Debatt:

Lerøy tapte kampen om utvidelse av anlegget i Kåfjord

Nå vil Tor Mikalsen i Kåfjord MDG ha lukkede oppdrettsanlegg i Kåfjorden.

- GODT FOR VILLFISKEN: Tor Mikalsen i MDG er glad for at anlegget ved Guortesjohka ikke blir utvidet. 

leserbrev

Framtid i nord meldte 4. august om at Lerøy Aurora tapte kampen om utvidelse av oppdrettsanlegget ved Guortesjohka i Kåfjord. Avisa har imidlertid en noe merkelig vinkling av saken, når de har som overskrift at "Lerøy legger bort utvidelsesplanene".


Legger bort utvidelsesplanene

Lerøy Aurora har akseptert at det ikke blir noen utvidelse av anlegget på Guortesjohka .

Realiteten er at Lerøy ikke har noe valg. Kåfjord kommune, med Miljøpartiet De Grønne i spissen, har sagt nei til utvidelse av lokaliteten. Lerøy har anket avgjørelsen to ganger, men tapt både hos Fylkesmannen i Troms og i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Stemte for

Kystsoneplanen for Lyngenfjorden, inkludert Kåfjord, ble vedtatt av Kåfjord kommunestyre i oktober 2015. Vedtaket innebar en utvidelse av arealet ved Guortesjohka. Kommunestyret ble muntlig opplyst om arealøkningen på kommunestyremøtet. Til tross for at jeg hadde satt meg godt inn i sakspapirene, var arealøkningen ny for meg. Jeg likte det ikke, men trodde da at alt hadde foregått på riktig måte i prosessen, og stemte for kystsoneplanen.

Etter møtet sjekket jeg alle dokumentene en gang til. Jeg oppdaget da at økningen av arealet i Guortesjohka ikke var nevnt noe sted i sakspapirene. Dette hadde overhodet ikke vært ute til høring. Utvidelsen var kun tegnet inn på plankartet. Jeg sendte umiddelbart henvendelser til saksbehandleren og kommuneplanleggeren, og spurte om dette er tillatt i saksbehandlingen. Jeg fikk imidlertid ikke noe svar høsten 2015.

Ikke innsigelser


Nei-partiet sa ja

Det politiske flertallet med MDG i posisjonen har vedtatt økning av oppdrettsvirksomhet i Kåfjord.

I januar 2106 søkte Lerøy Aurora om økning av biomassen på lokaliteten i Guortesjohka fra 3600 til 5400 tonn. Den 4. februar ble utvidelsen førstesideoppslag i Framtid i nord. Overskrifta var at «Miljøpartiet sa ja til oppdrett». Inne i artikkelen sa jeg imidlertid allerede da at det var en feil i behandlingen av kystsoneplanen ettersom utvidelsen ikke fremkom skriftlig hverken i planbeskrivelsen eller i konsekvensutredninger.

Jeg jobbet etter dette videre med å få saken opp til ny behandling i kommunestyret i Kåfjord. Den 19. april 2016 kom saken opp. I saksframlegget kom det blant annet fram at arealet etter første gangs høring ikke fikk innsigelser fra offentlige instanser. Men flere lokale lag og foreninger, samt næringsinteresser og private interesser var negative til lokaliteten.

Dårlig kommunikasjon

Videre står det i saksframlegget: Ved andre gangs høring <...> var området (nå VA5) betydelig utvidet. Dette har skjedd på grunnlag av ønsker fra Lerøy Aurora, og på et tidspunkt er forslaget tegnet inn i plankartet. Problemet er at dette ikke er nevnt skriftlig i hverken planbeskrivelse eller konsekvensutredning. Plankartene er laget av ekstern kartkonsulent, og her har ikke kommunikasjonen mellom kommune og konsulent vært god nok."

Kåfjord kommune vedtok da at arealet i Guortesjohka skulle være som etter 1. gangs høring, og altså ikke økes. I mai/juni 2016 klagde Troms fylkeskommune og Lerøy Aurora via advokatfirma på kommunens vedtak. I kommunestyremøte 20. september oppretthold kommunen sitt vedtak. Saken gikk da til Fylkesmannen i Troms. I desember 2016 avviste Fylkesmannen klagene fra Fylkeskommunen og Lerøy Aurora. Lerøy anket imidlertid videre til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Våren 2017 ble saken endelig avklart ved at departementet ga Kåfjord kommune medhold.

Høste av villfisken

Jeg er svært glad for at oppdrettsområdet nå er tilbake slik det var etter 1. gangs høring av kystsoneplanen. Miljøpartiet De Grønne har hele tiden jobbet for for å minske oppdrett eller få dem inn i lukkede anlegg. På sikt regner jeg med at Lerøy Aurora vil innse at det eneste rette er å få oppdrettsfisken både ved Guortesjohka og ved Årøyholmen inn i lukkede anlegg.

Jeg er sikker på at det vil gi et skikkelig løft for bestandene av villfisk i Lyngenfjorden. Vi må huske på at det er villfisken som er den største verdien for folket i fjordene. Hvis vi gir gode forhold til villfisken, kan vi høste av den i utallige generasjoner. Ta vare på framtida!