LESERBREV:

- Jeg har liten tro på at prosjektet kan gjennomføres

Audun Hamnvik kommer i dette leserbrevet med innspill til reguleringsplanen for Furuflaten Industriområde.

Audun Hamnvik.  Foto: ARKIVFOTO.

leserbrev

Ordførerens initiativ for å få de formelle sider for industriområdet på Furuflaten brakt i orden og dermed også åpne for nye etableringer er gledelig og viktig.

I den forbindelse tillater jeg meg å komme med innspill som kanskje kan ha betydning.

Rambolls kart av 25.08.2015 viser en veiforbindelse fra industriområde på Furuflaten mot kaia ved Vollnes langs sjøkanten og vist nok parallelt med fylkesvegen.

Hvis så er tilfelle planlegges det en vei som har slike kostnader at jeg har liten tro på at prosjektet kan gjennomføres. Spesielt vil utfylling i sjøen langs Hamnvikbergan kreve store mengder fjellmasser som må hentes utenfra. Utfylling i sjøen og langs strandkanten vil også skape problemer i forhold til sjøbuer og båtopptrekk. Derfor tror jeg at en slik løsning er vanskelig å få gjennomført og ikke minst økonomisk kanskje helt urealistisk.

For skolebarn og andre myke trafikkanter er tungtrafikken og annen biltrafikk gjennom bygda den største fare for ulykker. Derfor må kommunen kreve at den planlagte gang- og sykkelveien blir bygd i 2016 slik som tidligere planlagt. Dette er et ansvar som Statens Vegevesen og Fylkeskommunen har og som kan gjennomføres uten nye utredninger eller planlegginger. Etter det som i det siste er kommet fram er det også nettopp gang- og sykkelveier som skal prioriteres i en ny Nasjonal Transportsplan.

Avkjøringen til Ecotech må sikres/forbedres med utfylling i sjøen mot nord og da slik at utsikten i begge retninger blir akseptabel. Fyllmassen vil kunne hentes fra Hamnvikbergan i samme område. På den måten vil veien bli utvidet og dermed åpnes det for mulige akselrasjonsfelter.

Jeg tror det vil være lettere å få grunnavståelse til utvidelse av veien med inngrep i Hamnvikbergan enn til en ny vei langs sjøkanten.