MENING:

Beitedyr foran rovdyr

illustrasjonsfoto  Foto: Trond Sandnes

LOKALLAGSLEDER: Jan Helge Jensen. Foto: Torbjørn O. Karlsen 

leserbrev

Det er et faktum at alle oss er avhengig av trygg og sikker mat. Økt verdiskapning i landbruket og en næring med fokus på bærekraft skaper grunnlaget for dette. Bonden er driveren i denne formen for næringsvirksomhet og må derfor ha rammebetingelser som både er med å motivere og som gir god lønnsomhet. I framtiden blir det å gi mulighet til en god forvaltning av jorda, viktig for å opprettholde lokal sysselsetting og bosetting. En næring som får rammer som er forutsigbare vil generere større inntektsmuligheter. Dette vil igjen gi åpning for investeringer og rekrutteringer, noe det er et stort behov for både i vår region og i min kommune Kvænangen.

Nå har det seg slik at blant annet i vår kommune, forsvinner motivasjon og lyst til å drive med beitedyr gradvis bort, da rovdyr råder grunnen og setter dagsorden om hvor drift er liv laga. Bonden og dyrene står igjen som de store taperne. Dette skyldes blant annet at forvaltningen bestemmes av noen som ikke har den nødvendige lokale kjennskapen og erfaringen med rovdyr i området. Derfor er en ordning med lokalforvaltning og uttak et viktig bidrag for å bedre levebetingelsene for husdyra våre. Prinsippet om at lokalbefolkningen kjenner sitt nærområde best og der igjennom også rovdyras tilstedeværelse, må være tungtveiende i forvaltningen av disse. I det at også myndigheten for å sette i gang tiltak som felling ligger så nært som mulig de som rammes, vil også nødvendige avgjørelser kunne bli tatt raskt. Beitedyr foran rovdyr er Senterpartiets udiskutable holdning. Dette må være styrende for framtidig politikk i næringen.

Når dette nevnte er på plass vil vi tro at flere ser muligheter til å drive landbruk, også i en kommune som Kvænangen. Her står store areal brakk. At det er blitt slik kan ha mange årsaker. Det er da heller ikke noen grunn å se seg tilbake, men heller fram mot å finne løsninger, sette føringer og rammer for en framtidig god forvaltning av beiteland. Senterpartiet i Kvænangen har dette som målsetting framover. Vi vil i vårt kommunale program foreslå tiltak for økt rekruttering og tilrettelegging for de som vil og ønsker seg inn i dette yrket. Dette ser SP som nødvendig for at også hele vår kommune skal kunne tas i bruk. Slike tiltak vil vi utarbeide sammen med de som kjenner landbruket best, nemlig bonden.