Arbeiderpartiet vil ha en skole der alle blir sett – og kan lykkes

Det viktigste i livet må også være det viktigste i politikken, og ingenting er viktigere enn barna våre, skriver Arbeiderpartiet.

Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix 

leserbrev

I august begynte over 60.000 førsteklassinger på skolen. Fortsetter vi som i dag, kommer 15.000 av seksåringene til å droppe ut før de er ferdig på videregående. Derfor trenger vi ny politikk, slik at alle elever blir sett – og kan lykkes.

Det mest urettferdige med det store frafallet er at det ikke er tilfeldig hvem det blir, for vi vet at veldig mye avgjøres av hvor mye utdanning foreldrene har. Arbeiderpartiet vil ha en skole der alle kan lykkes – uansett hvem de holdt i hånda første skoledag. Det er viktig for å utjevne forskjeller, og for å forberede barna våre på framtidas arbeidsliv.

Vi har en god fellesskole, der alle barn møtes og kan lære sammen, på tvers av alt som skiller oss. Det vil Arbeiderpartiet ta vare på – ikke privatisere mer og eksperimentere med skattebetalernes penger.

Vi har også mange dyktige lærere i norsk skole. Det er heller ikke problemet, slik Høyre og Venstre ser ut til å tro når de til stadighet sier at: «bedre lærere er viktigere enn flere lærere». Lærerne skal være kunnskapsrike, men det er de også etter å ha fullført lærerutdanningen. Det viktigste for at elever skal lære godt, er at lærerne har tid til å se og følge opp elevene.


Elever skal oppleve å lære, lykkes og trives i skolen

Høyre ønsker en skole som gir muligheter til alle.

 

Vi kan ikke være fornøyd med en skole der hver fjerde elev ikke får den hjelpen og oppfølgingen de trenger. Og der lærere forteller at har for lite tid til elevene, at det blir mer testing, mer byråkrati og mer konkurransepress. Vi må gi tid til læring og tillit til lærerne, og respektere lærerne som autoritetene på hvordan elevene lærer best. Vi politikere må legge forholdene best mulig til rette. Derfor vil vi forbedre de femårige masterutdanningene for lærere slik at kommende lærere får mer praksis, større andel pedagogikk og erfaring med praktisk lærerarbeid. Og derfor gjennomførte regjeringen Stoltenberg en storstilt satsing på etter- og videreutdanning for lærere, som alle partier på Stortinget nå er samlet om å videreføre og trappe ytterligere opp.

For selvsagt skal vi stille høye forventninger til de som gjør samfunnets viktigste jobb. Det største problemet er at skolen under Høyre har stått nesten stille. Det har ikke blitt noen særlig bedre hjelp til elevene som sliter med lesing og regning, til guttene som dropper ut eller for å hindre at flere utsettes for mobbing. Flere elever kunne fått hjelp og lærerne kunne fått bedre tid, om Høyre tidlig hadde brukt mulighetene digitale læremidler gir oss. I stedet har vi en skole som er blitt for akademisk, og som ikke forbereder barna godt nok på framtida. Og rekrutteringen til læreryrket går mange steder i negativ retning, med stor mangel på mannlige søkere. Særlig kritisk er det for grunnskolelærerutdanningen for barnetrinnet.

Arbeiderpartiet vil ha en skole som gir læring, trivsel og mestring for alle elevene.  At elever har for dårlig faglig grunnlag allerede fra de første skoleårene, er den viktigste årsaken til at alt for mange ikke gjennomfører skolen. Ap vil ansette 3000 flere lærere og innføre en lærernorm, i første omgang for de yngste elevene, for å sørge for at alle elever får lærere med tid til å gi dem den hjelpen og oppfølgingen de trenger.

Arbeiderpartiet vil også gjøre skolen mer praktisk fra første skoledag. Vi vil innføre den praktiske skolesekken, styrke de praktiske og estetiske fagene og ha flere verksteder og læringsarenaer som skolene kan bruke. Vi vil bruke digitale læremidler til å gi elevene bedre tilpasset opplæring og flere varierte læremåter. Da må vi også gi lærerne digitalt påfyll, fordi pedagogikken skal styre teknologien - ikke omvendt. Slik kan vi skape en skole som ser hele eleven – fordi det er slik elevene lærer best.

Er skole viktigere enn flere skattekutt for de med mest fra før? Det mener Arbeiderpartiet. Heller enn å gjøre de rikeste til nullskatteytere vil vi gjøre skolen mer praktisk og mer moderne, slik at alle barn lærer bedre. Det viktigste i livet må også være det viktigste i politikken, og ingenting er viktigere enn barna våre.