Det synes ikke å være grenser for oppdrettsnæringas begjær etter arealer inne på trange fjorder. Dette bekreftes av stadige søknader om nye anlegg og utvidelser av bestående. Opprinnelsen til oppdrett på Kåfjorden var en beskjeden affære tilpasset lokale forhold.

Det tiltenkte Ysteby-anlegget vil være med på å stenge fjorden med oppdrett. Størrelsen på forurensninga er jo proporsjonal med størrelsen på anlegget. Søknad om ytterligere utvidelse, er påregnelig, men Kåfjord er fortsatt like stor.

Virkninga på livet i havet og miljøet følger jo størrelsen på anleggene til enhver tid. Det synes å være liten interesse for forurensningsproblematikken fra forurenserne, faglige myndigheter og politikerne.

Saksbehandlinga bør blant annet, bestå i at folkemøter blir holdt før kommunestyrebehandling og da i regi av Kåfjord kommune. Dette som et tiltak i samarbeid med Lerøy.

Jeg tar det som gitt at Kystsoneplanen for Kåfjord legges til grunn. Det må være ei hovedsak å få forurensende oppdrett ut av slike fjordtarmer som for eksempel Kåfjord.

Jeg kan vanskelig tenke meg at lokale politikere går inn for en død fjord. Partiene bør avgjort komme seg på banen, slik MDG så langt har gjort. Folkemeninga med og uten følelser bør respekteres og taes hensyn til...