Det har vært et sterkt engasjement rundt de utfordringene maskinskaden på MS «Kvænangen» har skapt for befolkningen som er avhengig av ruten.

Kritikken mot blant annet Torghatten har vært sterk fra mange hold, også fra undertegnede.

Når den eneste veien til og fra bygdene forsvinner, og alternativene ikke er tilfredsstillende, går det utover hele samfunnssikkerheten.

I så måte har kritikken vært berettiget.

De argumentene som er trukket fram i denne forbindelse, må de ansvarlige ta på alvor og bruke for å unngå liknende situasjoner i framtiden.

Nå er et fullverdig tilbud kommet på plass, gjennom at MS «Børtind» skal trafikkere ruta framover.

Når så dette er sagt må en ikke glemme en annen dimensjon ved dette. En positiv sådan. Det er viljen til å få på plass en god reserveordning.

I mitt tilfelle vil jeg framheve den gode dialogen jeg som politiker har hatt med Torghatten, gjennom driftssjef Sundbakk. Kommunikasjonen og oppdateringene har vært gode.

Føler at selskapet naturligvis har tatt situasjonen på alvor og stått sterkt på for å få en god løsning.

Videre må en trekke fram den gode viljen hos private aktører og oppdrettsselskap, som har bidratt til til en reserveløsning. Flott er det også at saken har engasjert så mange.

Det viser at hendelser som dette, rammer vegløse bygder ekstra hardt. Det må vi ta lærdom av.