Som lokalpolitiker har jeg lært at Statsforvalterens oppgave er å kontrollere at kommunene gjør politiske vedtak i samråd med nasjonale lover, forskrifter osv. Men om Statsforvalteren forholder seg til sin tildelte oppgave stiller jeg et stort spørsmålstegn ved. Under behandling av ny forskrift for snøscooterløyper høsten 2021, gir Statsforvalteren Nordreisa kommune retningslinjer for ny forskrift som IKKE er hjemlet i forskrift, rundskriv e.l.

foto
Tore Yttregaard (H), leder i driftsutvalget i Nordreisa Foto: Kristina Båtnes Hestdahl

I juli 2021 mottar kommunen brev fra Statsforvalteren hvor det kommer frem at løypebredde ikke må overstige 5 meter. I motsatt fall risikerer kommunen å ikke få godkjent løypene. Dette «ultimatet» ble referert fra kommunens administrasjon til både driftsutvalget og kommunestyret. Forskriften ble vedtatt 28. oktober 2021 etter mange spørsmål om riktigheten om løypebredde.

Kommunens administrasjon ba etter kommunestyremøte om redgjørelse fra Statsforvalteren om hjemmel for pålegget om 5 meter. Svaret viste ikke til noen konkret lovhjemmel eller forskrift.

I etterkant orienterte vi oss om hva andre kommuner har vedtatt. Her kom bekreftelsen på at Statsforvalteren ikke jobber etter lover og forskrifter, men etter mitt syn, hver enkelt saksbehandlers private relasjon til snøscooter. Noe annet kan jeg vanskelig se når våre nabokommune Kåfjord har 8 meter, Lyngen 6 meter og Storfjord ingen begrensning. Er ikke dette et bevis på at saksbehandleren ikke har loven som grunnlag for sitt arbeid.

Med denne behandlingen som bakteppe må jeg spørre, kan vi som lokalpolitikere stole på saksbehandlingen til Statsforvalteren?

Jeg må også spørre; Er det lovens intensjon om lokaldemokrati at Statsforvalteren skal detaljregulere kommunenes forskrift om scooterløyper.

Imøteser svar hvor jeg forventer at Statsforvalteren trekker tilbake sitt krav om 5 meters bredde. I motsatt fall må det kunne henvises til lovhjemmel, og det må gis en forklaring på den ulike behandlingen fra kommune til kommune.