MENINGER:

Restaurant- og matfagVg1 må bestå i Nordkjosbotn

Fylkesrådet har åpenbart ikke forstått hvor viktig videregående opplæringstilbud er for distriktene i Troms!

Storfjord-ordfører Knut Jentoft. FOTO: KJETIL NIELSEN SKOG  Foto: Kjetil Nielsen Skog

leserbrev

I prosessen i forbindelse med nedlegging av Restaurant- og matfag Vg1 våren 2017 på Nordkjosbotn videregående skole, bevilget Storfjord kommune sammen med Balsfjord og Lyngen kommuner kr 400.000 for å beholde programområdet ved skolen. I tillegg la skolen fram en organisering der klassen kunne motta opplæring i fellesfagene sammen med en annen klasse, noe som tilsvarte en innsparing på minst kr 300.000.

Det er meget overraskende, at selv om man får innspart halvparten av kostnadene for klassen, vedtar man likevel nedleggelse. Det var 7 søkere til det det aktuelle tilbudet på det tidspunktet og skolen har ved skolestart fått 4 nye henvendelser med ønske om å starte på Restaurant- og matfag. Klassen ville da hatt 11 elever.


UTTALELSE FRA NORD-TROMS REGIONRÅD:

- Vi krever at tilbudene ved skolene består

 

Når vi i tillegg erfarer at fylket samtidig med nedlegginga av tilbudet ved Nordkjosbotn vgs, overfører en faglærer på RM fra Nordkjosbotn til Senja vgs, ved å opprette en ekstra klasse til totalt 18 elever, setter det saken i et merkelig lys. Satt på spissen legger man ned en klasse med 7 søkere på Nordkjosbotn vgs med tilskudd til drifta på ca kr 700.000, for opprettelse av en klasse med 3 elever på Senja uten noe som helst tilskudd utenfra. (forutsetter 15 elever i den opprinnelige klassen på Senja vgs).

Når vi i tillegg vet at Senja vgs ønsker at Nordkjosbotn vgs skal opprettholde sitt tilbud på RM Vg1, fordi elevene tradisjonelt har vært viktige for oppfylling av Vg2 tilbudene ved deres skole, blir vedtaket om at RM ved Nordkjosbotn vgs ikke skal være søkbart, enda mer uforståelig sett med våre øyne.

I vedtaket om nedlegging av tilbudet ved skolen, ble det gitt klare signaler at tilbudet skulle være søkbart til neste skoleår. Skolen har promotert dette overfor både ungdommer og foreldre i regionen. Det er lite troverdig å ikke følge opp tidligere vedtak.

Automatiseringsfaget må gis samme rammevilkår

Automatiseringsfaget ved Nordkjosbotn vgs er ei fylkeslinje. Den er også et særløp for yrkesfagene, pga at elevene går 3 år i skole, mot normalt 2år, før eleven avslutter med med læretid i bedrift  med avsluttende fagprøve.

I og med at elevene i automatikerfaget går 3 år på skole, bruker de opp en del av tilskuddet de skulle ha med seg ut i bedriftene. I våre to nabofylker; Finnmark og Nordland, gir fylket et ekstra tilskudd til disse elevene slik at de lettere kan få lærekontrakt i bedriftene. I Troms gis disse elevene ikke samme tilskuddet, slik at elever fra Troms utkonkurreres av lærlinger fra våre nabofylker. Troms må gi disse-elevene samme vilkår for å sluttføre sin utdannelse som våre to nabofylker!

For våren 2018 bør Vg3 automatisering være søkbart, og det må settes av tilskudd til disse lærlingene på linje med det våre nabofylker gjør. Vår ungdom må gis samme konkurransefortrinn for å kunne skaffe seg et yrke!

Kjemiprosess Vg2 Nordkjosbotn vgs vs Sjøvegan vgs

Tilbudet har vært gjennomført på begge skolene etter det man erfarer. Skolene har hatt noenlunde lik søknad. Med tanke på samlinga av prosessbedrifter i vår region, burde Nordkjosbotn vgs vært prioritert foran Sjøvegan vgs.

Nordkjosbotn vgs, som er basisskolen for vår ungdom i Balsfjord, Lyngen og Storfjord kommuner virker å ikke være prioritert med hensyn til å bevare tilbudene som allerede finnes. Tvert imot virker det som om fylkesrådet bygger ned denne skolen bevisst på bekostning av at andre regioner i fylket. Vi ber fylkesrådet tenke seg om, slik at det videregående skoletilbudet i vår region beholdes. Det er viktig for å vedlikeholde bosettinga og beholde vår næringsstruktur.