Undervisning i byggeperioden - i kostbare brakker eller på Kjækan skole?

KJÆKAN SKOLE: Til bruk mens nye Kvænangen barne - og ungdomsskole bygges? Foto: Arkiv. 

leserbrev

Kommunestyret i Kvænangen har vedtatt å legge ned Kjækan skole og ønsker en utredning om salg av bygget. Dette skjer samtidig som ombyggingsarbeidet ved skolen i Burfjord igangsettes, og det er planlagt at elevene skal få undervisning i midlertidige lokaler. Det betyr at våre elever fra Kjækan flyttes fra en fullgod skole til en byggeplass og trangbodde lokaler som ikke er spesielt tilrettelagt for undervisning. FAU ved Kjækan har også fått vite at det i byggeperioden ikke gis undervisningstilbud i fag som sløyd, tekstil, kjøkken eller gym. Byggeperioden er i utgangspunktet beregnet til 1år, men av erfaring vet vi at store byggeprosjekter ofte bruker lengere tid enn planlagt.

Les også: Sterkt kritisk til flytting av elever

FAU ved Kjækan skole er bekymret for elevenes fysiske arbeidsmiljø og faglige læringsmiljø i byggeperioden. Å ha et fysisk læringsmiljø slik at det ivaretar trygghet, helse, trivsel og læring er et krav etter Opplæringslovens §9a-2.  Etter det vi har fått opplyst skal barnetrinnet (1.-4 kl.) være i gul barnehagen, mellomtrinnet (5.-7. kl.) i rød/betjeningsboligene, ungdomsskolen (8.-10.) i blå barnehagen/ungdomsklubben og at det skal investeres i brakker som skal brukes som lærerrom.  Gulbygget brukes i dag til undervisning, og er til dels tilrettelagt til det formålet. Det vi ser som ulempe er at de minste ungene får en byggeplass som nærmeste nabo. Det vil medføre både støy og luftforurensing i området. Utemiljøet vil bære preg av byggeplass, og elevene vil ha begrensede muligheter til uteaktiviteter.

Betjeningsboligene og blåbarnehagen har små og trange rom, er på ingen måte tilrettelagt for undervisning. Det må antakeligvis gjøres store bygningsmessige tilpasninger og investeringer for å få de i den stand at det kan brukes til undervisningsformål. Vi er kjent med at det i disse byggene er vanlig takhøyde som vil ha stor betydning for støynivå og luftkvalitet. Blå barnehagen var ikke egnet som lokaler til barnehage, hvordan kan dette bygget brukes som undervisningslokaler for 35-40 elever?

Les også: Skolen legges ned og selges

FAU ved Kjækan skole er opptatt av elevenes fysiske arbeidsmiljø og faglige læringsmiljø i byggeperioden, og har foreslått for skoleeier å bruke Kjækan skole brukes som undervisningslokale for et trinn (3 klasser) som en mellomløsning i byggeperioden. Kjækan skole har innredede spesialrom som gymsal, skolekjøkken, skolebibliotek, sløydsal og i tillegg er det 4 store klasserom, samt 3 mindre grupperom som er klar til bruk i undervisning. På denne skolen er det 2 arbeidsrom for lærere, pluss et pauserom. Det undrer oss at skoleeier ikke vurderer Kjækan skole som mellomløsning i byggeperioden, men vil heller bruke lokaler som må tilpasses til undervisning.

Vi kan heller ikke se at bruk av Kjækan skole i byggeperioden vil medføre ekstra driftskostnader for kommunen. Driftskostnadene vil være det samme om skolen drives som egen skole (15 elever), eller om et trinn (30-35 elever) ved Kvænangen barne – og ungdomsskole flyttes til Kjækan. Etter det vi kjenner til er det budsjettert med driftskostnader for hele 2017 ved Kjækan skole. Kommunestyret vil heller bruke midler på å ruste opp og bygge om gamle lokaler i Burfjord. Vi synes det er bak mål å legge ned all drift ved en skole, for så å bygge om midlertidige lokaler til samme formål. På Kjækan skole vil man kunne gi undervisning i alle fag (utenom svømming), mens i de ombygde lokalene er ikke dette mulig. På Kjækan skole vil også lærere få gode arbeidsforhold med egnede arbeidsrom og eget pauserom.

Et annet viktig poeng er at i aktiviteter i gymsalen på skolen, er den eneste muligheten for innendørs sportslig aktivitet for barn- og unge i Kvænangen på vinterstid. Dersom Kjækan skole selges i byggeperioden, vil det utelukke innendørs sportslig aktivitet for barn- og unge på vinterstid.

Les også: Nye lærere i Burfjord

Når det nå er bestemt at alle skoleelever i Kvænangen kommune skal gå på en skole, Kvænangen Barne- og ungdomsskole, synes FAU ved Kjækan skole at det er merkverdig at foreldre ved Kjækan skole ikke blir hverken informert eller involvert i prosessen om skolesituasjonen for våre elever til neste skoleår. FAU ved Kjækan har allerede før påske bedt om et felles møte for foreldrekontakter på begge skoler om de midlertidige undervisningsrom og hvilke vurderinger som er lagt til grunn for de alternative lokaler som nå foreligger. FAU ved Kjækan har savnet informasjon om prosjektet og de løsninger som foreligger, og har foreslått at FAU (foreldrekontakter) sammen med skoleledelse og prosjektledelse gjør en befaring av alternative undervisningslokaler og også på Kjækan skole. 

FAU ønsker godt og åpent samarbeid i tiden fremover og håper at vi får et best mulig fysisk, sosialt og faglig miljø til våre elever i byggeperioden.