Vi trenger sosialarbeidere i skolen

Gode skoleopplevelser gir barna våre en barndom preget av mestring, trygghet og tillit. Det forutsetter gode støttespillere rundt læreren.

Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB scanpix 

leserbrev

Alle barn i Norge skal gå på skolen. Skolen er derfor en unik arena for å identifisere barn som sliter og trenger hjelp. For mange av disse barna er skolen et vanskelig sted å være. Det har vi alle et ansvar for å gjøre noe med. Vi vet at det er flere faktorer enn lærerens kompetanse som har betydning for elevers læringsutbytte. I en travel hverdag mangler dessverre mange lærere både tid og kompetanse til å identifisere og følge opp barn som trenger ekstra hjelp.

For å fange opp disse barna mener FO at alle skoler bør ansette yrkesgrupper med helse- og sosialfaglig kompetanse. Disse yrkesgruppene skal ikke erstatte læreren, men jobbe med det psykososiale miljøet, forebygge og håndtere krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering. Det kan fremme elevenes læring og redusere mobbing. Sosialarbeidere kan også bidra til å identifisere elever med særskilte behov, hjelpe foreldrene i foreldrerollen og drive forebyggende arbeid slik at nødvendige tiltak blir satt inn tidsnok.

Barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere kan gjøre denne viktige jobben. Disse yrkesgruppene kan medvirke til tverrfaglig innsats for å ivareta elevenes fysiske og psykisk helse. Slik blir de viktige støttespillere for lærere, elever og foreldre.


DEBATT:

Stopp diskrimineringen av personer med utviklingshemning!

Personer med utviklingshemning opplever daglig brudd på menneskerettighetene. De blir hindret i å delta i samfunnet, og de har ikke samme rettsvern som den øvrige befolkningen. Dette slo Rettighetsutvalget grundig fast i sin rapport «På lik linje» som kom i fjor. Nå må det handling og målrettede tiltak til!


Gode skolemiljøer gir bedre faglige prestasjoner og forebygger frafall. En tverrfaglig skole der det også jobber sosialarbeidere kan bidra til at særlig sårbare barn og unge får sikret sine rettigheter etter opplæringsloven.

FO oppfordrer alle til å stemme ved valget 11. september. Les de ulike partienes program og stem på politikere dere tror vil jobbe for en best mulig skole. En god skole kjennetegnes ved at det jobbes systematisk med psykososialt læringsmiljø og mobbeforbygging, og at det er tid til å fange opp den enkeltes elevs individuelle behov.

I tillegg til gode lærere bør alle skoler også ha dyktige sosialarbeidere. Det skaper det beste læringsmiljøet. Kompetente støttespillere koster, men det fortjener barna våre.

Godt valg!