MENINGER:

Distriktene vinner på Regionreformen

  Foto: Arne Teigen

leserbrev

Troms fylkesting og fylkespolitikere over hele landet har i flere ti-år hatt et sterkt fokus på å få overført mer myndighet og flere oppgaver fra staten til fylkeskommunene. Det prinsipielle grunnlaget er at skjønnsutøvelse, prioriteringer og utviklingsoppgaver skal besluttes av politikere og ikke ansatte i ulike statlige etater, direktorat og embeter.

I forkant av regjeringens forslag til regionreform fattet Troms fylkesting et enstemmig vedtak der vi listet opp en rekke saksområder som burde overføres fra statlig nivå til fylkene. I samme vedtak presiserte et enstemmig fylkesting at en er inneforstått med at en slik oppgaveoverføring forutsetter en annen fylkesinndeling. Begrunnelsen er at flere nye og spesialiserte oppgaver krever et større befolkningsgrunnlag enn det de minst befolkede fylkeskommunene har i dag.

KrF har kritisert regjeringen for å fremme forslag til ny inndeling av fylkeskommunene før en viser hvilke oppgaver som skal overføres fra staten til de nye fylkene. Det hadde vært enklere for fylkespolitikerne i Finnmark og Troms å bli enige om organisering av en ny felles fylkeskommune dersom inndeling og nye oppgaver til fylkene hadde vært vedtatt i Stortinget i samme sak. Min vurdering er at regionreformen med nye oppgaver kan bidra til nye vekstimpulser i hele det nye fylket.

Det er Storting og regjering som bestemmer de økonomiske overføringene og hvilke oppgaver som fylkene skal ha. Det samme Storting er suverent til å kunne beslutte hvor mange fylkeskommuner vi skal ha, hvor grensene skal gå og eventuelt at det ikke skal være fylkeskommuner i Norge. Da regjeringen la fram sak om ny inndeling av fylkeskommunene holdt Troms fylkesting et ekstra møte for å gi vår mening om ny inndeling. Regjeringen fremmet tre alternativ for Nord-Norge og Stortinget vedtok et av disse forslagene. Det var god tid til å protestere før Stortinget fattet sin beslutning. Å nekte å følge opp Stortingets vedtak er ulovlig, demokratisk destabiliserende og undergraver respekten for Stortinget som landets nasjonalforsamling.

Den rødgrønne regjering så også behovet for å styrke fylkeskommunene gjennom en forvaltningsreform, men møtte så mye motstand at regjeringen bøyde av. Motstand mot regionreformen er stor i statlig sektor som ikke ønsker å desentralisere oppgaver ut til distriktene. I mangel av reformvilje i nevnte sektor satte Regjeringen ned et ekspertutvalg som har foreslått å overføre oppgaver og tilskuddsordninger for 23.5 milliarder kroner fra statlig nivå til fylkeskommunene. I tillegg peker utvalget på en rekke tilleggsoppgaver som bør utredes videre med sikte på å overføre disse til fylkeskommunene. I stedenfor å nekte å gjennomføre Stortingets vedtak burde fylkespolitikerne i Troms og Finnmark bruke energien på å få Stortinget til å vedta at ekspertutvalgets forslag blir gjennomført. I tillegg til å møtes i fellesnemnda for å gjennomføre nødvendig forarbeid til et nytt fylke burde vi kunne enes om en strategi for ytterligere utflytting av statlige arbeidsplasser til Troms og Finnmark. Ansatte i fylkeskommunene og innbyggerne er best tjent med politikere som offensivt tar tak i de mulighetene som regionreformen gir. KrF er et demokratisk parti og kommer ikke til å være med på å fatte ulovlige vedtak eller på andre måter nekte å gjennomføre Stortingets vedtak.