Tilsvar til Kvænangen-ordfører Eirik Losnegaard Meviks nyttårshilsen.

I sin nyttårshilsen til innbyggerne i Kvænangen peker ordfører Eirik Losnegaard Mevik på et problem som øker i alle norske kommuner, nemlig at tilliten til kommunene blir stadig mindre blant den jevne innbygger.

Ordfører Mevik ber om at «Vi må gi hverandre tillit og tro på det beste i hverandre.» Hvorfor vi er kommet i en situasjon der tilliten til den kommunale ledelsen er katastrofalt lav, eller hva som kan gjøres for at den skal bli bedre, blir glatt forbigått i hans nyttårshilsen.

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt mener at mistillit blir en konsekvens når det offentlige bryter forvaltningsloven. I følge den årlige statusrapporten fra KS mener stadig flere innbyggere at det offentlige bryter lover og regler, og at de ikke behandler folk med respekt.

Der ligger Kvænangen kommune i så måte langt framme i løypa. De kan på mange felt framstå som en foregangskommune, både i å bryte lover og regler samt i å behandle sine innbyggere respektløst, - ikke minst har vi sett dette under Meviks politiske ledelse.

Jeg vil her ta et par eksempel og la det meste forbigås i stillhet av hensyn til både lesere og ledere. Det første eksempelet dreier seg om salg av industribygget i Burfjord. Nærmere informasjon om det kan leses på Framtid i nord: "Vi kan ikke tillate oss at innbyggerne setter spørsmålstegn ved partiskhet og forvaltning».

Det neste jeg vil dra fram er bestillingen av «Konseptvalgutredning av nytt helsebygg» som blei lagt fram for kommunestyret 23. juni 2021. Utredningen, som kostet nærmere 800-tusen kroner, var aldri behandlet som egen sak i kommunestyret før nevnte dato. I sakspapirene framkom det at konsulentbyrået i Oslo, hadde startet arbeidet i 2019, mens kommunestyret hadde avsatt 750.000 til utredning av nytt helsehus i forbindelse med budsjett for 2020. Hvordan denne utredningen skulle foregå eller hva den skulle omfatte, var og er ikke utredet eller saksbehandlet.

Årsmeldingen for 2019 viser imidlertid at administrasjonen hadde bestilt meldingen på høsten 2019, - altså før det første beløp var avsatt. Så hevder ordføreren at kontrakten med konsulentselskapet først blei undertegnet i februar 2020, - altså etter at firmaet hadde loggført oppdraget! Lurer noen på hvorfor det blir problemer med tilliten??!!

Kanskje ordfører kan legge litt energi i å få orden i papirene og arbeide for at tilliten kan bli bedre?

Jeg må ærlig innrømme at jeg heller ikke forstår hva ordføreren egentlig mener, når han sier: «Det er grunnlaget for å drive kommunen, at vi gjør det i fellesskap. Innbyggere, ansatte i kommunesektoren, næringsliv og mange flere.»

Men jeg er derimot helt enig i det som faktisk er skrevet. Problemet blir at «makta» i den kommunale forvaltninga ser ut til å definere felleskapet helt annerledes enn meg. For de som sto ansvarlig for saksbehandling i de to nevnte eksemplene fra siste året, er de fleste innbyggere, næringsliv og politikere tydeligvis definert til å være utenfor det kommunale felleskap. I disse sakene opereres det med utvidete fullmakter lisensiert av ordfører Mevik.

Slik ordfører Meviks nyttårshilsen er utformet, framstår den mest som et krav til innbyggerne om å vise den kommunale «makta» tillit. Jeg vil bare minne ordføreren om at tillit ikke er noe en kan kreve, - tillit er noe man gjør seg fortjent til (jfr. jusprofessor Bernt). Resepten er altså veldig enkel, - vær korrekt!

Med dette vil jeg ønske både innbyggere, ansatte, næringsliv og «makta» godt nyttår og minne om at de fleste arbeidsdager, sakspapirer, møtedatoer og nye situasjoner for 2022 i utgangspunktet er blanke ark.