Vi har registrert at utdanningsetaten i Troms foreslår overfor fylkesrådet å legge ned en klasse ved Helse og Oppvekstfag ved Nordkjosbotn. Nordkjosbotn videregående skole er en distriktskole. Skolen vår er viktig for familier og næringsliv i omkringliggende kommuner. Ungdom kan bo hjemme under skoleforløpet, og ungdom fra skolen vår blir rekruttert inn i yrkeslivet i hjemkommunen sin etter endt utdanning, som f. eks. til helseinstitusjonene. Vi er nå bekymret for prioriteringa av utdanningen av helsefagarbeidere i vår region.

TFFK har i et forslag for skoleåret 2022 – 2023 foreslått nedleggelse av en vg 1 klasse i Helse- og oppvekstfag hos oss. I dag har vi to klasser. Konsekvensen av forslaget er at skolen står igjen med en klasse hvis forslaget går igjennom. For ordens skyld: Det er søkere nok til å opprettholde to klasser.

Vi setter spørsmålstegn ved hvorvidt TFFK har tenkt over hvilke konsekvenser dette vil få for familier, næringsliv og skolen framover, og i et videre perspektiv for utdanningsmuligheten i distriktet.

Helse- og oppvekstfag rekrutterer elever til Helsefagarbeider, som mange elever fra Helse- og oppvekstfag velger andre året i utdanningen sin. Dette tilbudet har vi hos oss. Å ta bort en klasse på vg 1 Helse- og oppvekstfag, svekker rekruttering til år to på Helsearbeiderfag. Å rekruttere til et vg 2 løp bare fra en vg 1 klasse, begrenser klassestørrelsen på vg 2, og det er da ikke sikkert klassen får det antallet elever som er anbefalt for å opprettholde dette tilbudet hos oss. På sikt kan dette føre til at skolen står uten denne utdanningsmuligheten om kort tid, og i verste fall kan det også ha noe å si for elevgrunnlaget ved skolen vår.

Nordkjosbotn videregående skole har tett samhandling med Lyngen, Balsfjord og Storfjord kommune, og elevene våre tilhører denne regionen. Kommunene har fullverdig tilbud når det gjelder yrkespraksis, og læretiden kan planlegges allerede under skoleforløpet - så utdanningsløpet som helsefagarbeider er sikret.

En reduksjon på en vg1 klasse i Helse- og oppvekstfag vil føre til at flere elever må flytte fra hjemkommunen sin for å komme inn på denne linja. Dette får økonomiske konsekvenser for familier; et borteboerstipend vil ikke dekke utgiftene til leie av hybel en gang. For ikke å snakke om ulike andre utfordringer familien og 16-åringen står overfor når ungdommen skal bo alene. Det er jo en grunn til at ungdom vil bo hjemme, og det er en grunn til at foreldrene vil ha ungdommen sin hjemme.

Vi vet også at hvis ikke elevene kommer inn på førstevalget sitt, som vil være tilfelle hvis vg 1 klassen blir nedlagt, påvirker det motivasjonen deres til å fullføre. Frafall er et av de største problemområdene i norsk skole i dag, og arbeidet med å hindre frafall er noe som er nedfelt i skolens handlingsplan. Videre er det et nasjonalt fokus på at alle skal fullføre. Gjennom fullføringsreformen har regjeringa satt som mål at 9 av 10 skal fullføre vgo. Per i dag har vi fortsatt en vei å gå for å nå akkurat det målet. Vi mener at å legge ned tilbudet hos oss, ikke er et steg i riktig retning.

Blir klassen nedlagt, vil det uten tvil få konsekvenser for denne utdanningsmuligheten i distriktet vårt. Tilhørighet til hjemkommunen og distriktet er viktig med tanke på å rekruttere til jobber innenfor helsevesenet - der vi vet at det er stor mangel på kvalifisert arbeidskraft allerede. Flytter ungdom ut av kommunene for å ta utdanning, er det slett ikke sikkert at de kommer tilbake for å få jobb. Dette viser forskning.

Vi vet at TFFK i dag kjøper skoleplasser, 30 plasser, til denne utdanninga på Nordborg vgs., som er en privatskole. Både økonomisk og distriktspolitisk er vel dette en dårlig løsning.

Vi opplever altså forslaget fra TFFK som underlig og forstår ikke helt hvilke motiv som ligger bak.

En konsekvens av forslaget fra TFFK kan bety at vi på sikt sitter igjen med stor mangel på fagutdanna unge mennesker innenfor helse i regionen vår, som har røtter i og kjenner forholda i hjemkommunen sin godt.