– Vi må sammen arbeide for en vitalisering av samiske språk

Arbeiderpartiet går til valg med en ambisjon om at våre barnebarn skal snakke et av de samiske språkene, de skal føle tilhørighet til et stort samisk fellesskap og kjenne på stoltheten av det, at de skal bo der de selv ønsker og kunne forsørge seg selv og sin familie.
leserbrev

Derfor vil vi i Arbeiderpartiet gjennom samepolitikken løfte de samiske språkene til vår viktigste sak i den kommende perioden. Vi vil sørge for at flere får mulighet til å bruke de samiske språkene aktivt i hverdagen. Samisk språk er en del av vår felles samiske kulturarv og henger derfor nøye sammen med områdene vi er bosatt i og aktivitetene våre her, slik som arbeid, kultur ol.

For å kunne løfte språkene må vi ha på plass en sterk identitet med mulighet til selv å utnytte de evigvarende naturressursene i våre bosettingsområder i tillegg må vi ha arbeid, møteplasser og kulturelle samlingspunkter.

Alt henger sammen med alt. 

Derfor vil Arbeiderpartiet søke samarbeid i Sametinget for et felles språkløft, vi må sammen arbeide for en vitalisering av samiske språk. Arbeiderpartiet ønsker et felles språkløft fordi vi ser det som viktig at de samiske språk skal bevares, utvikles og videreføres til kommende generasjoner.

Samisk språkopplæring og kulturformidling må synliggjøres, utvikles og fornyes i takt med øvrig samfunnsutvikling. Derfor går Arbeiderpartiet til valg på en helhetlig opplæring på og i samisk fra barnehage til universitet. Vi vil legge vekt på gode fellesskapsløsninger innen samisk barnehagetilbud og utdanning. Sammen må vi få på plass tilgjengelige læremidler, også digitale på alle samiske språk. Samtidig må vi ikke glemme de voksne og eldre som med sin identitet er kulturbærere og forbilder. Nettopp derfor blir det viktig å styrke språksentre og/eller møteplasser slik at flere kan lære språk, utveksle erfaringer eller skape kulturaktiviteter. I tillegg er det viktig å få på plass lovfestet rett til samisk barnehagetilbud, vi i Arbeiderpartiet vil jobbe for dette sammen med de som ønsker å få dette realisert.

Vi må alle være pådrivere for å styrke kultursatsingen i det samiske samfunnet, bidra til å støtte kulturaktiviteter og sikre den samiske kulturarven. Dette vil være med på å skape et sterkt samisk fellesskap som igjen vil styrke identitet, som vil motivere til å lære språk og gi flere språkarenaer. Kulturskolene er viktige premissleverandører for kultur i kommunene, derfor må de ha et samisk innhold for alle elever i grunnopplæringa. Samiske elever må få et særlig innrettet tilbud. Arbeiderpartiet vil samarbeide for at vi skal få et samisk kulturliv som er variert og tilgjengelig for alle.

Gjennom sametingets næringspolitikk må vi sikre at det materielle grunnlaget for samiske samfunn består og utvikles. Vi må bygge på de kultur, naturgitte og språklige fortrinnene vi har. Gjennom samarbeid må vi legge til rette for nyskaping gjennom kombinasjoner mellom nye næringer og små og store enheter. Samtidig må primærnæringene fiskeri, reindrift og jordbruk ha et særlig fokus for å videreføre både språk og kultur. Vi må dreie tenkningen slik at samfunnsøkonomisk vekst, verdiskaping og lønnsomhet i utnyttelse av ressurser måles i skapte arbeidsplasser, økte ringvirkninger og økt bosetting der ressursene er. Arbeiderpartiet vil samarbeide for å skape nye arbeidsplasser og befolkningsvekst i de samiske lokalsamfunnene.

I dette innlegget har jeg reflektert over noen av utfordringene det samiske samfunnet står ovenfor og kommet med skisser for hva jeg mener er viktig å samarbeide om på sametinget. Vår samiske identitet er veldig forskjellig og for noen sammensatt. For mange av de som snakker et av de samiske språkene er språket det viktigste eller noe av det viktigste. For oss som har mistet språket i fornorskingsprosessene er det andre momenter som bærer identiteten. For min del er det området jeg bodde i, både på land og på sjøen. Det er her jeg har plukket bær, fisket i vann, kjørt skuter på fjellet, plukket måsegg på holmen, fisket på «Madda», sætta flyndregarn i «Bukta» ol. Det er dette som definerer meg som same og gjør med stolt, «mine områder». Lenger inn i fjorden kan det for meg se ut som om områdene knyttes sterkere sammen med det samiske språket og arbeid.

Det jeg ser er at identitet, kultur, ressursområder og arbeid har stor betydning for samiske språk. Derfor mener jeg at et språkløft også må ha alle disse momentene med seg, vår identitet er avhengig av det.