Jeg føler at det er riktig å redegjøre for det vi har drevet på med i Arnøyhamn fra 2015 og til i dag. Hovedgrunnen er vel at jeg føler at jeg begynner å bli litt utbrent og at det er på tide slippe stafettpinnen til yngre krefter.

Hvordan startet det hele? På årsmøtet i bygdelaget, vinteren 2015, ble det klart at butikken i bygda skulle legges ned og det var ikke noe som vi kunne sitte å se på. Vi var jo av den formening at her måtte vi trå til fra bygda og det gjorde vi. 27.3.2015 ble konstituerende generalforsamling avholdt og Bygdebutikken AS ble startet med en AK på kr 375.000,-

Vi leide lokalene som ble pusset opp på dugnad og butikken ble åpnet i mai s.å. Daglig leder hadde vi allerede sikret oss på årsmøtet.  Eiendommen ble kjøpt i 2020 med lokal finansiering.

 Så opplevde vi at forgubbingen i bygda begynte å merkes, det ble foreslått å legge ned skolen pga. lite elever, og vi stilte oss spørsmålet: «Hva kan vi gjøre for å motvirke denne utviklingen». Det var ellers en tung periode i landet med mye arbeidsledighet pga. problemer i oljenæringen m.m. Vi fant ut at vi måtte prøve å få folk utenfra til å flytte til bygda. Vi hadde jo muligheter i bygda med ledige boliger og masse arbeidsplasser på Arnøy Laks AS og Årvikbruket AS.

Tiltaket her kalte vi «Småbarnfamilieprosjektet» (SFP) og det ble lagt ut på facebook. Vi oppfordret alle med tilknytning til bygda/øya om å dele det på facebook og det resulterte i at 6 familier med til sammen 15 barn i skolepliktig alder meldte seg. De var interessert i å flytte til bygda.

På det tidspunktet var det 3 boliger til salgs i bygda og vi hadde lovet å skaffe boliger til de som ville flytte hit. Oppmerksomheten rundt dette gjorde at ungdom fra bygda kjøpte boligene. Nytt møte i bygdelaget og hva nå? Det ble kastet fram et forslag om at vi måtte bygge selv og det ble det flertall for. Slik startet prosjektet Kystbolig AS. (KB)

Det ble tegnet og beregnet forslag til boliger. Samtidig ble det klart at vi ikke ville få til SFP prosjektet. Mangel på hus, skredproblemene rundt Singla og bedret markedsøkonomi gjorde det vanskelig. Prosjektet ble avsluttet.

Etter hvert koblet vi inn Storeste Entreprenør AS (SE) i KB prosjektet. De ville kunne gi en totalentprise på prosjektet. Her må vi berømme daglig leder i Monter Storslett og sentral i SE for en kjempejobb og det endte opp med det som er ferdig bygd i dag. Et samarbeidsprosjekt med Skjervøy kommune etter Hammarøymodellen, hvor Kystbolig AS eier boligene og kommunen skal disponere 50% av bygningsmassen til vanskeligstilte leietakere. Av taktiske årsaker ble det avgjort at kommunen skulle disponere det første bygget, som ble ferdig i 2020. Her er det opprettet en leieavtale med kommunen om leie i 20 år til en fast pris som indeksreguleres.

Begge bygg er ferdige i dag med 2 likeverdige 4-roms leiligheter i hvert bygg. Begge leiligheter i toppetg. I byggene er i dag leid ut til vanlige alderspensjonister.

Underveis i disse prosjektene har vi jobbet med å få på plass et reiselivsprosjekt i bygda. Vi, i dette tilfelle, er en gruppe personer både i og utenfor kommunen. Vi har stor tro på reiseliv som en aktivitet i vårt område. Vi mener at dersom vi klarer å utnytte mulighetene her så har vi utnyttet vårt potensiale når det gjelder aktiviteter på øya.  Vi har da fiskeri, oppdrett og reiseliv som alle vurderes som fremtidsnæringer i vårt område.

Vi startet opp med reiselivsplanene i 2018 med et møte på Internatet i Arnøyhamn. Til stede var det representanter fra kommunen og Visit Lyngenfjord samt oss fra bygda. Planen var å ta Internatet i bruk til reiseliv. Dette ble snart skrinlagt da vi fant ut at det ville bli billigere å bygge et frittstående anlegg som var mer tilpasset til formålet.

Slik startet runddansen med å finne et egnet prosjekt og et egnet område. Det ble tegnet mange bygg og mange typer bygg bl.a. et 3 etg. hotell. Til slutt endte vi opp med et konsept der vi bygger et senter (restaurant) på ca. 200m2 og 9 stk. bolighytter til overnatting. Vi fant et enestående område i Holtebergan på Haugnes.

Eiendommen som vi har fått avtale om å kjøpe ligger mellom bebyggelsen i Arnøyhamn og den første hytta på Haugnes. Lengden langs veien er ca. 400 m og strekker seg ca. 150 m fra fjæra og opp mot fjellfoten. Det er panoramautsikt fra Kvænangen i øst og til Lyngstuva i vest. Du ser hele Lyngsalperekka mot ssv. og skipsleia, med levende underholdning døgnet rundt, rett utafor.

Dette prosjektet er tegnet og beregnet i samarbeid med Storeste Entreprenør AS som har gitt en totalentreprise på prosjektet.

Alt var klart til markedsføring og jobbing mot markedet da pandemien stoppet det hele. Vi fant ut at det var viktig for oss i bygda at vi hadde en viss styring med prosjektet. Vi ønsket jo ikke en oversvømmelse av turister slik som vi opplever skjer rundt Tromsø.

Løsningen ble at vi dannet et selskap som heter Arnøyhamn Utvikling AS (AhU) og det selskapet skal stå for regulering av området og vil da selge tomt til reiselivsselskapet som vi benevner som Arnøy Lodge (AL). Eiendommen i Holtebergan vil i tillegg kunne reguleres til ca. 50 hyttetomter for salg. Hytteområdet foreslår vi skal hete «Kystlandsbyen» som en konkurrent til Fjellandsbyen i Målselv. Vi vil lokke med panoramatomter og båtplass i havna for de som ønsker det.

I løpet av disse 2 pandemiårene har vi i AhU jobbet med å få vurdert om Internatet i Arnøyhamn kan benyttes til utleie til fisketurister. Dette har etter mange vurderinger og konsulentutredninger vist seg å ikke være lønnsomt. Så det skrinlegger vi. Dette har imidlertid vært dyrt for oss. Det meste av aksjekapitalen i AhU har vært bruk til disse konsulentutredningene som har beløpet seg til ca. kr 155.000,- Vi har søkt Sametinget og kommunen om tilskudd her og har fått tilsagn fra Sametinget om kr 64.000,- i tilskudd og ca. kr 23.000,- fra kommunen.

Nå står vi på mange måter ved et veiskille. Når det gjelder Holtebergan-prosjektet så er det avgjørende at vi får finansiert dette før vi kan gå i gang med reguleringsarbeidet. Dette vil vise hva som kan etableres i området. Avtalen med grunneieren er at vi kjøper eiendommen dersom den kan benyttes til formålet vårt.

Det er ellers en kjensgjerning at det må nye krefter inn i planarbeidet vårt. Jeg begynner å gå ut på dato og det merker jeg særlig nå når jeg sliter med en hardnakket forkjølelse.

Slik jeg vurderer arbeidet vårt i bygda så har vi ikke sittet med henda i fanget og bedt hjelp. Vi har mobilisert for å løse problemene. Det har medført at vi fra bygda har gått inn med kr 1.315.000,- i aksjekapital i de forskjellige selskapene våre.

Vi registrerer at det er stor investeringsaktivitet på tettstedet og det er så en kan bli litt misunnelig. Jeg håper at politikerne fra tettstedet ikke glemmer at kommunen også må bidra ute i distriktet. Husk at de millionene som kommunen har fått inn i laksepenger de siste årene ikke skyldes det fortreffelige tettstedet vårt eller stor innsats fra politikerne herfra. Det er en kompensasjon for at oppdrettsnæringa benytter lokalitetene rundt om i distriktet vårt.

Tenk om en slik erkjennelse kan føre til at kommunen gir oss beskjed om at de skal stå for reguleringa i Holtebergan samt å medvirke til at området blir utnyttet til formålet. Da har en tatt hele kommunen i bruk. Kanskje vi også har rett til å forvente litt drahjelp nå når både ordfører og varaordfører er fra Arnøya.

Takk for meg!