På prinsipielt grunnlag vil AP, NSR og SP nekter bygging av 420kV-linja til Østfinnmark, og 420-linja overalt i landet hvor det finnes samiske interesser. Alle tre sier nei og forlanger vetorett for samer.

At NSR nekter og kun er opptatt av en del av samisk befolkning, er ikke overraskende. Men at AP og SP mener det samme, viser at AP og SP har en lang vei å gå før de er i takt med samer generelt og øvrig befolkning i nord.

Denne uken har Sametinget behandlet saken Prinsipiell holdning til utbygging av 420 kV kraftlinjer i samiske områder.

Arbeiderpartiet fastslår at «.. berørte samiske interesser skal konsulteres med formål å oppnå deres frie og informerte forhåndssamtykke til planlagte tiltak og beslutninger». Det betyr vetorett for samiske interesser, og da spesielt reindriftsamiske. De foreslår videre et særskilt vern i utbyggingssaker slik at man ikke etablerer nye arealkonflikter. En part skal dermed bestemme over om resten av den samiske befolkningen og andre i samiske områder, skal få nok elektrisitet nok i fremtiden. Det er AP sin politikk på Sametinget.

Toril Bakken Kåven, parlamentarisk leder for Nordkalottfolket. Foto: Privat

NSR og SP går enda lengre. De har vedtatt at Sametinget aksepterer ikke noen infrastrukturtiltak som tilrettelegger for nye næringer. Et klarere nei til utvikling kan det knapt bli. Direkte berørte samiske interesser skal konsulteres med formål å oppnå fritt, informert forhåndssamtykke til planlagte tiltak og beslutninger. De vil dermed nekte all industribygging i nord, på prinsipielt grunnlag. De vil ikke ha strømlinjer, ikke veiutbygginger, ikke noen type industri som kan gi noen konsekvenser for reindrift eller andre samiske næringer. Sametinget skal ha vetorett, og de er helt klar: så lenge det finnes et eneste argument, lite eller stort, for å si nei, så er svaret nei.

Nordkalottfolket fremmet et helt annet prinsipp. Vi mener at den største trusselen mot samisk språk og kultur er avfolkning av distriktene. Infrastruktur slik som kraftlinjer vil bidra til å skape aktivitet, legge til rette for næringsetableringer og bidra til å holde folk boende i distriktene. Samtidig som det er behov for etableringer av nye næringer skal de tradisjonelle næringene ivaretas og utvikles. Vi mener at Sametinget verken skal være prinsipielt imot eller for kraftlinjer i Finnmark, men vil vurdere samfunnsnytten opp mot ulempene infrastrukturtiltakene fører med seg. Dette inkluderer kraftlinjer i Finnmark.

Nordkalottfolket vil utvikle nord. Vi vil ha bolyst og blilyst. Da må vi også bygge ut strøm nok til hele Norge, til hele nord, og så til østfinnmark. At strømnettet bygges ut, betyr ikke at man sier ja til havvind, vindmøller eller annet. Men i dag har ikke øst nok strøm til at dagens næringsliv kan utvikle seg engang. Så må vi vurdere hvert enkelt tiltak, og selvfølgelig sørge for strøm nok til alle som trenger.

Vi i Nordkalottfolket mener man svikter det samiske folk – og det kvenske og norske for så vidt – ved å gjøre et prinsippvedtak på at man er imot nye strømlinjer. Selv uten den håpløse elektrifiseringen av Melkøya, er det for lite kraftlinjer til fremtidige generasjoners bosetting og næring. Vi kan ikke la AP, NSR og SP få legge ned nord og distriktene, og sette en næring eller folk over alle andre, og nekte oss infrastruktur som er en selvfølge i resten av landet. Vi kan ikke la ei næring og et sameting med øye for kun reindrifta, bestemme over utviklingen til oss alle de andre. Samer er så mye mer.

Det eneste som kan endre retning på Sametinget, er velgerne. Ved å melde deg inn i valgmanntallet for Sametinget, kan du stemme på de du mener gir den beste utviklingen av samisk næring, kultur og samfunnsliv i fremtiden.