– Forbudet mot alkoholreklame blir stadig utfordret

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) mener å se en økende aksept for reklame for alkoholholdige varer.
leserbrev

I Norge er det forbudt å reklamere for alkoholholdig drikk og utstyr for tilvirkning av alkoholholdig drikk.  Forbudet gjelder også reklame for andre varer med samme merke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk.

På tross av dette ser vi til stadighet at forbudet blir utfordret både av alkoholbransjen selv, av en økende aksept for såkalt redaksjonell omtale og av gråsonene som finnes blant annet i sosiale medier.

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) mener det er svært viktig å verne om situasjoner vi mener bør være alkoholfrie.  Et virkemiddel mener vi bør være overvåking av markedsføringsvirksomhet som tøyer grensene opp mot reklameforbudet.

Dette er spesielt viktig fordi markedsføring har en særskilt effekt på ungdom. Her mener vi også promotering av alkohol i sosiale medier må kartlegges.  Det er en økende tendens til at alkoholprodusentene bruker sosiale medier for å få til en hurtig spredning av budskapet og samtidig være litt uklare på hvem som står som budskapets avsender. Dette mener AEF ikke er akseptabelt.

Med en stadig økende globalisering av informasjonsflyten er det ikke lenger tilstrekkelig kun med nasjonale tiltak. Målet om å begrense alkoholkonsumet og å sikre den enkelte best mulig vern mot eksponering for alkoholreklame oppnås ikke lenger kun av et enkelt lands regler alene.

AEF vil rette spesiell oppmerksomhet mot reklameforbudets hovedformål som er å hindre påvirkning som fører til økt etterspørsel av alkoholholdig drikk.

Det er svært viktig at forståelsen i befolkningen for at alkoholholdige drikkevarer skiller seg fra andre handelsvarer og at det er behov for særskilt regulering som begrenser alkoholforbruket i Norge opprettholdes.