterpartiet er vi klare for å ta fatt på denne prosessen, og til å utvikle de to fylkene til det beste for innbyggere og næringsliv. Regjeringen foreslo torsdag 12 mai at vi nå får tilbake Troms og Finnmark fylkeskommuner. Dette har flertallet i fylkestinget klargjort prosessen til, og vi kan nå starte arbeidet med å få tilbake Troms og Finnmark fylkeskommune fra 1.1.2024.

Det er og har vært betydelig motstand i befolkningen mot sammenslåingen. Dette har blant annet kommet til uttrykk gjennom folkeavstemmingen som ble gjennomført i mai 2018 i Finnmark, der 87 % stemte nei til spørsmål om de ønsket at Finnmark skulle slås sammen med Troms fylke.

Ronald Wærnes Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune

Gode prosesser

Ved fylkestingsvalget i 2019 og Stortingsvalget 2021 ga valgresultatet et flertall for partiene med standpunkt for å gjenopprette de to fylkeskommunene. Senterpartiet har hele veien vært imot denne tvangssammenslåingen, og vi gikk til valg på oppløsning av Troms og Finnmark fylkeskommune ved fylkestingsvalget i 2019 og ved stortingsvalget i 2021.

Troms og Finnmark fylkesting har vedtatt en politisk beslutningsprosess og oppstart av oppdelingen av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Oppdelingsprosessen ledes politisk og er forankret i fylkestinget. Det er i prosessen oppnevnt to organisasjonsutvalg, ett for Finnmark og et for Troms, og ett utvalg for fellessaker. Det er viktig å ha gode prosesser for utvikling av de to nye fylkene, og organisasjonsutvalgene har en stor oppgave fremover for å sikre gode tjenester og tilrettelegge for utvikling i Troms og i Finnmark.

Lokaldemokrati

Senterpartiet mener at et levende lokaldemokrati er grunnsteinen i folkestyret og en forutsetning for tillit og legitimitet i folket. Vi er opptatt av at det skal være nærhet til beslutningene som tas. Det er store forskjeller mellom fylker og regioner når det gjelder hvilke utfordringer vi står overfor, og det er fylkeskommunene selv som er best i stand til å vurdere hva som trengs mest i våre lokalsamfunn.

Irene Lange Nordahl Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune

Fremtidig utvikling av landsdelen

De to fylkeskommunene i nord skal være fremoverlente regionale samfunnsutviklere gjennom å ta i bruk det enorme potensialet som ligger i nord. Vi er opptatt av å skape attraktive lokalsamfunn slik at de unge vil satse i nord. Senterpartiet vil gi folk trygghet og muligheter i egen region gjennom satsing på fremtidsrettet næringsutvikling. Avgjørende for dette er økt kraftproduksjon og satsing på fremkommelighet gjennom styrking og utbygging av infrastrukturen i de to fylkene.

Fylkeskommunene skal være en premissgiver for utviklingen av regionen og samhandle med befolkning, næringsliv og forvaltning. Der fylkeskommunene skal levere gode offentlige tjenester på regionalt nivå og være en pådriver for nyskaping og innovasjon som bidrar til økt verdiskaping for landsdelen og nasjonen.

Fylkeskommunene skal være en tydelig og forutsigbar samarbeidspartner for de store næringsbærebjelkene i nord, som fiskeri og havbruk, reiseliv, landbruk, reindrift, mineraler, energi og petroleum og leverandørnæringer i tilknytning til disse. Vi ønsker å satse på økt verdiskaping og bærekraftig utvikling i de næringene som allerede er etablert i de to fylkeskommunene samt tilrettelegge for nye næringer, arbeidsplasser og utvikling i de to fylkeskommunene.

Økonomiske ryggrad

Hav- og landområdene i de to fylkeskommunene skal gi bærekraftig vekst og utvikling regionalt, og samtidig være en del av nasjonens økonomiske ryggrad. Bruken av naturressurser skal skape verdier og ringvirkninger lokalt. Fylkeskommunene skal satse på sterkere samhandling mellom utdanning, næring og offentlig forvaltning for å sikre rekruttering av ungdom, tilgang på arbeidskraft og relevant kompetanse til eget næringsliv. Samhandling mellom kunnskapsmiljø og næringsliv vil være sentralt for å fremme bærekraft i forhold til regionens fortrinn. Regionens potensiale skal bidra til å skape livskraftige samfunn i både distrikt, tettsteder og byer.

Senterpartiet er klar for å ta ansvar for oppdelingen og videreutviklingen av Troms og Finnmark, og vi ser fram til å ta fatt på dette arbeidet – til beste for folket i hele Troms og Finnmark.