Nasjonalt arvesølv

– Å sikre dem er et spørsmål om å ta vare på kulturhistoriske verdier.

Det gjelder forsømt vedlikehold så vel som brannsikring

leder

Som et ledd i booppgjøret mellom stat og kirke foreslår regjeringen nå en avklaring av eierskapet til «kirkens arvesølv», Opplysningsvesenets fond. Det ikke spesielt opplysende navnet gjelder prestegårder og en lang rekke andre høyst forskjelligartede eiendommer rundt om i landet. Fondets verdier anslås til 10-12 milliarder kroner. I den stortingsmeldingen som ble fremmet sist fredag legges det opp til å dele fondet mellom kirken og staten, men på en slik måte at hele verdien skal komme Den norske kirke til gode. Det som overføres til staten skal staten, forenklet sagt, bruke til å rehabilitere og sikre kirkebygg av kulturhistorisk betydning. Her er det store og i mange tilfeller stadig mer synlige behov.

Det gjelder forsømt vedlikeholdt så vel som mangelfull brannsikring. Notre Dame-brannen tidligere i år ga en dyster påminnelse i så måte, også her i landet. Og det er grunn til å minne om at rundt ett tusen kirkebygg står oppført på Riksantikvarens liste, enten som fredede eller blinket ut som særskilt verneverdige – byggverk som utgjør en viktig del av Norges nasjonalarv. Å sikre dem er et spørsmål om å ta vare på kulturhistoriske verdier.

Dette overordnede målet synes å være godt ivaretatt med den foreslåtte modellen. Modellen har neppe kommet på plass uten en viss tautrekking regjeringspartiene imellom. For arkitekten KrF har det trolig vært enklest å få med seg Høyre. Om opplegget overlever den forestående behandlingen i Stortinget, gjenstår jo å se. Men de foreløpige signalene fra Ap og Sp tyder på at hovedtrekkene vil kunne vedtas. Hvilket de også bør, som et hensiktsmessig ledd i stat/kirkeoppbruddet.

Et tverrpolitisk vedtak bør i alle fall tilstrebes, på et område hvor forutsigbarhet og langsiktighet er av stor betydning. Men blir det mindre i offentlig støtte også til andre tros- og livssynssamfunn om Den norske kirke får mer fra fondet og mindre fra den statlige potten? Tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad hevder at ingen frimenigheter har noe å frykte. Her er det trolig detaljer som må vurderes. Men kirkens grunnlovfestede særstilling, ut fra dens samfunnsoppdrag og historiske forankring, bør være en god veileder i den videre behandlingen av arvesølvsaken.