MENINGER:

Håper kommunen i det videre arbeidet ivaretar alle innbyggerne

Åpent brev/Svarbrev til leserinnlegg i Framtid i nord 4. Januar 2018, av Hilde Nyvoll, som leder av Miljø, plan og utviklingsutvalget (MPU)

  Foto: Ivar Hjelvik

leserbrev

DETALJREGULERING AV BERGSKOG SOM HUNDEKJØREARENA.

Jeg vil begynne mitt svarbrev med å klargjøre at jeg overhodet ikke er noen motstander av hundekjøring.

Kjenner til de fleste hundekjørerne i bygda som svært hensynsfulle og hyggelige mennesker. Noe flere bekreftet med sin opptreden på kommunens informasjonsmøte den 3. Januar. Flere av de aktive hundekjørerne viste stor forståelse for innsigelsene som ble belyst i løpet av møtet. Det foreslåtte området blir benevnt som Bergskog. Mener beskrivelsen er misvisende, da det i stor grad berører bygden/bebyggelsen med fastboende på Liland, Bergskog, Mattis Javri, Fossmo og Fossheim.

Når leder i MPU i sitt leserinnlegg viser til at det i det foreslåtte området ikke vil bli vesentlige endringer mht. eksisterende trasèr. Oppfatter jeg det til å være et bevisst forsøk på bagatellisering/latterliggjøring av innsigelsene som ble belyst på informasjonsmøtet.


 

Der var flere hundekjørere veldig tydelig på at det vil bli meget stor trafikk i de foreslåtte trasène. Da det er et faktum at all barmarkskjøring ønskes regulert til denne løypa. Likeså i fht løypene. Det er faktisk en vesentlig forskjell fra dagens løypenett, når det nå foreslås plassert i husnovva til beboere. Opplever at leder av MPU overser reaksjonene fra de med innsigelser. Stiller meg undrende til dette, slik jeg oppfatter det, er dette et bevisst forsøk på å gi innbyggerne feil informasjon. Dette til tross for at vi fikk deltok på samne møte der det ble vist til svært økende trafikk i løypene.

Synes holdningen fra lederen i MPU (som representerer Nordreisa Arbeiderparti), til innbyggerne som har innsigelser er svært beklagelig. Tenker ikke at det viser til en tillitsskapende holdning til innbyggerne. Tenker at det også bidrar til så tvil om representantens agenda....

På sin plass og opplyse at det pr. dags dato ikke er noen av hundekjørerne som kjører inntil husnovva til beboerne. Som igjen viser til deres hensynsfulle opptreden. Betviler sterkt at de fleste hundekjørerne har et ønske om å være til bry for beboerne i området.


DETALJEREGULERING HUNDEKJØREARENA:

- Skal vi ha hundekjøring eller bosetting? Det er alvorlige ting dere har satt i gang!

Både grunneiere og hundekjørere engasjerte seg i debatten om Bergskogen hundekjørearena.

 

De som bruker området i Bergskog til barmarkskjøring er pr. d.d, i størst grad Villmarkssenteret. Som har sin virksomhet i Tromsø kommune. Som igjen indikerer at det ikke er Nordreisa kommune som har skatteinntekter fra virksomheten.

«Sakkyndig» i forhold til området som blir berørt

Oppfatter at MPU har bruk lederen i Nordreisa hundekjører lag som «sakkyndig» på hvor de gamle skogsveiene går, i området? Denne lederen som igjen er blitt guidet i området av en selv-utpekt «lokalkjent», i arbeidet med å gå opp GPS spor løypeforslag til planen. Flere av de veiene som er definert til å være gamle gjengrodde skogsveier, er stier som i utgangspunktet er blitt til av småfe på beite. Som igjen er brukt som snarveier av beboerne og de som bruker friluftsområdet.

Kulturminner

Kulturminner undertegnede kan vise til: Den ene stien som er definert til å være en skogsvei i kommunens planforslag fører direkte til en av flere gamle Tjæremiler i området.

Jordbrukseiendom/beiterett/beiteområde

Det er flere jordbrukseiendomner tilknyttet området som er foreslått til hundekjørerarena. Naturlig nok er selvfølgelig hele området dermed et beiteområde for evt. gjennopptatt gårdsdrift. Denne har tradisjonelt bestått av småfe. Dersom kommunen velger å regulere området, vil muligheten for å gjennoppa gårdsdriften med tidligere beiteområde forringes betraktelig. Vil kommunen likestillt starte en prosess med å regulere om jordbruksarealene, slik at bo og drive plikten opphører på disse tomtene? Er det i denne forbindelse et bevisst valg av kommunen og ikke ha imøtekommet småbrukerlaget sin henstilling om å få utarbeidet et Beitekart?

Friluftsområde

Store deler av området er i generasjoner brukt som friluftsområde av innbyggerne og de fastboende.

Der de plassene som er mest brukt i friluftsområdet ved Josvatnet, blir sterkt berørt. Med den foreslåtte reguleringen vil muligheten til dette bli kraftig redusert pga forurensning med støy og mengder med hundeavføring.

Forurensning og risiko

I planen er det skissert opp en stor parkeringsplass og startområde, hvor hundespannene blir selet før kjøring. Dette i nærområdet til de fastboende. Alle som kjenner til prosessen med å sele hundespann, vet at dette medfører til kraftig støyforurensning.

Hundekjørerne var tydelig på at de kan ta opp avføring etter hundene på start plassen, men ikke i løypene. Forståelig at de ikke vil påta seg å gjøre dette i løypene, da det vil bli en umulig oppgave under kjøring med hundespannet. Når man vet at det vil bli enormt stor trafikk av hundespann i den regulerte løypa, sier det seg selv at forurensningen også vil bli enorm. Med tanke på at deler av løypa er foreslått i «hus nova» til fastboende og hyttebeboere, skjønner man også at dette vil bli svært belastende. I tillegg vil det selvfølgelig bidra til vegring for å bruke turstiene og innfartsveien til Fossmo, for gående.

Løypen er skissert inn på innfartsveien til bebyggelsen/en trafikkert vei der fastboende, hyttebeboerne og brukerne av friluftsområdet må bruke. Likeså postbil og brøytebilen, som i verste fall kan være en stor fare for et hundespann dersom de møtes f.eks i en sving.

Hundekjørerne sier at de ikke kan garantere at de har 100% kontroll på hundene, når de kjører med spannet. Forståelig nok. Når det velges å foreslå løypene satt i mellom bebyggelsen på Fossmo, spør jeg meg hvor trygt det er for beboerne og bevege seg etter veien? Skal barn og voksne settes i stor fare for å bli angrepet av et hundespann når de f.eks spaserer i nabolaget på Fossmo? Da ved at barn eller voksne blir alvorlig skadet eller i verstefall blir drept? Skjønner selvfølgelig at dette overhodet ikke er en situasjon hundekjørerne ønsker.
Men tenker at risikoen for en slik ulykke i høgste grad er en realitet, med trange svingete skogsstier -og veier. I sommerhalvåret er det svært mange småbarn og voksne som bruker veien,stiene og skogsveiene i forbindelse med besøk mellom nabogårdene og aktiviteter i friluftsområdet.

Valg av område til formålet

Det er hundekjørere som uttrykker at de ser på bergskogområdet som et svært sårbart for hundekjøring, fordi det vil medføre til stor slitasje på naturen der. Videre at de vurderer Tørrfossmoen med tørrere vegetasjon som mer hardfør -og Svartfoss siden ( vinnerlys/Ansamokka) der inngrepene i naturen allerede eksisterer ved etablert skogsvei, som bedre egnet.

På direkte spørsmål fra undertegnede om hvorfor veien på Svartfoss siden ikke er vurdert, besvarte sektorleder for drift og utvikling dette med at: en tidligere reguleringssak, da til hyttetomter i området ble stoppet etter innsigelser fra Reindriftsnæringen.

Stiller meg uforstående til denne vurderingen. Dette på bakgrunn av Reindriftsforvaltningen i Finnmark og Troms i dag sier at de ikke vil ha noen innvendinger om det kommer et forslag om å legge traseen til Vinnerlys/Ansamokka (Svatfoss siden).

Stiller spørsmål i om det er grunnlag for å vurdere habilitet?

Lederen av MPU har fritidseiendom på Svartfoss siden, i tillegg til å være aktiv bruker av snøscooter løypene i området. Stiller meg spørrende til om dette har påvirket avgjørelsen om å utpeke Bergskog som hundekjører arena. På informasjonsmøtet stilte undertegnede dette spørsmålet. Dette ble møtt med latterliggjøring av lederen i MPU. Hvorpå det ble avfeid med at hun var i syden når avgjørelsen på hvilket område som skulle reguleres ble vedtatt. De fleste vet og skjønner at dette ikke ble vurdert og avgjordt i løpet av det ene møtet lederen henviser til. I dag brukes Svartfoss siden til hundekjøring. Når representanten jobber aktivt med å regulere all hundekjøring til Bergskog, kan det vel også tolkes som et forsøk på å få denne aktiviteten opphørt fra Svartfoss siden.

Videre er det vel også representante/r i utvalget som har jobbet for å få opphevet kjøringen i kjellerskogen? Fordi den berører beiteområde, men dog ikke fastboende eller hyttebeboere slik en arena i bergskog vil gjøre.

Gjensidig respekt, dialog, saksutrednings «skikk», store arealer til disposisjon og interessekonflikter

Når lederen av MPU i sitt leserinnlegg maner til gjensidig respekt, stiller jeg meg undrende til hvem hun sender henstillingen til? Er det til respekten mellom de som har innsigelser til planen -og hundekjørerne?

Jeg opplever i høyeste grad at vi viser gjensidig respekt.

Ingen av de fastboende ble involvert/kontaktet før planen ble sendt ut til høring. For de fastboende, hyttebeboerne, eierne av jordbruks eiendommene m.fl. kom reguleringsplanen mildt sagt som «julekvelden på kjerringa». Hundekjørerlaget har derimot vært aktivt involvert i planarbeidet, i lang tid ( ca. 2 år!). Tenker ikke dette viser til gjensidig respekt, fra kommunens/MPU sin side.

Et viktig prinsipp er at enn i arbeidet med saksutredning, skal være upartisk..........

Enig med lederen av MPU i at vi har store arealer å dele på. Men desto mer uforståelig er det at område med flere fastboende, hyttebeboerne, flere jordbruks eiendommer og fritidsområde brukt i generasjoner blir foreslått regulert. Som rimelig engasjert i denne saken, har jeg ikke møtt noen som ikke ønsker at hundekjørerne skal få en arena for barmarkstrening!

Tvert imot, alle ønsker at de skal få en arena. Da et område som ikke kommer i konflikt med spesielt fastboende og jordbruksområder. Syns det er beklagelig at leder av MPU velger å poste et leserinnlegg timer etter informasjonsmøtet ble avviklet. Der innlegget ikke viser til innsigelsene som ble belyst på møtet. Er svært skuffet over at kommunen/MPU har satt innbyggerne i en etter min vurdering, unødvendig interessekonflikt.

Håper kommunen/MPU i det videre arbeidet ivaretar alle innbyggerne. Da ved å vurdere et område regulert til hundekjører idretten, som ikke er med på å bidra til interessekonflikter blant bygdas innbyggere. Som inkluderer alle: de som er for, de som har innsigelser og de som i denne omgang stiller seg likegyldig til reguleringsforslaget.