DEBATT:

Stopp diskrimineringen av personer med utviklingshemning!

Personer med utviklingshemning opplever daglig brudd på menneskerettighetene. De blir hindret i å delta i samfunnet, og de har ikke samme rettsvern som den øvrige befolkningen. Dette slo Rettighetsutvalget grundig fast i sin rapport «På lik linje» som kom i fjor. Nå må det handling og målrettede tiltak til!
leserbrev

Stortingsvalget gir oss mulighet til å stemme på politikere og partier som tar situasjonen på alvor og ønsker konkret endring.

Krav til kompetanse og kompetanseløft

Personer med utviklingshemning får tjenester med for dårlig kvalitet, og ofte av personell uten relevant utdanning. Et nødvendig tiltak er derfor et kompetanseløft i tjenestene. Det må stilles krav om relevant høgskoleutdanning. Vernepleiefaglig kompetanse må lovfestes i helse- og omsorgstjenestene. Minst 50 prosent av de ansatte må ha kompetanse på høgskolenivå.

Tverrfaglig kompetanse i skolen

En tverrfaglig skole bidrar til bedre læringsmiljø for alle elever. En god skole må ha kompetanse for å undervise elever med ulike behov, og nok kompetanse til å etablere godt læringsmiljø. Barn med utviklingshemning har behov for lærere med spesialisert kompetanse enten de får undervisning på nærskolen eller spesialskole.  

Arbeid er NAVs ansvar

Arbeid er viktig for livskvalitet og selvoppfattelse. Alle som ønsker arbeid må få reell mulighet til det. Uten slik mulighet forsterkes forskjellsbehandling og diskriminering av personer med utviklingshemning. Dagens regjering har foreslått å flytte ansvar for varig tilrettelagt arbeid fra NAV til kommunene. Konsekvenser kan bli at tiltaket pulveriseres og nedprioriteres i konkurranse med andre oppgaver kommunene har ansvar for.

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Nærmere halvparten av kommunenes helse- og omsorgstjenester bistår personer med utviklingshemning ifølge SSB. Allikevel er personer med utviklingshemning og deres behov i liten grad nevnt i regjeringens opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering.

Vernepleie- og sosialfaglig kompetanse

Mange brukere har behov for habiliteringstjenester gjennom hele livet. Å realisere mål for habilitering og rehabilitering forutsetter at de møter kompetente ansatte. Derfor må profesjoner med vernepleie- og sosialfaglig kompetanse bli inkludert i krav til kjernekompetanse i kommunene.

Forsvarlige tjenester med god kompetanse er viktig for personer med utviklingshemning. FO ønsker en regjering som tar dette på alvor og viser handlekraft for å få til endring.

Godt valg!