I fylkesrådets møte den 31. mai ble det vedtatt flere viktige saker for Nord-Troms, med et godt Senterparti stempel på.

Senterpartilagene i Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa er svært fornøyd at våre fylkestingspolitikere har satt Nord-Troms videregående skole avdeling Nordreisa på førsteprioritet i skolebruksplanen for Troms. Nord-Troms videregående skole avd. Nordreisa er en stor skole som har store arealer som er blitt nedslitte over mange år med minimalt vedlikehold. Fylkesrådet har innstilt til Fylkestinget at man har ambisjoner om at skolen prosjekteres og klargjøres som investeringsprosjekt i 2023 med sikte på oppstart i løpet av 2024.

Senterpartiet gikk til valg ved fylkestingsvalget i 2019 på å ha søkelys på det fysiske arbeidsmiljøet i de videregående skolene. Oppgradering av ventilasjon og økt bygningsmessig vedlikehold må prioriteres. Dette viser at Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti prioriterer et godt fysisk miljø for elever og ansatte ved skolen.

En annen satsing i Nord-Troms som de rødgrønne partiene gjennomfører er at Nord-Troms har fått en større andel av fylkesveiløftet i Troms, noe som har vært svært viktig for fylkeslaget til Senterpartiet.

Samarbeidspartiene slo fast allerede ved tiltredelsen at trygge og gode veier er avgjørende for å kunne ta hele Troms og Finnmark i bruk. Standarden på våre veger må være slik at framkommeligheten sikrer innbyggere og næringsliv og at lokalsamfunn kan se framtida lyst i møte. Dette følger fylkesrådet opp, og har blant annet bevilget midler til oppstart av følgende veistrekninger i 2022:

  • Fv7936 Birtavarre x E6-Kåfjorddalen

  • Fv7948 Storslett x E6 – Kildal

  • Fv868 Oteren x E6 - Lyngseidet x fv. 91, (Pollen – Lyngseidet)

  • Fv7966 Alteidet x E6-Gulpenjarga kai

Det er mange veier i Nord-Troms som har et stort etterslep og trenger et løft og det vil være viktig for oss i Senterpartiet at vi skal jobbe for at disse veiene blir prioritert i fylkesveiløftet og gjennom å få et statlig etterslepsprogram de neste årene.