Vi har fulgt debatten som pågår om boligbygging i distriktet. Eksempler fra Storfjord og Senja har vist hvor vanskelig det er å få lov til å bygge hus i distriktet.

Tidligere pleie- og omsorgssjef, rådmann, lokalpolitiker og innbygger i Storfjord kommune Anne Dalheim, er en av de som har frontet saken med debattinnlegget «Distriktskommuner avfolkes, er det styrt politikk?». Statsforvalteren forvalter lovverket, og hun mener at dagens praksis av jordloven hindrer folk å bygge i området. Ordfører i Storfjord har engasjert seg stort i saken og stilt spørsmål om lokaldemokrati og selvråderetten. Han har etter dette fått henvendelser og støtte fra mange ordførere i hele landet.

En sak har gjerne flere sider og vi har stor forståelse for at lover og regler må følges. Samtidig har vi en alvorlig mangel på livsnødvendig kompetanse i distriktene.

Troms og Finnmark har 39 kommuner og halvparten av kommunene har et innbyggertall på rundt 1000 innbyggere. Mange av kommunene defineres som fraflyttingskommuner. Kommunen er bærebjelken i samfunnet og har ansvar for å gi velferdstjenester med høy kvalitet. Riktig kompetansesammensetning er derfor viktig i alle kommuner.

Vi mangler 7000 sykepleiere i dag og tallet vil stige i årene som kommer. Pandemien har vist oss hvor sårbare vi er når det er snakk om tilgang på sykepleiere. Før pandemien hadde vi tilgang på sykepleiere fra andre land, nå er strømmen av utenlandske sykepleiere redusert kraftig.

En rapport fra KS fra 2022 viser at mer enn halvparten av kommunene i KS’ arbeidsgivermonitor 2021 svarer at rekruttering av sykepleiere er «meget utfordrende». Statistisk sentralbyrå viser en kraftig vekst i antall pleietrengende og behovet for flere sykepleiere vil øke i takt med denne utviklingenBolig er ved siden av arbeid, utdanning og helse det viktigste i folks liv. Derfor er bolig helt avgjørende for å få tilflytning av folk som innehar viktig fagkompetanse. De må få muligheten til å bosette seg med sine familier i både by og bygd.

Mange kommuner har sykepleiere som vil gå av med pensjon i årene som kommer. Derfor vil vi hele tiden ha behov for å rekruttere flere sykepleiere og utfordringen er størst i distriktene.  Vi ser med bekymring på at unge i etableringsfasen får avslag på sine boligsøknader. Banken nekter finansiering og jordloven hindrer fradeling av areal og boligbygging. Skal vi legge opp til pendlersamfunn der vi får kortvarige besøk av fagfolk, men bor og lever i andre deler av landet og verden. Det vil i så fall bli en dyr løsning.

Hurdalsplattformen er regjeringens viktigste styringsdokument. Her er de tydelig på at de ønsker å snu den negative befolkningsveksten: «For å utnytte mulighetene i nord må befolkningsnedgang snus til befolkningsvekst». Vi vil følge nøye med på hva som skjer av tiltak både på kort og lang sikt.

Vi har lest mange og lange planer, rapporter og partiprogram. Resultatene blir ofte sluttført med velformulerte og pompøse ord som understreker at det skal jobbes for at vi får livskraftige og bærekraftige lokalsamfunn. Kan vi stole på at dagens regjering holder målet om å få fart på boligbyggingen i distriktene? Nå er det på tide at gode politiske intensjoner omsettes til handling før det er for sent!