«Velkommen til Kåfjord i Nord-Troms, og en av de botanisk rikeste og landskapsmessig mest spektakulære kommunene i Nord-Norge!»

Utsagnet er ikke hentet fra en reklamekampanje, men fra Norsk Lavforening som har valgt akkurat Kåfjord og fjellene der som reisemål i jakten på sjeldne arter. Nord-Troms har spektakulær natur og denne kommunen er altså ikke noe unntak.

Dessverre har vi fått vite at Troms Kraft ønsker å informere kommunestyret i Kåfjord den 17.06.22 om et forslag til samarbeid om hva de omtaler som en «mulighetsstudie» med tanke på etablering av vindkraft i Kåfjord kommune. Begrunnelsen for dette er at man vil trenge store mengder energi for å kunne starte med produksjon av hydrogen og ny industrisatsing i Nord-Troms. Om valget av bl.a. Kåfjord kommune skriver de at:

Etablert infrastruktur med vannkraftanlegg, nærhet til sentralnettet og potensial for mer kraftproduksjon gjør regionen spesielt godt egnet for hydrogenproduksjon som landsdelen vil være avhengig av i fremtiden. Vi ønsker derfor å igangsette en studie hvor vi ser på mulighetene for etablering av vindkraftverk i Kåfjord og Kvænangen, med tilhørende hydrogenproduksjon i regionen […]

Vi mener at det allerede nå foreligger nok kunnskap til at Kåfjord kommune bør si nei til å utrede mulighetene for vindkraft, og vi ønsker å begrunne dette i punktene nedenfor:

1) Kåfjord kommune ønsker ikke å inngå noen form for avtaler eller igangsetting av konsekvensutredning av vindkraft i Kåfjord. Etablering av vindindustri er ikke ønsket i vår kommune.

2) Kåfjord har en natur som allerede er under press fra tidligere utbygging av vannkraft, gruvedrift og kraftlinjer. En KU vil ikke endre på omfanget av inngrepet i naturen. Kåfjord kommune er en liten distriktskommune med knapt 1000 km2. Disse kvadratkilometrene ønsker vi å ta vare på for våre framtidige generasjoner.

Vi kan ikke se at fakta er annerledes nå enn da kommunestyret fattet dette vedtaket. Fremdeles er det slik at vindkraft vil føre til store og permanente naturødeleggelser. Dette er natur man aldri vil få tilbake. Dette er kunnskap man hadde allerede hadde i 2020, og selv om de konkrete planene til Troms Kraft skulle være noe forskjellig fra ST1 sine, er det fremdeles slik at utbygging vil medføre at fjellområder som før var uberørt natur vil bli støyende industriområder. Vi mener at det var helt riktig av kommunestyret å påpeke at en KU ikke vil endre på selve omfanget av inngrepet i naturen. Vindturbinene vil legge beslag på mange kvadratkilometer som ikke lengre vil være tilgjengelig for verken friluftsliv, natur og dyreliv, eksisterende næringer, turisme eller annen næring i fremtiden. Dette er også tilfellet for eventuell vindkraftetablering og et mulighetsstudium vil derfor heller ikke kunne avdekke noe annet – vindkraft trenger som kjent plass. Også i andre kommuner sies det nå nei til store vindkraftutbygginger rett og slett fordi naturinngrepene vil bli for store. Sist i Sørfold og Fauske kommune i Nordland der blant annet også Arbeiderpartiet sier nei.

  • I det kloke vedtaket fra Kåfjord kommunestyre fra 2020 fremstår det med all tydelighet at man innser hvilken verdi og ressurs den unike naturen i Kåfjord er. Naturen har verdi i seg selv, men uberørt natur har også en økonomisk verdi, og vi er overbevist om at intakt natur vil spille en stadig større rolle i fremtiden. Dersom naturen bygges ned lukkes også mulighetsrommet for etablering av fremtidige næringer som trenger slik natur. Om man ser på informasjonen til turister som vurderer å besøke området er det jo nettopp naturen, og den kulturen som bare kan finnes i en slik natur, som blir fremhevet i både bilde og tekst. Om man bygger ned naturen med vindparker vil Kåfjord bare bli nok en industrikommune, og det er det ikke noe unikt med - fortrinnet kommunen hadde før vil forsvinne.

  • Troms Kraft peker på at man trenger mer fornybar energi, og at det finnes infrastruktur i området. Vi benekter ikke at klimaendringene er et problem og at fossile energikilder må fases ut. Likevel mener vi at Troms Krafts argument fremstår urimelig da Kåfjord allerede er under press fra utbygging av bl.a. vannkraft og kraftlinjer. Dette er noe som kommunestyret også legger til grunn i sitt tidligere vedtak (nevnt over). Skal man tenke at en kommune som allerede har ofret natur derfor må ofre mer natur? Er det ikke mer rimelig å tenke at Kåfjord allerede gir et stort bidrag til det grønne skiftet gjennom produksjon av vannkraft som er et stort naturinngrep i seg selv for vassdraget som er berørt?

  • FN har påpekt at det både er en klimakrise og en naturkrise. Arealtap er både en trussel mot naturen og klimaet. Intakt natur motvirker klimaendringene blant annet ved å binde CO₂, og produksjonen av vindturbiner er heller ikke utslippsfri og krever masse metaller. Ødelegger man natur for å stoppe klimaendringene ødelegger man samtidig effekten av klimatiltakene. Som professor Vigdis Vandvik ed Universitetet i Bergen påpeker i en kronikk i Dagens næringsliv: «Skal naturen hjelpe oss i å møte og bøte på klimaendringene på en måte som monner, må vi gi den plass og rom som monner.» Den intakte naturen i Kåfjord jobber derfor allerede mot klimaendringene og er et viktig bidrag i seg selv!

  • Vi opplever at de stadige omkampene om vindkraft etter at det er fattet vedtak om at områder ikke skal bygges ut, både er en uthuling av demokratiet og en personlig belastning for de som er glad i naturen i sin hjemkommune. Også i Kåfjord bør vi kunne stole på at når det fattes vedtak i en slik stor sak, så blir ikke omkamp om dette kort tid etterpå. Dette vil videre gi langt mer forutsigbarhet for både eksisterende og fremtidig næringsliv og de som vurderer å bosette seg i kommunen.

Vårt håp og vår appell til politikerne er derfor at Kåfjordfjellene bør forbli et vindkraftfritt område – det vil gi både verden og kommunens innbyggere større verdier enn en kortsiktig gevinst. Vi håper derfor at kommunestyret vil si nei til å utrede muligheten for at disse verdiene skal kunne gå tapt i fremtiden.